Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot i korthet

Skatteförvaltningens meddelande, 3.12.2014

I mervärdesbeskattningen är det i allmänhet den som säljer en vara eller tjänst som är skattskyldig. Den omvända skattskyldigheten vid försäljning av metallskrot innebär att det är köparen och inte säljaren som är momsskyldig när metallskrot eller -avfall säljs. Köparen räknar ut skatten och betalar den. Försäljningsfakturan innehåller inte moms.

Bestämmelsen om förfarandet finns i 8 d § i mervärdesskattelagen. Den omvända skattskyldigheten tillämpas när försäljningen av metallskrotet sker mellan två näringsidkare som finns införda i momsregistret och den sålda varan är sådant metallskrot eller -avfall som ingår i den KN-nomenklatur som räknas upp i 8 d §.

Begreppet metallskrot och -avfall är därmed bundet till KN-nomenklaturen. Avfall som ingår i KN-nomenklaturen är bl.a.

  • avfall från svarvning och skärning av metall
  • kasserade metallvaror, dvs. sådana metallvaror som på grund av tillverknings- eller andra fel inte kan användas till annat än att ta metallen tillvara
  • metallvaror som skadats, skurits, slitits eller av annat skäl blivit slutgiltigt oanvändbara eller oreparerbara

Metallvaran ska dessutom bestå av någon av de metaller som räknas upp 8 d § i mervärdesskattelagen (t.ex. järn eller stål, koppar, nickel, aluminium, bly, zink, tenn). Även slutanvända batterier och ackumulatorer är metallskrot.

Metallvaror som är hela, användbara eller reparabla är inte skrot enligt denna lag. Om varan ingår i någon annan KN-nomenklatur än den som räknas upp i 8 d § i MomsL är den inte sådant skrot som lagen avser. På försäljning av sådana varor tillämpas inte den omvända momsskyldighet som gäller försäljning av metallskrot.

Ingående anvisningar om hur den omvända momsskyldigheten tillämpas finns i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning.

Ifyllning av periodskattedeklarationen

Inköp och försäljningar av metallskrot och skatterna för dessa deklareras i samma punkter som inköp och försäljning av byggtjänster som omfattas av omvänd mervärdesskatteskyldighet.

Säljaren ska i punkt 319 Försäljningar av byggtjänster (omvänd momsskyldighet) ange det sammanlagda värdet på sådan försäljning av metallskrot som omfattas av den omvända momsskyldigheten.

Köparen ska i punkt 320 Inköp av byggtjänster (omvänd momsskyldighet) ange det sammanlagda värdet på sådana inköp av metallskrot som omfattas av den omvända momsskyldigheten. Köparen ska räkna ut momsen för inköpen enligt den allmänna skattesatsen (24 %) och deklarera denna moms i punkt 318 Moms på inköp av byggtjänst (omvänd momsskyldighet).

Köparen har rätt att dra av den betalda skatten om anskaffningen kommer i skattepliktigt näringsbruk hos köparen. Den skatt som betalats för inköpen deklareras som avdragbar skatt i punkt 307 Moms som ska dras av för redovisningsperioden.
Romun kuva SV.jpg