EU-länderna utvecklar utbyte av beskattningsuppgifter i Helsingfors

Skatteförvaltningens meddelande, 16.9.2015

Skatteförvaltningen arrangerar 16–18.9.2015 ett möte för EU-direktörer inom informationsutbyte. Skatteförvaltningens mål är att internationellt informationsutbyte som gäller beskattning ska vara så effektivt som möjligt och att den samlade informationen ska utnyttjas i stor utsträckning.

I och med internationaliseringen fungerar skattskyldiga numera ofta inom många stater. För att staterna ska kunna genomföra beskattningen till rätt belopp, behöver de beskattningsuppgifter från andra länder.

Skatteförvaltningen vill effektivera utbytet av information för att minska skattefelet i Finland och i de övriga EU-länderna. Detta förutsätter att vi har i bruk system via vilka vi i tid får högklassig information som vi kan utnyttja effektivt. Dessutom behöver vi effektivera samarbetet mellan valda partners.

Skatteförvaltningens möte i Helsingfors samlar direktörer som svarar för informationsutbyte av beskattningsuppgifter från olika EU-länder och Europeiska kommissionen. Under mötet behandlas bl.a. nya samarbetssätt och redskap, upprätthållande av internationella register och olika åtgärder för att öka transparensen.

På Finlands initiativ är ett av ämnena också att öka samarbetet i utbyte av direkta och indirekta beskattningsuppgifter.  Enligt Skatteförvaltningen kan man genom samarbetet effektivera verksamheten och sänka kostnader.

Mångsidigt EU-informationsutbyte

Varje stat har rättslig behörighet enbart inom sina egna gränser, varför internationellt utbyte av uppgifter alltid baserar sig på avtal mellan två eller flera stater. Informationsutbytet kan ske på begäran eller på eget initiativ och gälla ett fall eller massuppgifter.

Som grund för informationsutbytet ligger EU-lagstiftningen som förpliktar alla medlemsländer till utbyte av information. I EU har man satsat framför allt på att bekämpa momsbedrägeri och på simultana skatterevisioner. Utlämnade av uppgifter utgörs av långt automatiserade massutlämnanden. EU-länderna får av varandra t.ex. uppgifter om skattskyldigas beskattningsbara inkomster i olika länder.

Finland är också med i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.