Regeringen föreslår ändringar i beskattningen av dividender som samfund fått

Skatteförvaltningens meddelande, 22.10.2015

 

Regeringen föreslår ändringar i skattefriheten för dividender som samfund fått. Ändringarna grundar sig på ändringen av Europeiska unionens s.k. moder-dotterbolagsdirektiv. Dividender som samfund får ska i fortsättningen utgöra skattepliktig inkomst till den del prestationen är avdragbar i beskattningen för dividendbetalaren.

Bestämmelserna om dividendbeskattningen i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet föreslås bli kompletterade med en allmän bestämmelse som förhindrar missbruk av dividendskattefördelar. Bestämmelsen ska vid beskattningen av samfund tillämpas på arrangemang som inte är genuina och som syftar till att obefogat dra nytta av bestämmelserna om skattefria dividendinkomster. Dividender som uppfyller förutsättningarna för tillämpningen av bestämmelsen föreslås vara skattepliktiga.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2016.