Skatteförvaltningens år 2019 - Verksamhet

År 2019 uppgick skatteintäkterna till 70 360 miljoner euro. Största delen bestod av privatpersoners inkomstskatt, som i fjol uppgick till 30 818 miljoner euro.

Privatkundernas inkomstskatt ökade med 529 miljoner euro. Tillväxten beror delvis på att beskattningen blev tidigt klar, vilket ledde till att en del kvarskatter redan skulle betalas 2019.

De totala momsintäkterna 2019 var 18 951 miljoner euro, en ökning med 2,2 procent från året innan.

Skatteförvaltningen övertog ansvaret för momsen på import av Tullen i januari 2018, men momsen för tidigare perioder betalas fortfarande till Tullen.

Året 2019-video

General direktör Markku Heikura berättar om året 2019 (Youtube)

Vi utvecklar

I vår operativa miljö skapar vi nya kontakter och nätverk och deltar aktivt i nätverk som bildas på annat håll.

 

Övriga innehåll

Sammanlagt 96 procent av finländarna anser att det är viktigt att betala skatt
Ju mer vi lyssnar desto bättre lyckas vi
Det största utvecklingsprojektet roddes framgångsrikt i hamn
Det första TADEUS-mötet ordnades i Helsingfors
Treårigt utvecklingssamarbetsprojekt framskrider med fart
Prisbelönta digitala tjänster och kommunikation

Sammanlagt 96 procent av finländarna anser att det är viktigt att betala skatt

Enligt Skatteförvaltningens enkät i september–oktober anser 96 procent av finländarna att det är viktigt att betala skatt. Sammanlagt 95 procent berättade att de alltid betalar skatterna i tid. Uppgifterna baserar sig på en omfattande nationell enkät.

Sammanlagt 81 procent av finländarna litar på att skattebeslutet är korrekt. Ca två tredjedelar anser att Skatteförvaltningen bemöter alla jämlikt och har kunnat utvecklas med samhället. Både uppfattningen om jämlikt bemötande och förändringsförmåga har förbättrats jämfört med enkäten två år tidigare.
Av dem som använt Skatteförvaltningens e-tjänster anser 80 procent att det varit lätt att sköta ärenden med dem.

I enkäten ställdes också för första gången en fråga om beskattningens rättvishet. Över hälften av finländarna anser att beskattningen av löner, tjänster och varor är rättvis.

Läs dessutom:

Ju mer vi lyssnar desto bättre lyckas vi

Enligt enkäten till samfundskunder är vårt allmänna vitsord bra. Sammanlagt 90 procent av våra samfundskunder anser att våra tjänster är moderna. Enligt 84 procent utvecklar vi våra tjänster för att göra skötseln av skatteärenden så lätt som möjligt. 77 procent anser att våra tjänster är sakkunniga och 71 procent att de är funktionssäkra. När det gäller MinSkatt och de övriga e-tjänsterna anser 77 procent att vi lyckats särskilt bra. Men det finns också utmaningar. Endast 58 procent anser att våra förhandsbeslut är bra.

Kundernas och intressenternas synpunkter är viktiga för oss med tanke på utvecklingen av våra rutiner. I enkäten ställde vi för första gången en fråga om vad man anser om vårt samarbete med kunder och intressenter: om vi lyssnar på dem och förutser deras behov. Sammanlagt 50 procent anser att vi utvecklar servicen med dem och 24 procent att vi inte gör det medan 26 procent inte hade en åsikt i frågan.

I december 2019 bestämde vi oss för att utveckla en egen involverande modell för att systematiskt göra kundernas röster hörda.
I praktiken innebär detta att alla synliga produkter och tjänster för kunderna utvecklas i samarbete med kunderna. Det kan vara fråga om brev, meddelanden, anvisningar eller användargränssnitt. I utvecklingen av MinSkatt gjorde vi det från första början, och resultaten har varit uppmuntrande.

Det största utvecklingsprojektet roddes framgångsrikt i hamn

Skatteförvaltningens största utvecklingsprojekt 2013–2019 var Valmis, och det roddes framgångsrikt i hamn.
Syftet med projektet var att utveckla Skatteförvaltningens verksamhet, och det var ett enormt projekt. Vi har hållit tidtabellen och budgeten samt nått målen, vilket är exceptionellt inom både den offentliga och privata sektorn.
Projektet gick ut på att gradvis ersätta över 70 beskattningsprogram med en enda färdig programvara.

Projektet omfattade också utveckling av beskattningens operativa processer och lagändringar som harmoniserade beskattningsförfarandet. Den gamla lagstiftningen om förfarandet förenklades och harmoniserades för att motsvara dagens behov.

Efter 2013 har vi genomfört fem faser och tagit i bruk fem datorprogram utan problem.

Projektet Valmis har krävt stora satsningar. Många anställda har huvudsakligen arbetat med projektet.

GenTax är ett nytt verktyg för medarbetarna, och även vissa rutiner är nya. Särskild uppmärksamhet har fästs vid utbildning under årens lopp. År 2019 ordnades 251 utbildningar i GenTax för personalen.

För kunderna blev projektet synligt på ett konkret sätt våren 2019, då vi för första gången skickade de nya förhandsifyllda skattedeklarationerna från GenTax.

Det första TADEUS-mötet ordnades i Helsingfors

Tax Administration EU Summit (TADEUS) är ett samarbetsnätverk för skattedirektörer i EU-länderna och Europeiska kommissionen. Skatteförvaltningen hade äran att vara värd på det första TADEUS-mötet i Helsingfors 17–19.9.2019.

Syftet med mötet är att främja dialog och strategiskt samarbete mellan skattemyndigheterna inom EU. Under TADEUS-mötet var vi också aktiva på vårt engelska Twitterkonto TaxFinland och under två dagar tweetade vi över 250 gångermed hashtag #TADEUS2019.

Treårigt utvecklingssamarbetsprojekt framskrider med fart

Skatteförvaltningen och Tanzania Revenue Authority (TRA) startade ett utvecklingssamarbetsprojekt hösten 2018. Syftet med projektet är att hjälpa TRA att utveckla sin verksamhet inom skattekontroll, intern revision, kommunikation och kundservice. Projektet pågår till 2021. Det är fråga om ett IKI-utvecklingssamarbetsprojekt som finansieras av utrikesministeriet. Skatteförvaltningens sakkunniga deltar i projektet genom att bland annat utbilda TRA:s tjänstemän i Dar es Salaam i Tanzania.

Projektet är en del av Finlands verksamhetsprogram Beskattning och utveckling som baserar sig på Addis skattepartnerskap (Addis Tax Initiative). Genom Addis skattepartnerskap har Finland förbundit sig att fördubbla sitt stöd för en stärkt beskattningsförmåga i u-länderna fram till 2020.

Läs mer på Twitter @TaxFinland #TaxAndDevelopment

Prisbelönta digitala tjänster och kommunikation

Suomi.fi-fullmakter och MinSkatt valdes till de bästa finländska digitala tjänsterna på Blue Arrow Awards i januari. MinSkatt fick huvudpriset och första priset i användbarhet och kundupplevelser på Blue Arrow Awards. Utöver det att tjänsten är väl planerad och genomförd påverkades valet också av att MinSkatt berör alla finländare och kommer att påverka finländarna enormt under de kommande åren.

Skatteförvaltningens kommunikation och i synnerhet dess agerande i sociala medier väckte en hel del intresse under året, och innehållsaktörerna var efterfrågade talare på flera relaterade evenemang. Efterfrågan besvarades med kommunikationsseminariet #miksiei i vilken över 800 personer deltog.

År 2019 fick Skatteförvaltningens kanaler i sociala medier flera pris, av vilka det viktigaste var första priset på Grand One för medier i kategorin bästa sociala medienärvaro. ASMR-skatteviskningsvideorna uppmärksammades på influencerevenemanget Ping Helsinki i kategorin rolighet. På videoevenemanget Tubecon fick Skatteförvaltningen hederspris. Medienärvaron var också på shortlist i den internationella tävlingen Digital Communications Awards i Berlin.

Länkar

Vi utvecklar

Plattformsekonomin förändrar beskattningen

När en stor del av affärsverksamheten överförs till digitala plattformar gäller det för Skatteförvaltningen att hänga med i utvecklingen för att säkerställa tillgången till information. Vår kompetens och våra rutiner bör vara sådana att vi kan utveckla vår verksamhet och göra snabba förändringar vid behov. (Skatteförvaltningens vision)

Samutveckling och experiment

Under de senaste åren har vi ägnat oss åt en hel del utveckling tillsammans med andra organisationer. I vår operativa miljö skapar vi nya kontakter och nätverk och deltar aktivt i nätverk som bildas på annat håll. I de gemensamma utvecklingsprojekten och nätverken deltar såväl myndigheter och företag som andra organisationer.
I utvecklingen utnyttjar vi agila metoder och experiment. Vi uppmuntrar personalen att aktivt utveckla och förbättra Skatteförvaltningens verksamhetsenhet. År 2019 kom personalen med 175 utvecklingsidéer som vi utredde och förädlade i tjänsten Från idé till lösning.

Exempel på utvecklingsprojekt

Servicehelheten När en närstående avlider

Det mest omfattande nätverket för samutveckling med ca 50 organisationer har samlats kring temat När en närstående avlider som administreras av Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Målet är att minska byråkratin när en närstående avlider och digitalisera bakomliggande processer. Den totala nyttan för de involverade parterna är hundratals miljoner euro om året.
Läs mer: Suomidigi.fi

Företagsbeskattningens framtid

För närvarande strävar vi efter lösningar för att förnya företagsbeskattningen och tackla de utmaningar som en ekonomi i realtid medför. Vi vill att skatteuttaget ska vara korrekt och garantera neutrala konkurrensvillkor för företagen. Vi vill underlätta kundernas verksamhet så att den administrativa bördan inte ökar. En av de viktigaste punkterna är att utvecklingen sker tillsammans med kunderna och deras intressenter.

Video: Företagsbeskattningens framtid (Youtube)

Servicestig för utländska företag

Servicestigen för utländska företag som började som ett experiment har blivit ett permanent nätverk. I experimentet beskrevs den process längs vilken en utländsk aktör framskrider för att etablera ett företag i Finland. Inom loppet av ett par månader beskrev vi processen tillsammans med myndigheter, banker och en bokföringsbyrå, identifierade utmaningarna och kom med utvecklingsförslag som finns i slutrapporten om experimentet. Offlineprototypen som experimentet resulterade i presenterades för kinesiska kunder på Slush i Shanghai 2019.
Läs mer: Foreign company’s digital path to Finland (pdf) 

Stamkoncept

Under drygt ett år har vi testat arbete i multiprofessionella team enligt det så kallade stamkonceptet. Syftet med experimentet är att ta fram modeller genom vilka vår organisation kan öka agiliteten och självstyrningen.
Experimentet har visat att det är resurseffektivt att arbeta i multiprofessionella team.
Genom samarbete kan vi utnyttja vår kompetens på ett mångsidigt sätt och dela bästa praxis över enhetsgränserna. Ett bra exempel på multiprofessionella teams resultat är en intressant analys av Airbnb-verksamheten där det bland annat upptäcktes att över en tredjedel av Airbnb-aktörerna lät bli att deklarera hyresintäkterna och dessutom förekom det missbruk i deklarationen av skatteavdrag.

Video: Smidig utveckling med hjälp av stamkoncept (Youtube)

Programvarurobotar

Med hjälp av programvarurobotar kan man automatisera arbete och processer som utförs av människor. Skatteförvaltningens första programvarurobot hade i uppgift att spara uppgifter om fastighetsaffärer i Skatteförvaltningens databas. Under 239 arbetsdagar sparade roboten över 45 000 affärer, vilket motsvarar 7,2 årsverken. Behovet av den upphörde i november 2019, då fastighetsbeskattningen överfördes till Skatteförvaltningens nya beskattningsprogramvara.