Ändringar i källskattelagen påverkar periodskattedeklarationer och årsanmälningar fr.o.m. 1.1.2014

Skatteförvaltningens meddelande, 29.1.2014

Källskattelagen har ändrats så att begränsat skattskyldiga arbetstagare fr.o.m. 1.1.2014 kan be att förvärvsinkomsterna beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande.

Arbetsgivaren tar ut skatten antingen som källskatt som tidigare eller som förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd. Nedan ges exempel på hur olika fall ska anges i periodskattedeklarationer och årsanmälningar.

A. Arbetstagaren har ansökt om beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande och lönen betalas av en privat arbetsgivare (inte ett offentligt samfund)

 • Arbetstagaren får av skattebyrån ett skattekort för begränsat skattskyldig som ges till arbetsgivaren för verkställande av förskottsinnehållning samt en finsk personbeteckning.
 • Ange i periodskattedeklarationen  
  • löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning (punkt 601)
  • verkställd förskottsinnehållning (punkt 602).
 • Ange i årsanmälan om prestationer som utbetalats till begränsat skattskyldiga
  • förskottsinnehållningspliktig lön till begränsat skattskyldig, betalaren annat än offentligt samfund (nytt prestationsslag AR).

B. Arbetstagaren har ansökt om beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande och lönen betalas av ett offentligt samfund eller det är fråga om prestationer som räknas upp nedan

 • Arbetstagaren får av skattebyrån ett skattekort för begränsat skattskyldig som ges till prestationsbetalaren för verkställande av förskottsinnehållning samt en finsk personbeteckning.
 • Ange i periodskattedeklarationen  
  • källskattepliktiga löner och andra prestationer (punkt 605)
  • källskatt på löner osv. (punkt 606).
 • Ange enligt prestationsslag i årsanmälan om prestationer som utbetalats till begränsat skattskyldiga:
  • A1 Fondandel från personalfond
  • AS Anställningsoption och aktiepremie som baserar sig på arbete som utförts i Finland
  • AD Direktörsarvode
  • A2 Lön som betalas av ett offentligt samfund
  • A3 Royalty, t.ex. upphovsrättsersättning
  • A4 Arbetsersättning
  • A5 Ersättning för en uppträdande artists personliga verksamhet
  • A6 Ersättning för en sportutövares personliga verksamhet
  • A9 Löneinkomsten av en utländsk hyrd arbetstagare då arbetstagaren har varit i Finland högst sex månader.  

C. På prestationen som betalas till arbetstagaren tas ut källskatt

 • Om en begränsat skattskyldig ger prestationsbetalaren ett källskattekort eller inte ger något skattekort alls ska uppgifterna anges enligt följande:
 • I periodskattedeklarationen
  • källskattepliktiga löner och andra prestationer (punkt 605)
  • källskatt på löner osv. (punkt 606).
 • Ange enligt prestationsslag i årsanmälan om prestationer som utbetalats till begränsat skattskyldiga:
  • A1 Lön (annan än den som avses i punkterna AS och AD) från annat än offentligt samfund och fondandel från personalfond
  • AS Anställningsoption och aktiepremie som baserar sig på arbete som utförts i Finland
  • AD Direktörsarvode
  • A2 Lön som betalas av ett offentligt samfund
  • A3 Royalty, t.ex. upphovsrättsersättning
  • A4 Arbetsersättning
  • A5 Ersättning för en uppträdande artists personliga verksamhet
  • A6 Ersättning för en sportutövares personliga verksamhet
  • A9 Löneinkomsten av en utländsk hyrd arbetstagare då arbetstagaren har varit i Finland högst sex månader.

  
Anvisningar på skatt.fi: