Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utlämnande av fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter till kommunstyrelserna skatteåret 2021

Har getts
13.10.2022
Diarienummer
VH/5273/07.01.03/2022
Giltighet
13.10.2022 - Tills vidare

Allmänt om överlåtandet av de offentliga beskattningsuppgifterna åt kommunstyrelserna

Skatteförvaltningen kan överlåta de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna jämte identifieringsuppgifterna för skattskyldiga inom den egna kommunen åt kommunstyrelserna. Uppgifterna överlåts för att möjliggöra uppfyllandet av kommunens lagstadgade uppgifter. Kommunen har även rätt att få uppgifterna som skattetagare. Kommunstyrelsen kan lämna uppgifterna vidare till kommunens övriga myndigheter för att dessa ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter (14 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter).

Inkomstbeskattningsuppgifterna blir offentliga vid ingången av november och uppgifterna offentliggörs i den form de var när beskattningen slutfördes (5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter).

Skatteförvaltningen publicerar uppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret som öppen data på Skatteförvaltningens webbplats. Uppgifterna finns tillgängliga från och med början av november.

Uppgifter som utlämnas

Skatteförvaltningen lämnar ut de fysiska personers inkomstbeskattningsuppgifter som avses i 5 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter till kommunstyrelserna. Därutöver utlämnas också fysiska personernas personbeteckningar som är sekretessbelagda enligt ovannämnda lag. För att skydda spärrmarkerade kunder har kommunnumret och kommunens namn raderats från uppgifterna.

Beställning av uppgifter

Beställningen av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter görs via en elektronisk beställningsblankett senast 31.12.2022.

Skatteförvaltningen förmedlar länken till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen till kommunerna via Kommunförbundet och Ålands kommunförbund.

Överlåtandet av uppgifterna samt tidpunkt

Uppgifterna överlåts till kommunstyrelserna i elektronisk form. Enligt 22 § 1 mom. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) ska myndigheterna genomföra regelbundet återkommande och standardiserad elektronisk överföring av information mellan informationssystem via tekniska gränssnitt, om den mottagande myndigheten enligt lag har rätt till informationen. Regelbundet återkommande och standardiserad elektronisk överföring av information kan genomföras på något annat sätt, om det inte är tekniskt eller ekonomiskt ändamålsenligt att genomföra eller använda ett tekniskt gränssnitt.

Enligt 3 § 5 mom. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen ska denna lag inte tillämpas på landskapsmyndigheter och inte heller på statliga och kommunala myndigheter i landskapet Åland.

Uppgifterna skickas till kommunerna i början av november, från och med vecka 46 (14–18.11.2022).
Uppgifterna skickas via skyddad e-post till den person som uppgivits i samband med beställningen. Uppgifterna levereras till personens tjänste-e-postadress, inte till hens privat e-postadress.

Användningen av skyddad e-post förutsätter att mottagaren har en mobiltelefon till vilken den sifferkod som behövs för att öppna filen sänds. Ett skyddat e-postmeddelande kan läsas endast i 30 dygns tid.

I skyddad e-posttrafik används en skyddad webbpostlåda och SSL-krypterad webbläsarförbindelse.

Uppgifter om fysiska personer lämnas ut via en zippad CSV-fil som kan behandlas bl.a. med programmet Excel.

Skatteförvaltningen skickar per e-post mer ingående bruksanvisningar för den skyddade e-posten till kontaktpersonerna. Skatteförvaltningen har ingen möjlighet att ge teknisk support i frågor som gäller öppnandet av filerna.

Villkor för utlämnande av uppgifter

Kommunstyrelsen och den kommunala myndighet som uppgifterna har lämnats vidare till ska iaktta följande bestämmelser i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), dataskyddslagen (1050/2018), landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999):

  • Uppgifterna överlåts för att möjliggöra uppfyllandet av kommunens lagstadgade uppgifter. Kommunen har även rätt att få uppgifterna som skattetagare. Uppgifterna får inte användas till andra syften, om inte något annat bestäms i lag.
  • Sekretessbelagda uppgifter får varken vidare utlämnas till utomstående eller användas till egen eller någon annans fördel eller till någon annans nackdel.
  • Straff för brott mot tystnadsplikt och mot sekretessplikt utdöms enligt 38 kap. 1 eller 2 § eller 40 kap. 5 § i strafflagen.
  • Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Vid behandling av personuppgifter ska ändamålsbundenhet, uppgiftsminimering och noggrannhetens principer tillämpas.
  • Personuppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
  • Personuppgifterna ska skyddas mot otillåten eller lagstridig behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.
  • Personbeteckningar får behandlas med den registrerades samtycke eller när behandlingen regleras i lag. Dessutom får en personbeteckning behandlas, om det är viktigt att entydigt identifiera den registrerade för att utföra en i lag angiven uppgift.
  • Personbeteckningar ska inte onödigt antecknas i handlingar som skrivs ut eller upprättas på basis av personregistret.
  • Skatteförvaltningen kan vid behov be kommunstyrelsen ge en redogörelse om behandlingen av uppgifterna.

Ulla-Maija Heikkilä
Informationstjänstchef

Jessica Öling
Överinspektör

Ytterligare information

Beställning av uppgifter: tietoluvat(at)vero.fi

Tekniska frågor och postmodell: YHT.Gentax_TIPA(at)vero.fi

Bilaga

Postbeskrivning (xlsx)

Sidan har senast uppdaterats 14.10.2022