Verksam ånger tas inte i bruk – Hur förfar man nu?

Skatteförvaltningens meddelande, 11.12.2015

Regeringen har återtagit regeringens proposition till lag om rättelse av beskattningen utifrån uppgifter som lämnats på eget initiativ år 2016 (regeringens proposition 32/2015 rd). Enligt lagförslaget hade den skattskyldige kunnat anmäla för beskattningen sådana inkomster och tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen som han tidigare hemlighållit utan fara för åtal för skattebrott.  

Till följd av att lagförslaget återtagits kommer de fall där den skattskyldige anmäler till Skatteförvaltningen inkomster och tillgångar som saknats i den verkställda beskattningen att behandlas i normal ordning enligt den gällande lagen.

Läs mer: Verksam ånger tas inte i bruk – Hur förfar man nu? (pdf)