År 2019

År 2019: Generaldirektör Markku Heikura berättar om höjdpunkterna år 2019 (Youtube).

Skatteförvaltningens år 2019 - Verksamhet

År 2019 uppgick skatteintäkterna till 70 360 miljoner euro. Största delen bestod av privatpersoners inkomstskatt, som i fjol uppgick till 30 818 miljoner euro.

Privatkundernas inkomstskatt ökade med 529 miljoner euro. Tillväxten beror delvis på att beskattningen blev tidigt klar, vilket ledde till att en del kvarskatter redan skulle betalas 2019.

De totala momsintäkterna 2019 var 18 951 miljoner euro, en ökning med 2,2 procent från året innan.

Skatteförvaltningen övertog ansvaret för momsen på import av Tullen i januari 2018, men momsen för tidigare perioder betalas fortfarande till Tullen.

Sammanlagt 96 procent av finländarna anser att det är viktigt att betala skatt

Enligt Skatteförvaltningens enkät i september–oktober anser 96 procent av finländarna att det är viktigt att betala skatt. Sammanlagt 95 procent berättade att de alltid betalar skatterna i tid. Uppgifterna baserar sig på en omfattande nationell enkät.

Sammanlagt 81 procent av finländarna litar på att skattebeslutet är korrekt. Ca två tredjedelar anser att Skatteförvaltningen bemöter alla jämlikt och har kunnat utvecklas med samhället. Både uppfattningen om jämlikt bemötande och förändringsförmåga har förbättrats jämfört med enkäten två år tidigare.
Av dem som använt Skatteförvaltningens e-tjänster anser 80 procent att det varit lätt att sköta ärenden med dem.

I enkäten ställdes också för första gången en fråga om beskattningens rättvishet. Över hälften av finländarna anser att beskattningen av löner, tjänster och varor är rättvis.

Läs dessutom:

Ju mer vi lyssnar desto bättre lyckas vi

Enligt enkäten till samfundskunder är vårt allmänna vitsord bra. Sammanlagt 90 procent av våra samfundskunder anser att våra tjänster är moderna. Enligt 84 procent utvecklar vi våra tjänster för att göra skötseln av skatteärenden så lätt som möjligt. 77 procent anser att våra tjänster är sakkunniga och 71 procent att de är funktionssäkra. När det gäller MinSkatt och de övriga e-tjänsterna anser 77 procent att vi lyckats särskilt bra. Men det finns också utmaningar. Endast 58 procent anser att våra förhandsbeslut är bra.

Kundernas och intressenternas synpunkter är viktiga för oss med tanke på utvecklingen av våra rutiner. I enkäten ställde vi för första gången en fråga om vad man anser om vårt samarbete med kunder och intressenter: om vi lyssnar på dem och förutser deras behov. Sammanlagt 50 procent anser att vi utvecklar servicen med dem och 24 procent att vi inte gör det medan 26 procent inte hade en åsikt i frågan.

I december 2019 bestämde vi oss för att utveckla en egen involverande modell för att systematiskt göra kundernas röster hörda. I praktiken innebär detta att alla synliga produkter och tjänster för kunderna utvecklas i samarbete med kunderna. Det kan vara fråga om brev, meddelanden, anvisningar eller användargränssnitt. I utvecklingen av MinSkatt gjorde vi det från första början, och resultaten har varit uppmuntrande.

Det största utvecklingsprojektet roddes framgångsrikt i hamn

Skatteförvaltningens största utvecklingsprojekt 2013–2019 var Valmis, och det roddes framgångsrikt i hamn. Syftet med projektet var att utveckla Skatteförvaltningens verksamhet, och det var ett enormt projekt. Vi har hållit tidtabellen och budgeten samt nått målen, vilket är exceptionellt inom både den offentliga och privata sektorn.
Projektet gick ut på att gradvis ersätta över 70 beskattningsprogram med en enda färdig programvara.

Projektet omfattade också utveckling av beskattningens operativa processer och lagändringar som harmoniserade beskattningsförfarandet. Den gamla lagstiftningen om förfarandet förenklades och harmoniserades för att motsvara dagens behov.

Efter 2013 har vi genomfört fem faser och tagit i bruk fem datorprogram utan problem.

Projektet Valmis har krävt stora satsningar. Många anställda har huvudsakligen arbetat med projektet.

GenTax är ett nytt verktyg för medarbetarna, och även vissa rutiner är nya. Särskild uppmärksamhet har fästs vid utbildning under årens lopp. År 2019 ordnades 251 utbildningar i GenTax för personalen.

För kunderna blev projektet synligt på ett konkret sätt våren 2019, då vi för första gången skickade de nya förhandsifyllda skattedeklarationerna från GenTax.

Det första TADEUS-mötet ordnades i Helsingfors

Tax Administration EU Summit (TADEUS) är ett samarbetsnätverk för skattedirektörer i EU-länderna och Europeiska kommissionen. Skatteförvaltningen hade äran att vara värd på det första TADEUS-mötet i Helsingfors 17–19.9.2019.

Syftet med mötet är att främja dialog och strategiskt samarbete mellan skattemyndigheterna inom EU. Under TADEUS-mötet var vi också aktiva på vårt engelska Twitterkonto TaxFinland och under två dagar tweetade vi över 250 gångermed hashtag #TADEUS2019.

Treårigt utvecklingssamarbetsprojekt framskrider med fart

Skatteförvaltningen och Tanzania Revenue Authority (TRA) startade ett utvecklingssamarbetsprojekt hösten 2018. Syftet med projektet är att hjälpa TRA att utveckla sin verksamhet inom skattekontroll, intern revision, kommunikation och kundservice. Projektet pågår till 2021. Det är fråga om ett IKI-utvecklingssamarbetsprojekt som finansieras av utrikesministeriet. Skatteförvaltningens sakkunniga deltar i projektet genom att bland annat utbilda TRA:s tjänstemän i Dar es Salaam i Tanzania.

Projektet är en del av Finlands verksamhetsprogram Beskattning och utveckling som baserar sig på Addis skattepartnerskap (Addis Tax Initiative). Genom Addis skattepartnerskap har Finland förbundit sig att fördubbla sitt stöd för en stärkt beskattningsförmåga i u-länderna fram till 2020.

Läs mer på Twitter @TaxFinland #TaxAndDevelopment

Prisbelönta digitala tjänster och kommunikation

Suomi.fi-fullmakter och MinSkatt valdes till de bästa finländska digitala tjänsterna på Blue Arrow Awards i januari. MinSkatt fick huvudpriset och första priset i användbarhet och kundupplevelser på Blue Arrow Awards. Utöver det att tjänsten är väl planerad och genomförd påverkades valet också av att MinSkatt berör alla finländare och kommer att påverka finländarna enormt under de kommande åren.

Skatteförvaltningens kommunikation och i synnerhet dess agerande i sociala medier väckte en hel del intresse under året, och innehållsaktörerna var efterfrågade talare på flera relaterade evenemang. Efterfrågan besvarades med kommunikationsseminariet #miksiei i vilken över 800 personer deltog.

År 2019 fick Skatteförvaltningens kanaler i sociala medier flera pris, av vilka det viktigaste var första priset på Grand One för medier i kategorin bästa sociala medienärvaro. ASMR-skatteviskningsvideorna uppmärksammades på influencerevenemanget Ping Helsinki i kategorin rolighet. På videoevenemanget Tubecon fick Skatteförvaltningen hederspris. Medienärvaron var också på shortlist i den internationella tävlingen Digital Communications Awards i Berlin.

Länkar

Vi utvecklar

Plattformsekonomin förändrar beskattningen

När en stor del av affärsverksamheten överförs till digitala plattformar gäller det för Skatteförvaltningen att hänga med i utvecklingen för att säkerställa tillgången till information. Vår kompetens och våra rutiner bör vara sådana att vi kan utveckla vår verksamhet och göra snabba förändringar vid behov. (Skatteförvaltningens vision)

Samutveckling och experiment

Under de senaste åren har vi ägnat oss åt en hel del utveckling tillsammans med andra organisationer. I vår operativa miljö skapar vi nya kontakter och nätverk och deltar aktivt i nätverk som bildas på annat håll. I de gemensamma utvecklingsprojekten och nätverken deltar såväl myndigheter och företag som andra organisationer.

I utvecklingen utnyttjar vi agila metoder och experiment. Vi uppmuntrar personalen att aktivt utveckla och förbättra Skatteförvaltningens verksamhetsenhet. År 2019 kom personalen med 175 utvecklingsidéer som vi utredde och förädlade i tjänsten Från idé till lösning.

Exempel på utvecklingsprojekt

Servicehelheten När en närstående avlider

Det mest omfattande nätverket för samutveckling med ca 50 organisationer har samlats kring temat När en närstående avlider som administreras av Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Målet är att minska byråkratin när en närstående avlider och digitalisera bakomliggande processer. Den totala nyttan för de involverade parterna är hundratals miljoner euro om året.
Läs mer: Suomidigi.fi

Företagsbeskattningens framtid

För närvarande strävar vi efter lösningar för att förnya företagsbeskattningen och tackla de utmaningar som en ekonomi i realtid medför. Vi vill att skatteuttaget ska vara korrekt och garantera neutrala konkurrensvillkor för företagen. Vi vill underlätta kundernas verksamhet så att den administrativa bördan inte ökar. En av de viktigaste punkterna är att utvecklingen sker tillsammans med kunderna och deras intressenter.

Video: Företagsbeskattningens framtid (Youtube)

Servicestig för utländska företag

Servicestigen för utländska företag som började som ett experiment har blivit ett permanent nätverk. I experimentet beskrevs den process längs vilken en utländsk aktör framskrider för att etablera ett företag i Finland. Inom loppet av ett par månader beskrev vi processen tillsammans med myndigheter, banker och en bokföringsbyrå, identifierade utmaningarna och kom med utvecklingsförslag som finns i slutrapporten om experimentet. Offlineprototypen som experimentet resulterade i presenterades för kinesiska kunder på Slush i Shanghai 2019.

Läs mer: Foreign company’s digital path to Finland (pdf) 

Stamkoncept

Under drygt ett år har vi testat arbete i multiprofessionella team enligt det så kallade stamkonceptet. Syftet med experimentet är att ta fram modeller genom vilka vår organisation kan öka agiliteten och självstyrningen. Experimentet har visat att det är resurseffektivt att arbeta i multiprofessionella team.

Genom samarbete kan vi utnyttja vår kompetens på ett mångsidigt sätt och dela bästa praxis över enhetsgränserna. Ett bra exempel på multiprofessionella teams resultat är en intressant analys av Airbnb-verksamheten där det bland annat upptäcktes att över en tredjedel av Airbnb-aktörerna lät bli att deklarera hyresintäkterna och dessutom förekom det missbruk i deklarationen av skatteavdrag.

Video: Smidig utveckling med hjälp av stamkoncept (Youtube)

Programvarurobotar

Med hjälp av programvarurobotar kan man automatisera arbete och processer som utförs av människor. Skatteförvaltningens första programvarurobot hade i uppgift att spara uppgifter om fastighetsaffärer i Skatteförvaltningens databas. Under 239 arbetsdagar sparade roboten över 45 000 affärer, vilket motsvarar 7,2 årsverken. Behovet av den upphörde i november 2019, då fastighetsbeskattningen överfördes till Skatteförvaltningens nya beskattningsprogramvara.

Vårt mål är att öka informationsmängden från intressentgrupperna och den elektroniska datainsamlingen. Antalet kunder som använder våra e-tjänster ökade och i motsvarande mån minskade antalet kundbesök något jämfört med året innan.

Största delen av finländarna sköter sina skatteärenden i MinSkatt

Finländarna tog ett stort digitalt kliv när hela 81 procent av dem som kompletterade skattedeklarationen gjorde det i MinSkatt.

Finländarna tog ett stort digitalt kliv när hela 81 procent av dem som kompletterade skattedeklarationen gjorde det i MinSkatt. Användningen av e-tjänsten ökade med 20 procentenheter från året innan.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen kompletterades av 1,4 miljoner finländare i våras. Antalet personer som kompletterade sin skattedeklaration var ungefär lika stort som tidigare. Ca 235 000 kunder deklarerade på pappersblankett. Förändringen från året innan var tydlig: våren 2018 kompletterade närmare 61 procent av kunderna skattedeklarationen på webben och 39 procent på papper. De populäraste deklarerade uppgifterna var resekostnader och hushållsavdrag.

Fyra miljoner kunder gjorde inget annat än kontrollerade sina uppgifter, dvs. de hade inget att komplettera i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

I MinSkatt skapades redan över 70 av ändringsskattekorten. Via MinSkatt får man smidigt och snabbt ett elektroniskt skattekort. I dag är det få som behöver skattekort på papper.

Till de kunder som börjat använda myndigheternas e-tjänster dvs. Suomi.fi skickades inget skattekort. I stället fick de ett e-postmeddelande om det nya skattekortet.

Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen uppmuntrade finländarna göra en nationell ekologisk gärning och slopa pappersposten från myndigheter. Närmare 300 000 finländare slopade 2019 pappersposten från myndigheter och började använda Suomi.fi i stället.
För att börja använda myndigheternas e-tjänster på Suomi.fi/viestit krävs nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Sammanlagt 1,7 miljoner privatkunder fick skatteåterbäring i augusti

År 2019 upphörde beskattningen för första gången vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför är inte heller betalningsdagarna för skatteåterbäring eller kvarskatt längre desamma för alla. Största delen av yrkesutövarna och rörelseidkarna fick skatteåterbäring i juli och största delen av löntagarna och pensionärerna fick återbäringen i augusti eller september.

Det finns sammanlagt sex betalningsdagar för skatteåterbäring. Skatteåterbäringarna betalas mellan juli och december. Betalningstidpunkten för skatteåterbäring beror på när ens egen beskattning upphör. Kvarskatt ska i sin tur betalas mellan juli och februari beroende på när ens egen beskattning upphör.

Beskattningen av de yrkesutövare eller rörelseidkare som får skatteåterbäring eller som ska betala kvarskatt i juli upphör i maj. För största delen av löntagarna och pensionärerna upphör beskattningen i juni, och då är betalningsdagen för skatteåterbäring 6.8 och förfallodagarna för kvarskatt 1.8 och 1.10. I augusti betalades sammanlagt 806 miljoner euro i skatteåterbäring till 1,7 miljoner kunder. Sammanlagt 89 miljoner euro i kvarskatt förföll till betalning för sammanlagt till 224 000 kunder.

Beskattningen upphörde senast i slutet av oktober, och skatteåterbäringens betalningsdag inföll senast i december, liksom den första förfallodagen för kvarskatt

Inkomstregistret förändrade anmälan om löneinkomster

Inkomstregistret infördes 1.1.2019. Inkomstregistret är regeringens spetsprojekt för digitaliseringen av offentlig service

Anmälan om löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret började 1.1.2019. De löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret visas i MinSkatt och för privatkunder i ansökan om skattekort och förskottsskatt.

Inkomstregistret är många myndigheters gemensamma databas, som samlar in uppgifter om löner, pensioner och förmåner. Utöver myndigheterna har också arbetsgivarna och medborgarna nytta av registret.

International House Helsinki hjälper personer som flyttat till Finland i skatteärende

I april centraliserade Skatteförvaltningen tjänsterna för utländska arbetstagare, företagare och studerande som flyttat till Finland samt för företag som rekryterar och förmedlar utländsk betskraft till servicestället International House Helsinki (IHH) i Nyland. IHH betjänar dessutom personer som får inkomster från utlandet.

Uppstartstjänsten hjälper med att grunda företag i Finland

En konkurrensfördel för Finland när det gäller internationella investeringar är att beskattningen är förutsägbar och lätt att sköta. Vi vill att de företag som etablerar sig i Finland kan sköta sina skatteärenden rätt från första början.

"En bra vän ger dig råd i frågor om parrelationer – en verklig vän gör det i skattefrågor." Med denna slogan marknadsför vi våra tjänster för utländska företag som är intresserade av att etablera sig i Finland. Vi erbjuder företag som etablerar sig i Finland lättillgänglig rådgivning i företagsetablering och alla skattefrågor via vårt kompetenta Uppstartsteam. Uppstartstjänsten satsar på att värva nya kunder genom aktiv marknadsföring och nätverkande. Tjänsten är en fortsättning på tjänsten China Desk som lanserades 2017 och som årligen kontaktas över tusen gånger. Ursprungligen utvecklades tjänsten för finländska internationella uppstartsföretag, och detta är fortfarande en del av Uppstartstjänsten.

Uppstartstjänsten har utvecklats tillsammans med andra offentliga organisationer och privata aktörer, och arbetet har bland annat resulterat i en servicestig för utländska företagare i Finland och samarbete med bokföringsbyråer för att betjäna nya kinesiska kunder.

Skatteförvaltningens Uppstartstjänst väcker positiv förvåning bland våra kunder och intressenter både i Finland och utomlands. Denna unika tjänst är en genuin finländsk innovation även internationellt.

Vi införde ett nytt chattsystem och en chattbot

Under våren införde vi ett nytt chattsystem och en chattbot som tillsammans bildar en mer högkvalitativ och kostnadseffektiv chattkanal.

Chattjänster har tillhandahållits för Skatteförvaltningens kunder sedan 2015. Under de livligaste månaderna har hela 48 000 samtal förts i chatten. För kunderna har chatten varit en ändamålsenlig rådgivningskanal.

Framgången i sociala medier baserade sig på mod, kreativitet och positiva kundupplevelser

Det viktigaste målet för Skatteförvaltningens nya strategi när det gäller sociala medier är positiva kundupplevelser. I syfte att nå målet förändrades såväl innehållsproduktionen som växelverkan och organiseringen av arbetet under 2019.

Ett nytt innehållsteam tog över ansvaret för innehållsplaneringen och -produktionen, och teamet erbjöds gemensamma arbetstimmar. Dessutom uppmuntrades teamet att genomföra agila och databaserade experiment. Som stöd för arbetet med innehållet utvecklades begreppet och schemat innehållsförståelse, vars genomgripande faktorer är mod, kreativitet och empati. Innehållet präglades allt mer av kundorienterade och aktiverande drag.

I och med allt fler besökare ökade också växelverkan. Därför genomförde teamet ett pilotprojekt för nya arbetsrutiner och verktyg under skattedeklarationstiden: de nya samfundschefernas uppgifter gick ut på att fokusera på växelverkan med hjälp av ett gemensamt administrationsverktyg för alla kanaler. Under de värsta rusningstiderna testades också kvälls- och veckoslutsjour. Resultaten var positiva, och på hösten etablerades rutinerna. Även två kundrådgivare deltog dagligen i arbetet i sociala medier från och med hösten.

Video om tävlingen Digital Communications Awards.

Instagram ökade mest andra året i rad

Växelverkan ökade med hela 64 procent jämfört med året innan. Antalet kommentarer eller frågor via Skatteförvaltningens tio kanaler uppgick till 25 000 och antalet reaktioner till 127 000. Största delen av kommentarerna var neutrala eller positiva. Antalet inslag uppgick till 2 600 och antalet kommentarer eller svar till 9 000.

Kanalerna fick 25 000 fler besökare. Liksom 2018 så gott som fördubblades antalet besökare på Instagram (+96 %). Även antalet visningar av inslag på Instagram ökade avsevärt tack vare ett ökat antal berättelser (+380 %). Antalet följare på LinkedIn ökade nästan lika mycket. Huvudkanalernas sammanlagda medievärde ökade till 513 000 euro.

Skatteförvaltningen bekämpade grå ekonomi även tillsammans med andra myndigheter och städer. Finlands momsskattefel hör till de lägsta i Europa och har under de senaste åren varit cirka 4–7 % av det lagenliga momsintaget. Cirka 20 procent av felet beror på skatterester. Beloppet av momsskattefelet har utretts både av Europeiska kommissionen och enligt IMF:s beräkningsmetod.

Diskussioner på förhand betjänar samfund i komplicerade skattefrågor

Diskussioner på förhand har tidigare tillhandahållits för Koncernskattecentralens kunder, men från och med början av 2019 har alla samfund, till exempel aktiebolag, kunnat delta i diskussioner på förhand i komplicerade skattefrågor med Skatteförvaltningen. I diskussionerna kan man till exempel utreda skattekonsekvenser av företagsomstruktureringar. Diskussioner på förhand kan vara ett alternativ till ansökan om förhandsavgörande för företag. Dessa diskussioner är avgiftsfria för företag.

Syftet med dem är att göra samfundsbeskattningen mer förutsägbar och instruera samfund att agera rätt, innan skatterelaterade åtgärder vidtas. Till följd av diskussionen får samfundet information om skattekonsekvenserna för olika alternativ. Samfundet fattar dock beslut om det alternativ som väljs. Genom diskussionerna vill Skatteförvaltningen göra det smidigare att hantera beskattningsrelaterade frågor och förbättra verksamhetens transparens.

Vår verksamhet baserar sig på identifiering och förebyggande av skatterisker

Företagen insamlar och redovisar största delen av skatteintäkterna bland annat i form av förskottsinnehållning på löner och moms. Vi strävar efter att hitta det mest ändamålsenliga sättet för respektive kund och kundgrupp så att beskattningen blir korrekt. Vårt mål är att tillhandahålla så väl inriktade tjänster som möjligt för att minimera bördan av fullgörandet av de beskattningsrelaterade skyldigheterna. Därigenom stöder vi också företagskundernas positiva inställning till skatter och deras vilja att agera rätt.

Vi säkerställer ett korrekt skatteuttag genom att identifiera, ingripa i och förebygga skatterisker. Den riskbaserade verksamheten styr planeringen av åtgärder mot företag och resursanvändningen. I identifieringen av fenomen som påverkar beskattningen används jämförelseuppgifter, och vi har utvecklat utnyttjandet av dem avsevärt.

Genom att identifiera skatterisker kan vi inrikta styrningen och övervakningen av företag så att de ger så bra resultat som möjligt och hjälpa kunderna att agera rätt. 

Utmaningarna med den digitala ekonomin tacklas med analys

När den digitala ekonomin växer är vår uppgift att säkerställa inkomst- och dataflödena för att verkställa beskattningen. Vi informerar kunderna om de skatterelaterade skyldigheterna när nya intjäningsmodeller införs. Vi följer aktivt med fenomen i den digitala ekonomin och ingriper genom övervakning i skatteförsummelser. Prioriterade områden för övervakningen under 2019 var bland annat kortsiktiga logitjänster, virtuella valutor och distansförsäljning där skatteintäkterna var avsevärda.

För att identifiera och övervaka fenomen i den digitala ekonomin har vi utvecklat analysverktyg som utnyttjar olika slags externa jämförelseuppgifter. Analys används också i myndighetssamarbetet. På ett internationellt plan har vi påverkat utvecklingen av beskattningen och övervakningen av digital ekonomi inom både EU och OECD. Ett exempel på detta är att EU-medlemsländernas bedrägeribekämpning kommer att få tillgång till uppgifter om gränsöverskridande betalningsförmedling 2024. Dessutom har vi erbjudit Finansministeriet stöd i reformen av OECD:s digitala beskattning.

Bekämpning av grå ekonomi är förebyggande och träffsäker

Inom bekämpning av grå ekonomi har vi satsat allt mer på att förebygga missbruk genom att öka medvetenheten om nya fenomen och bedrägeriformer inom grå ekonomi. Utbildningar har ordnats för andra myndigheter och bland annat banktjänstemän, revisorer och studerande. Även stadssamarbetet med Konkurrens- och konsumentverket fortsatte under 2019. För företagare ordnade vi en kampanj i syfte att förebygga att företag involveras i momsbedrägerier. Ett inslag i kampanjen var en animation som delades i sociala medier.

Titta på videon: Yrittäjä, tunnista liiketoimintaasi kohdistuva ALV-petos (på finska).

Inom bekämpningen av grå ekonomi fokuserar vi på att utreda och bekämpa allvarliga skattebedrägerier. Det riskbaserade urvalet av objekt har utvecklats systematiskt, och tack vare detta avslöjas ekobrottslingar i högre grad än tidigare. År 2019 ledde över 86 procent av de granskade objekten till beskattningsåtgärder och av dem över 74 procent till prövning av brottsanmälan. En stor andel av skatteinspektionerna utfördes fortfarande tillsammans med förundersökningsmyndigheterna.

I övervakningen av skatter på eget initiativ och registrering har enheten för bekämpning av grå ekonomi effektivt förhindrat ogrundad skatteåterbäring och registrering. När det gäller skatter på eget initiativ ledde ca en tredjedel av fallen till åtgärder. Sammanlagt behandlades 3 136 fall. Enheten för bekämpning av grå ekonomi behandlade 828 registreringsfall, av vilka 683 ledde till spärrning i eller avföring ur momsregistret. Utifrån observationsmaterialet orsakar de fall som avförts ur registret skatteförluster på 5 000 euro i genomsnitt per registreringsmånad. De förhindrade skatteförlusterna var uppskattningsvis 18,7 miljoner euro 2019 (15 miljoner euro 2018).

Myndighetssamarbete är viktigt inom bekämpning av grå ekonomi, och samarbetet har effektiviserats ytterligare. Skatteinspektörer vid enheten för bekämpning av grå ekonomi fungerar som kontaktpersoner i informationsutbyte och operativ verksamhet mellan olika myndigheter av vilka de nyaste är Migrationsverket och Livsmedelsverket. En hel del gemensamma övervakningsåtgärder inom olika branscher vidtogs med olika myndigheter. Exempel på dessa är taxibranschen, cabotageövervakning inom persontransportbranschen samt övervakning av restaurang- och byggbranschen och bärträdgårdar. Effektiva verktyg har dessutom utvecklats för övervakningen av arbetskraft.

Internationellt samarbete innehar en viktig roll i bekämpningen av grå ekonomi såväl i Norden som inom EU och OECD. År 2019 uppdaterades under Finlands ledning den gemensamma nordiska utbildningen i identifiering av penningtvätt och finansiering av terrorism för skatteinspektörer. Utbildningen ordnas under 2020, liksom också den nordiska utbildningen i identifiering av missbruk av identiteter. Även andra myndigheter kan delta i bägge utbildningarna.

Effektivt informationsutbyte är en central framgångsfaktor

Effektivt informationsutbyte mellan myndigheter är en central framgångsfaktor i bekämpningen av grå ekonomi. Informationsutbytet mellan myndigheter utvecklas i en samarbetsgrupp med representanter för centrala registeransvariga och informationsanvändare.

År 2019 publicerade vi tiotals utredningar av fenomen inom grå ekonomi och utarbetade över 400 000 utredningar av fullgörandet av åtaganden som stöd för myndigheternas uppgifter.

Utredningarna av fullgörandet av åtaganden fick nya användare under 2019, såsom Regionförvaltningsverkets uppbördsregistrering och Finansinspektionens registrering av emittenter av virtuella valutor samt Konkurrens- och konsumentverkets utredningar av konkurrensbegränsningar.

Myndigheternas gemensamma lägesbild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet publiceras på webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet som utredningsenheten samordnar. Webbplatsen ger en övergripande bild av den grå ekonomins omfattning, aktuella fenomen, myndigheternas pågående projekt och bekämpningsåtgärder samt rådgivning för företag och privatpersoner i hur man agerar rätt.

År 2019 betjänade våra medarbetare miljoner kunder och utvecklade samtidigt verksamheten i samarbete med olika myndigheter, programvaruföretag, intressebevakningsorganisationer och andra aktörer.

Vi startade två stora och viktiga strategiska utvecklingsprojekt, av vilka det ena går ut på att göra personalens arbete mer självstyrande. Utöver projektet utvecklade personalen vårt arbete genom bland annat en gemensam idékläckningsplattform.

År 2019 utförde vi värdefulla experiment och satsade på personalens arbetsnöjdhet samt jämställdhet och likabehandling. Vi utvecklade våra verktyg och ledningskultur och arbetade för att förändra Skatteförvaltningen.

Vi satsade på arbetsnöjdheten

År 2019 fortsatte arbetet för att förbättra personalens välbefinnande och arbetsnöjdhet. Enligt arbetsnöjdhetsenkäten på hösten steg arbetsnöjdhetsindexet något igen. För närvarande är arbetsnöjdheten hos oss högre än inom hela statsförvaltningen i genomsnitt.

Utifrån resultaten av arbetsnöjdhetsenkäten valde vi arbetstagarnas möjligheter att påverka sitt arbete till ett utvecklingsobjekt.

För distansarbetande blev det ännu lättare att kombinera arbete och fritid under 2019. I december utvidgades rätten till distansarbete från 1–2 dagar till 1–3 dagar. Även den administrativa bördan blev lättare: nu kan man muntligt avtala om distansarbete med sin chef, och det behövs inget skriftligt avtal om distansarbete.

Fokus på jämställdhet och likabehandling

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen för 2019–2021 blev klar. Planen innehåller tre utvecklingsobjekt: vi förbättrar arbetsförhållandena och lokalerna, vi ökar likabehandlingen av dem som talar finska respektive svenska och förebygger trakasserier, diskriminering och osakligt bemötande på arbetsplatsen. Vi följer upp utvecklingsobjekten med Skatteförvaltningens indikatorer, såsom enkäten VMBaro och statistik.

I planen behandlas också den tidigare jämställdhets- och likabehandlingsplanens mål och uppnåendet av dem. Personalen anser att jämställdheten och likabehandlingen har förbättrats i en jämn takt under de senaste åren.

Skatteförvaltningen förnyas

Vi fokuserade på kundorienterad verksamhet och ledning genom mål och kunskap. Vi startade två strategiska projekt för att nå målen.

I projektet för utveckling av rutinerna beslöt vi att skapa och implementera en självstyrande arbetsmodell inom Skatteförvaltningen fram till slutet av 2022. Ett annat mål går ut på att varje medarbetare utvecklar verksamheten i en smidigare riktning.

Vi startade också ett experiment som går ut på samtal på personalens initiativ vid sidan av konventionella utvecklingssamtal. Personalen vid de enheter som deltar i pilotprojektet bokar samtalen när det passar dem. Responsen av dem som deltagit i pilotprojektet har varit positiv, och vår diskussionskultur på personalens initiativ utvecklades.

Samhällsansvar innebär konkreta gärningar

När det gäller ekonomiskt ansvar ökade vi produktiviteten och den ekonomiska effektiviteten, minskade kundernas administrativa börda och utvecklade planerings- och uppföljningssystemen.

Vi fullgjorde vårt sociala ansvar genom att behandla kunderna och personalen opartiskt och genom att utveckla arbetshälsan och förfarandena för hälsoledning.

På miljöansvarets område fortsatte vi att följa WWF-programmet Green Office som syftar till att minska organisationernas miljöbelastning och bromsa klimatförändringen. Den miljöbelastning som resor innebär ökade något på grund av fler flyg- och tågresor. Pappersanvändningen låg på samma nivå som året innan, men exempelvis antalet postade brev minskade med cirka 6 miljoner stycken, dvs. 28,4 %.  Mängden tryckta blanketter mätt i kilogram gick också ned, och där var minskningen sammanlagt cirka 100 000 kg.

El- och värmeförbrukningen i antal kilowattimmar var så gott som oförändrad, men koldioxidutsläppen från energiförbrukningen ökade något.