Ändringar i arvs- och gåvoskatt vid ingången av 2017

Skatteförvaltningens meddelande, 14.12.2016

Arvs- och gåvobeskattningen kommer att ändras vid ingången av 2017. Enligt de ändringsförslag som finansutskottet har godkänt ska beskattningen lindras på alla nivåer i skatteskalorna. Den partiella skattefriheten slopas för försäkringsersättning som betalas till en nära anhörig eller dödsboet med anledning av arvlåtarens död samt för ekonomiskt stöd som är jämförbart med en försäkringsersättning, och i gåvobeskattningen höjs det lägsta beskattningsbara beloppet från 4 000 euro till 5 000 euro.

Arvs- och gåvoskatteskalorna ändras

Arvs- och gåvobeskattningen ska lindras på alla nivåer i skatteskalorna. I gåvobeskattningen sänks den högsta skattesatsen i skatteklass I från 20 % till 17 % och i arvsbeskattningen till 19 %. I skatteklass II för gåvo- och arvsbeskattningen sänks skattesatsen från 36 % till 33 %.

Partiell skattefrihet för livförsäkringsersättning slopas också i arvsbeskattningen

Den partiella skattefriheten för ekonomiskt stöd slopas för försäkringsersättning som betalas till en nära anhörig eller dödsboet med anledning av arvlåtarens död. Förfarandet kommer att ha ett års övergångstid, dvs. de gamla bestämmelserna kommer att tillämpas under ett år efter att den nya lagen har trätt i kraft.

Det minsta beloppet som ska gåvobeskattas är 5 000 euro

Det minsta beloppet som ska gåvobeskattas höjs från nuvarande 4 000 euro till 5 000 euro.

Makeavdraget och minderårighetsavdraget höjs i arvsbeskattningen

I arvsbeskattningen höjs makeavdraget från 60 000 euro till 90 000 euro och minderårighetsavdraget från 40 000 euro till 60 000 euro.

Arvskatt indrivs inte genom utsökning

I fortsättningen kommer inte arvskatt att indrivas i utsökningsväg. Arvskatten ska inte ligga till grund för en ansökan om konkurs för den skattskyldige och inga uppgifter om arvskatten antecknas i skatteskuldsregistret enligt lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter innan två år har förflutit från den första förfallodagen för skatten. Normal dröjsmålsränta ska tas ut för denna tid. Lagens ändrade bestämmelser om indrivning av arvsskatt ska tillämpas i situationer där den första förfallodagen för skatten infaller den 1 november 2017 eller därefter.

Läs mer: Finansutskottets betänkande FiUB 33/2016 rd