Skatterevision av restaurangbranchen fortsätter

Skatteförvaltningens meddelande, 14.9.2015

Skatteförvaltningen inledde i våras en intensiv skatterevision av restaurangbranschen. Resultatet visar att många av de restauranger som valts för granskning hade dolt intäkter, exempelvis sålt svart. Restaurangp rojektet, vars mål är att bekämpa grå ekonomi, pågår till nästa vår.

Grå ekonomi förekommer vanligtvis inom arbetsintensiva branscher som byggbranschen och restaurangbranschen. I restaurangbranschen tar sig den grå ekonomin uttryck i exempelvis svart försäljning, svarta löner och försummade arbetsgivaravgifter.

Hittills har restaurangprojektet redan granskat hundratals restauranger runtom i landet. Skatterevisionen är slutförd i omkring tvåhundra företag. Fram till våren tas hela tiden nya objekt till granskning. Redan nu visar resultaten att intäkter döljs i branschen och att företagen ofta har bristfällig bokföring.

– Särskilt i fråga om kassatransaktioner har vi märkt brister i bokföringspraxis. Brister i kassabokföringen gör att hela företagets bokföring är otillförlitlig. Vi har därför gett företagen en hel del vägledning så att de framöver vet hur de ska handla rätt, berättar Pia Ansamäki, överinspektör vid Företagsbeskattningsenheten.

– I branscher där kontanter förekommer allmänt är också svartförsäljning vanligare. Därför skulle typgodkända kassaregister behövas. I en typgodkänd kassaapparat går det inte att efteråt ändra registrerade säljtransaktioner.

I två tredjedelar av de utvalda företagen konstaterades brister i skattebetalningen, i en stor del även dolda inkomster. Förutom att företagen måste betala sina obetalda skatter påförs i allmänhet även sanktioner. I några fall har Skatteförvaltningen gjort en polisanmälan.

Granskningarna i samarbete mellan myndigheter

Samarbetet myndigheter emellan har en central roll i bekämpningen av grå ekonomi. Vid granskningarna i restaurangen samarbetar Skatteförvaltningen särskilt med Regionförvaltningsverkets alkoholinspektörer, Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) och polisen.

Samarbetet innehåller t.ex. utbyte av myndighetsinformation. Vid de egentliga granskningsbesöken får skatteinspektörerna vid behov polishjälp. Polisen har också kunnat tillkallas om skatteinspektörerna till exempel nekats tillgång till bokföringsmaterial.

– Om ett fall väcker misstanke om brott kan Skatteförvaltningen polisanmäla det. Då en brottsmisstanke undersöks i realtid kan polisen utan dröjsmål inleda en förundersökning som backas upp av skatterevisionen vid Skatteförvaltningen, berättar polisinspektör Tarmo Lamminaho vid Polisstyrelsen.

Restaurangprojektet pågår till våren 2016, då vi informerar om projektets slutliga resultat. Urvalskriterierna preciseras så länge projektet pågår så att kontrollen riktas effektivt.

Restaurangprojektets mål är att bli av med grå ekonomi i restaurangbranschen och därigenom minska skattebortfallet. När man ingriper i osund konkurrens, hjälper man dem som handlar hederligt. Motsvarande intensivgranskning har tidigare gjorts exempelvis i byggbranschen.