Tidtabellen för överföringen av Tullens beskattningsuppgifter preciseras

Skatteförvaltningens meddelande, 30.10.2015

Styrgruppen har godkänt projektplanen för överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen (VETO-projektet).

VETO-projektet planerar och förverkligar överföringen av punktbeskattningen, bilbeskattningen och mervärdesbeskattningen vid import från Tullen till Skatteförvaltningen. Målet är att åstadkomma kostnads- och resursbesparingar och att minska på företagens administrativa börda.

Styrgruppen för projektet behandlade projektplanen den 29 oktober 2015. Planen definierar bland annat projektets uppgifter, skedena och tidtabellen. Styrgruppen fattade följande beslut om uppgiftsöverföringarna:

Punkt- och bilbeskattning

  • Punkt- och bilbeskattningen flyttas till Skatteförvaltningen den 1 januari 2017.
  • Beskattningsprocesserna och informationssystemen inom punkt- och bilbeskattningen flyttas till Skatteförvaltningen som sådana. Skatteförvaltningen kommer att använda Tullens informationssystem under en övergångsperiod från och med den 1 januari 2017. Beskattningsprocesserna och informationssystemen ändras bara i den mån det är absolut nödvändigt.
  • Målet är att bilbeskattningen och punktbeskattningen integreras i Skatteförvaltningens förnyade informationssystem (färdig programvara) den 1 januari 2020.
  • Regeringspropositionerna som gäller överföringen överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2016.

Mervärdesbeskattning vid import

  • Tidpunkten för överföringen fastslås den 18 december 2015. Före det ska man ha utrett om mervärdesbeskattningen vid import kan integreras i Skatteförvaltningens färdiga programvara vid ingången av 2018, eller om integreringen skjuts upp till 2020. Överföringen genomförs då uppgifterna kan integreras i Skatteförvaltningens färdiga programvara.
  • Ifall uppgiftsöverföringen äger rum den 1 januari 2018 överlämnas de nödvändiga regeringspropositionerna till riksdagen under vårsessionen 2017.

Projekt

VETO-projektet inbegriper ett lagstiftningsprojekt, projektet för processer och organisation, personalprojektet och IKT-projektet. Projekten ska bland annat lägga fram förslag till lagstiftningsändringar, planera och förverkliga ändringarna i Skatteförvaltningens processer och organisation, lägga fram förslag om vilka tjänster och personer som ska överföras från Tullen till Skatteförvaltningen, planera och förverkliga lokalitetslösningarna samt utreda och förverkliga nödvändiga IKT-reformer.

 

Projektet är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.