Samarbetet mellan stater för bekämpande av skatteflykt framskrider

Skatteförvaltningens meddelande, 29.10.2015

OECD har offentliggjort 15 förslag till åtgärder för att hindra de internationella företagens vinstförflyttningar. En del av åtgärderna förutsätter att lagstiftningen i Finland ändras.

Det har beräknats att världens stater förlorar årligen rentav 200 miljarder euro i skatteinkomster eftersom internationella skatteavtal, lagstiftningar och praxis ger möjlighet till internationella storföretag av sådan skatteplanering där företagen kan betala skatterna till något annat land än var de bedriver sin verksamhet och genererar resultat. Situationen kan då bli att det betalas lite skatt eller ingen skatt alls.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat och 5.10.2015 offentliggjort en omfattande handlingsplan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) för att hindra erosion av skattebasen i länderna.

Handlingsplanen omfattar 15 åtgärder som vid genomförande avsevärt ändrar de internationella företagens beskattning. Man vet dock inte hur åtgärderna slutligen påverkar skattebasen.

– Det har inte upprättats några täckande ekonomiska konsekvensbedömningar om åtgärdsförslagen i BEPS. Därför vet ännu ingen vad de slutligen innebär, säger ledande skattesakkunnig Jari Salokoski från Skatteförvaltningen.

BEPS har väckt en livlig internationell debatt. Det har framförts bl.a. en åsikt om att länder som Finland som har en stor insats i den immateriella produktionen, dvs. i designarbetet, skulle eventuellt förlora skatteinkomster jämfört med andra länder som t.ex. Kina som tillverkar och säljer varor som designats någon annanstans.

– Att värna om immateriella rättigheter som en del av rättvis internationell beskattning har redan från början varit en viktig del av BEPS-processen, poängterar Salokoski.

Press på lagändringar i Finland

En del av BEPS-projektets åtgärdsförslag är redan i kraft i Finland som t.ex. bassamfundslagstiftningen för att hindra användningen av skatteparadisbolag i syfte att kringgå skatt samt lagstiftningen för att begränsa ränteavdrag.

Bland förslagen finns dock sådana som förutsätter lagändringar för att träda i kraft i Finlands internationella avtal eller i lagstiftningen. Sådana förslag är t.ex. förslaget om rapporteringskrav för internationella koncerner i respektive land och att artiklar mot kringgående av skatt ska tilläggas i skatteavtalen.

I åtgärdsförslagen preciseras också riktlinjerna för OECD:s internprissättning. Preciseringarna klargör principen om att man i koncernens interna affärstransaktioner ska följa den marknadsmässiga prissättningen. 

Framåt med hjälp av internationellt samarbete

BEPS-åtgärdsförslagen genomförs inom de närmaste åren. Tidtabellen kräver att staterna samarbetar eftersom genomförandet av förslagen förutsätter ändringar i lagstiftningar.

Som en del av BEPS-projektet har man ett multilateralt instrument som skapats för att ändra skatteavtal som ingåtts mellan länder. Med hjälp av förfarandet kan stater införliva åtgärdsförslagen som en del av sina skatteavtal.

I Finland svarar finansministeriet för beredning av införandet av BEPS-åtgärdsförslagen