Skatteförvaltningens år 2019 - Personal

År 2019 betjänade våra medarbetare miljoner kunder och utvecklade samtidigt verksamheten i samarbete med olika myndigheter, programvaruföretag, intressebevakningsorganisationer och andra aktörer.

Vi startade två stora och viktiga strategiska utvecklingsprojekt, av vilka det ena går ut på att göra personalens arbete mer självstyrande. Utöver projektet utvecklade personalen vårt arbete genom bland annat en gemensam idékläckningsplattform.

År 2019 utförde vi värdefulla experiment och satsade på personalens arbetsnöjdhet samt jämställdhet och likabehandling. Vi utvecklade våra verktyg och ledningskultur och arbetade för att förändra Skatteförvaltningen.

Vi satsade på arbetsnöjdheten

År 2019 fortsatte arbetet för att förbättra personalens välbefinnande och arbetsnöjdhet.

Vi satsade på arbetsnöjdheten

År 2019 fortsatte arbetet för att förbättra personalens välbefinnande och arbetsnöjdhet. Enligt arbetsnöjdhetsenkäten på hösten steg arbetsnöjdhetsindexet något igen. För närvarande är arbetsnöjdheten hos oss högre än inom hela statsförvaltningen i genomsnitt.

Utifrån resultaten av arbetsnöjdhetsenkäten valde vi arbetstagarnas möjligheter att påverka sitt arbete till ett utvecklingsobjekt.

För distansarbetande blev det ännu lättare att kombinera arbete och fritid under 2019. I december utvidgades rätten till distansarbete från 1–2 dagar till 1–3 dagar. Även den administrativa bördan blev lättare: nu kan man muntligt avtala om distansarbete med sin chef, och det behövs inget skriftligt avtal om distansarbete.

Fokus på jämställdhet och likabehandling

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen för 2019–2021 blev klar. Planen innehåller tre utvecklingsobjekt: vi förbättrar arbetsförhållandena och lokalerna, vi ökar likabehandlingen av dem som talar finska respektive svenska och förebygger trakasserier, diskriminering och osakligt bemötande på arbetsplatsen. Vi följer upp utvecklingsobjekten med Skatteförvaltningens indikatorer, såsom enkäten VMBaro och statistik.

I planen behandlas också den tidigare jämställdhets- och likabehandlingsplanens mål och uppnåendet av dem. Personalen anser att jämställdheten och likabehandlingen har förbättrats i en jämn takt under de senaste åren.

Skatteförvaltningen förnyas

Vi fokuserade på kundorienterad verksamhet och ledning genom mål och kunskap. Vi startade två strategiska projekt för att nå målen.

I projektet för utveckling av rutinerna beslöt vi att skapa och implementera en självstyrande arbetsmodell inom Skatteförvaltningen fram till slutet av 2022. Ett annat mål går ut på att varje medarbetare utvecklar verksamheten i en smidigare riktning.

Vi startade också ett experiment som går ut på samtal på personalens initiativ vid sidan av konventionella utvecklingssamtal. Personalen vid de enheter som deltar i pilotprojektet bokar samtalen när det passar dem. Responsen av dem som deltagit i pilotprojektet har varit positiv, och vår diskussionskultur på personalens initiativ utvecklades.

Samhällsansvar innebär konkreta gärningar

När det gäller ekonomiskt ansvar ökade vi produktiviteten och den ekonomiska effektiviteten, minskade kundernas administrativa börda och utvecklade planerings- och uppföljningssystemen.

Vi fullgjorde vårt sociala ansvar genom att behandla kunderna och personalen opartiskt och genom att utveckla arbetshälsan och förfarandena för hälsoledning.

På miljöansvarets område fortsatte vi att följa WWF-programmet Green Office som syftar till att minska organisationernas miljöbelastning och bromsa klimatförändringen. Den miljöbelastning som resor innebär ökade något på grund av fler flyg- och tågresor. Pappersanvändningen låg på samma nivå som året innan, men exempelvis antalet postade brev minskade med cirka 6 miljoner stycken, dvs. 28,4 %.  Mängden tryckta blanketter mätt i kilogram gick också ned, och där var minskningen sammanlagt cirka 100 000 kg.

El- och värmeförbrukningen i antal kilowattimmar var så gott som oförändrad, men koldioxidutsläppen från energiförbrukningen ökade något.