Statistik från Skatteförvaltningen: Skattekontrollåtgärder 2013

Skatteförvaltningens meddelande, 14.5.2014

Av statistikerna framgår ändringar vid grundkontrollen, debiterade belopp till följd av skatterevision, antalet kontrollåtgärder och inspektioner med anknytning till den gråa ekonomin åren 2010-2013.

Ändringar vid grundkontrollen, miljoner euro

  Skatteåret
2009
Skatteåret
2010
Skatteåret
2011
Skatteåret
2012
Samfund        
  tillägg till inkomsterna 1 216 906 1 041 947
  minskning av inkomsterna 114 70 99 194
Näringssammanslutningar        
  tillägg till inkomsterna 33 13 16 10
  minskning av inkomsterna 0,6 0,6 2 2
Näringsidkare        
  tillägg till inkomsterna 54 51 65 78
  minskning av inkomsterna 4 3 6 8
Jordbruksidkare        
  tillägg till inkomsterna 32 32 37 33
  minskning av inkomsterna 5 5 6 5
Lön- och pensionstagare        
  tillägg till inkomsterna 258 256 283 267
  minskning av inkomsterna 13 16 18 17
Värdepappershandel (fysiska personer)        
  ökning av överlåtelsevinsten 45 48 50 41
  minskning av överlåtelsevinsten 4 4 8 6


Antalet kontrollåtgärder, antal

  2011 2012 2013
Skattegranskningar 3 428 3 151 3 362
Kontrollbesök 687 538 491
Jämförelseuppgiftsgranskningar 425 267 444
Sammanlagt 4 540 3 956 4 297


Inspektioner med anknytning till den gråa ekonomin (ingår i de föregående)

  2010 2011 2012 2013
Gråzonsföretag av de granskade, antal 719 732 725 688
Jämförelseuppgiftsgranskningar inom byggbranschen - 412 261 290
Uppdagad grå ekonomi, milj. euro        
  svarta löner 47 42 48 51
  avsaknad försäljning 51 65 55 64
  förtäckt dividend till bolag  13 14 7 8
  förtäckt dividend till delägare 32 29 28 27
Skatt i debiteringsförslag, milj. euro        
  förskottsuppbörd   17 13 17 17
  mervärdesskatt 24 15 14 20
  direkta skatter 29 29 26 29
Handel med kvitton        
  antalet kvitton 3 687 7 002 5 902 11 486
  värdet av kvitton, milj. euro  64 50 40 81


Debiterade belopp till följd av skattegranskningarna, miljoner euro

  2011 2012 2013
Direkt 219 146 428
Indirekt 47 26 54
Förskottsuppbörd 45 38 27
Sammanlagt 311 210 509*

*Uppgången från 2012 beror på ändrade selektionsmetoder och de höga debiteringarna som hänför sig till internprissättningen.