Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Automatisering

Om automatiska beskattningsbeslut

Skatteförvaltningen fattar årligen tiotals miljoner beskattningsbeslut. Med anledning av det stora antal ärenden fattas en betydande del av beslut med hjälp av automatisk databehandling.

Några exempel av beslut som fattas automatiskt är:

  • uträkning av förskottsinnehållningsprocent (skattekort) på lön och pension
  • inkomstbeskattningsbeslut för person- och samfundskunder då beskattningen verkställs i enlighet med de inkomst- och avdragsuppgifter som kunden själv lämnat eller godkänt
  • fastighetsbeskattningsbeslut då beskattningen verkställs i enlighet med de uppgifter som kunden själv lämnat eller godkänt
  • beskattning enligt uppskattning i mervärdesbeskattning då den skattskyldige trots uppmaning inte lämnat in en skattedeklaration för skatter som betalas på eget initiativ för skatteperioden
  • undanröjande av beskattning enligt uppskattning då den skattskyldige efter att skatten påförts uppskattningsvist lämnar in en skattedeklaration

Automatiska beslut fattas endast i sådana fall som går att avgöras enligt i lag föreskrivna beskattningsgrunder och utan att tjänstemannen prövar fallet. Vid automatiska förfaranden iakttas de bestämmelser om förfarandet som gäller det aktuella ärendet, såsom bestämmelser om hörande av kunden, utredning av ärendet samt delgivning av beslutet. Kunden har rätt att från Skatteförvaltningen få information om behandling av sitt ärende samt yrka på rättelse av beslutet.

Se mera Automatiskt beslutsfattande i beskattningen

Sidan har senast uppdaterats 5.6.2020