Skatteförvaltningens år 2019 - Våra tjänster

Vårt mål är att öka informationsmängden från intressentgrupperna och den elektroniska datainsamlingen. Antalet kunder som använder våra e-tjänster ökade och i motsvarande mån minskade antalet kundbesök något jämfört med året innan.

Största delen av finländarna sköter sina skatteärenden i MinSkatt

Finländarna tog ett stort digitalt kliv när hela 81 procent av dem som kompletterade skattedeklarationen gjorde det i MinSkatt.

Övriga innehåll

Största delen av finländarna sköter sina skatteärenden i MinSkatt

Finländarna tog ett stort digitalt kliv när hela 81 procent av dem som kompletterade skattedeklarationen gjorde det i MinSkatt. Användningen av e-tjänsten ökade med 20 procentenheter från året innan.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen kompletterades av 1,4 miljoner finländare i våras. Antalet personer som kompletterade sin skattedeklaration var ungefär lika stort som tidigare. Ca 235 000 kunder deklarerade på pappersblankett. Förändringen från året innan var tydlig: våren 2018 kompletterade närmare 61 procent av kunderna skattedeklarationen på webben och 39 procent på papper. De populäraste deklarerade uppgifterna var resekostnader och hushållsavdrag.

Fyra miljoner kunder gjorde inget annat än kontrollerade sina uppgifter, dvs. de hade inget att komplettera i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

I MinSkatt skapades redan över 70 av ändringsskattekorten. Via MinSkatt får man smidigt och snabbt ett elektroniskt skattekort. I dag är det få som behöver skattekort på papper.

Till de kunder som börjat använda myndigheternas e-tjänster dvs. Suomi.fi skickades inget skattekort. I stället fick de ett e-postmeddelande om det nya skattekortet.

Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen uppmuntrade finländarna göra en nationell ekologisk gärning och slopa pappersposten från myndigheter. Närmare 300 000 finländare slopade 2019 pappersposten från myndigheter och började använda Suomi.fi i stället.
För att börja använda myndigheternas e-tjänster på Suomi.fi/viestit krävs nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Sammanlagt 1,7 miljoner privatkunder fick skatteåterbäring i augusti

År 2019 upphörde beskattningen för första gången vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför är inte heller betalningsdagarna för skatteåterbäring eller kvarskatt längre desamma för alla. Största delen av yrkesutövarna och rörelseidkarna fick skatteåterbäring i juli och största delen av löntagarna och pensionärerna fick återbäringen i augusti eller september.

Det finns sammanlagt sex betalningsdagar för skatteåterbäring. Skatteåterbäringarna betalas mellan juli och december. Betalningstidpunkten för skatteåterbäring beror på när ens egen beskattning upphör. Kvarskatt ska i sin tur betalas mellan juli och februari beroende på när ens egen beskattning upphör.

Beskattningen av de yrkesutövare eller rörelseidkare som får skatteåterbäring eller som ska betala kvarskatt i juli upphör i maj. För största delen av löntagarna och pensionärerna upphör beskattningen i juni, och då är betalningsdagen för skatteåterbäring 6.8 och förfallodagarna för kvarskatt 1.8 och 1.10. I augusti betalades sammanlagt 806 miljoner euro i skatteåterbäring till 1,7 miljoner kunder. Sammanlagt 89 miljoner euro i kvarskatt förföll till betalning för sammanlagt till 224 000 kunder.

Beskattningen upphörde senast i slutet av oktober, och skatteåterbäringens betalningsdag inföll senast i december, liksom den första förfallodagen för kvarskatt

Inkomstregistret förändrade anmälan om löneinkomster

Inkomstregistret infördes 1.1.2019. Inkomstregistret är regeringens spetsprojekt för digitaliseringen av offentlig service

Anmälan om löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret började 1.1.2019. De löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret visas i MinSkatt och för privatkunder i ansökan om skattekort och förskottsskatt.

Inkomstregistret är många myndigheters gemensamma databas, som samlar in uppgifter om löner, pensioner och förmåner. Utöver myndigheterna har också arbetsgivarna och medborgarna nytta av registret.

International House Helsinki hjälper personer som flyttat till Finland i skatteärende

I april centraliserade Skatteförvaltningen tjänsterna för utländska arbetstagare, företagare och studerande som flyttat till Finland samt för företag som rekryterar och förmedlar utländsk betskraft till servicestället International House Helsinki (IHH) i Nyland. IHH betjänar dessutom personer som får inkomster från utlandet.

Uppstartstjänsten hjälper med att grunda företag i Finland

En konkurrensfördel för Finland när det gäller internationella investeringar är att beskattningen är förutsägbar och lätt att sköta. Vi vill att de företag som etablerar sig i Finland kan sköta sina skatteärenden rätt från första början.

"En bra vän ger dig råd i frågor om parrelationer – en verklig vän gör det i skattefrågor." Med denna slogan marknadsför vi våra tjänster för utländska företag som är intresserade av att etablera sig i Finland. Vi erbjuder företag som etablerar sig i Finland lättillgänglig rådgivning i företagsetablering och alla skattefrågor via vårt kompetenta Uppstartsteam. Uppstartstjänsten satsar på att värva nya kunder genom aktiv marknadsföring och nätverkande. Tjänsten är en fortsättning på tjänsten China Desk som lanserades 2017 och som årligen kontaktas över tusen gånger. Ursprungligen utvecklades tjänsten för finländska internationella uppstartsföretag, och detta är fortfarande en del av Uppstartstjänsten.

Uppstartstjänsten har utvecklats tillsammans med andra offentliga organisationer och privata aktörer, och arbetet har bland annat resulterat i en servicestig för utländska företagare i Finland och samarbete med bokföringsbyråer för att betjäna nya kinesiska kunder.

Skatteförvaltningens Uppstartstjänst väcker positiv förvåning bland våra kunder och intressenter både i Finland och utomlands. Denna unika tjänst är en genuin finländsk innovation även internationellt.

Vi införde ett nytt chattsystem och en chattbot

Under våren införde vi ett nytt chattsystem och en chattbot som tillsammans bildar en mer högkvalitativ och kostnadseffektiv chattkanal.

Chattjänster har tillhandahållits för Skatteförvaltningens kunder sedan 2015. Under de livligaste månaderna har hela 48 000 samtal förts i chatten. För kunderna har chatten varit en ändamålsenlig rådgivningskanal.

Framgången i sociala medier baserade sig på mod, kreativitet och positiva kundupplevelser

Det viktigaste målet för Skatteförvaltningens nya strategi när det gäller sociala medier är positiva kundupplevelser. I syfte att nå målet förändrades såväl innehållsproduktionen som växelverkan och organiseringen av arbetet under 2019.

Ett nytt innehållsteam tog över ansvaret för innehållsplaneringen och -produktionen, och teamet erbjöds gemensamma arbetstimmar. Dessutom uppmuntrades teamet att genomföra agila och databaserade experiment. Som stöd för arbetet med innehållet utvecklades begreppet och schemat innehållsförståelse, vars genomgripande faktorer är mod, kreativitet och empati. Innehållet präglades allt mer av kundorienterade och aktiverande drag.

I och med allt fler besökare ökade också växelverkan. Därför genomförde teamet ett pilotprojekt för nya arbetsrutiner och verktyg under skattedeklarationstiden: de nya samfundschefernas uppgifter gick ut på att fokusera på växelverkan med hjälp av ett gemensamt administrationsverktyg för alla kanaler. Under de värsta rusningstiderna testades också kvälls- och veckoslutsjour. Resultaten var positiva, och på hösten etablerades rutinerna. Även två kundrådgivare deltog dagligen i arbetet i sociala medier från och med hösten.

Video om tävlingen Digital Communications Awards.

Instagram ökade mest andra året i rad

Växelverkan ökade med hela 64 procent jämfört med året innan. Antalet kommentarer eller frågor via Skatteförvaltningens tio kanaler uppgick till 25 000 och antalet reaktioner till 127 000. Största delen av kommentarerna var neutrala eller positiva. Antalet inslag uppgick till 2 600 och antalet kommentarer eller svar till 9 000.

Kanalerna fick 25 000 fler besökare. Liksom 2018 så gott som fördubblades antalet besökare på Instagram (+96 %). Även antalet visningar av inslag på Instagram ökade avsevärt tack vare ett ökat antal berättelser (+380 %). Antalet följare på LinkedIn ökade nästan lika mycket. Huvudkanalernas sammanlagda medievärde ökade till 513 000 euro.