Rätt till egna personuppgifter för den som registrerats i Skatteförvaltningens personregister

Skatteförvaltningens personalförvaltning håller ett personregister över personer som deltagit i Skatteförvaltningens rekryteringsprocess.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft 25.5.2018 har en person som registrerats i Skatteförvaltningens personregister rätt till sina egna personuppgifter enligt följande:

 1. Rätt till information om insamling och behandling av personuppgifter
 2. Rätt till tillgång
 3. Rätt till rättelse
 4. Rätt till radering, dvs. rätten att bli bortglömd
 5. Rätt till begränsning av behandling
 6. Rätt att få den personuppgiftsansvarige att underrätta om rättelse eller radering samt begränsning av behandling till mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut
 7. Rätt till dataportabilitet
 8. Rätt att göra invändningar
 9. Rätt att inte bli föremål för beslut grundade på automatisk behandling
 10. Rätt att bli informerad om en personuppgiftsincident som den personuppgiftsansvarige varit föremål för
 11. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
 12. Rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig
 13. Rätt att få ersättning för orsakade skador 

Begäran om de egna personuppgifterna lämnas till Förvaltningsenheten

Du kan vid behov utöva din rätt till dina egna uppgifter genom att lämna in en begäran om uppgifter till Förvaltningsenheten.

Ange i din begäran om uppgifter vilken rätt till dina egna uppgifter du vill använda och i vilken form du vill har svar: elektroniskt, skriftligt eller muntligen.

Ett svar till din begäran ges utan dröjsmål och senast inom sex månader från att den mottagits. Tidsfristen kan enligt vissa förutsättningar förlängas varvid du också meddelas om det.