Skattekontroll minskar skattefelet

Skatteförvaltningens år 2019 - Kontroll

Skatteförvaltningen bekämpade grå ekonomi även tillsammans med andra myndigheter och städer. Finlands momsskattefel hör till de lägsta i Europa och har under de senaste åren varit cirka 4–7 % av det lagenliga momsintaget. Cirka 20 procent av felet beror på skatterester. Beloppet av momsskattefelet har utretts både av Europeiska kommissionen och enligt IMF:s beräkningsmetod.

Vår verksamhet baserar sig på identifiering och förebyggande av skatterisker

Vi strävar efter att hitta det mest ändamålsenliga sättet för respektive kund och kundgrupp så att beskattningen blir korrekt.

Diskussioner på förhand betjänar samfund i komplicerade skattefrågor

Diskussioner på förhand har tidigare tillhandahållits för Koncernskattecentralens kunder, men från och med början av 2019 har alla samfund, till exempel aktiebolag, kunnat delta i diskussioner på förhand i komplicerade skattefrågor med Skatteförvaltningen. I diskussionerna kan man till exempel utreda skattekonsekvenser av företagsomstruktureringar. Diskussioner på förhand kan vara ett alternativ till ansökan om förhandsavgörande för företag. Dessa diskussioner är avgiftsfria för företag.

Syftet med dem är att göra samfundsbeskattningen mer förutsägbar och instruera samfund att agera rätt, innan skatterelaterade åtgärder vidtas. Till följd av diskussionen får samfundet information om skattekonsekvenserna för olika alternativ. Samfundet fattar dock beslut om det alternativ som väljs. Genom diskussionerna vill Skatteförvaltningen göra det smidigare att hantera beskattningsrelaterade frågor och förbättra verksamhetens transparens.

Vår verksamhet baserar sig på identifiering och förebyggande av skatterisker

Företagen insamlar och redovisar största delen av skatteintäkterna bland annat i form av förskottsinnehållning på löner och moms. Vi strävar efter att hitta det mest ändamålsenliga sättet för respektive kund och kundgrupp så att beskattningen blir korrekt. Vårt mål är att tillhandahålla så väl inriktade tjänster som möjligt för att minimera bördan av fullgörandet av de beskattningsrelaterade skyldigheterna. Därigenom stöder vi också företagskundernas positiva inställning till skatter och deras vilja att agera rätt.

Vi säkerställer ett korrekt skatteuttag genom att identifiera, ingripa i och förebygga skatterisker. Den riskbaserade verksamheten styr planeringen av åtgärder mot företag och resursanvändningen. I identifieringen av fenomen som påverkar beskattningen används jämförelseuppgifter, och vi har utvecklat utnyttjandet av dem avsevärt.

Genom att identifiera skatterisker kan vi inrikta styrningen och övervakningen av företag så att de ger så bra resultat som möjligt och hjälpa kunderna att agera rätt. 

Utmaningarna med den digitala ekonomin tacklas med analys

När den digitala ekonomin växer är vår uppgift att säkerställa inkomst- och dataflödena för att verkställa beskattningen. Vi informerar kunderna om de skatterelaterade skyldigheterna när nya intjäningsmodeller införs. Vi följer aktivt med fenomen i den digitala ekonomin och ingriper genom övervakning i skatteförsummelser. Prioriterade områden för övervakningen under 2019 var bland annat kortsiktiga logitjänster, virtuella valutor och distansförsäljning där skatteintäkterna var avsevärda.

För att identifiera och övervaka fenomen i den digitala ekonomin har vi utvecklat analysverktyg som utnyttjar olika slags externa jämförelseuppgifter. Analys används också i myndighetssamarbetet. På ett internationellt plan har vi påverkat utvecklingen av beskattningen och övervakningen av digital ekonomi inom både EU och OECD. Ett exempel på detta är att EU-medlemsländernas bedrägeribekämpning kommer att få tillgång till uppgifter om gränsöverskridande betalningsförmedling 2024. Dessutom har vi erbjudit Finansministeriet stöd i reformen av OECD:s digitala beskattning.

Bekämpning av grå ekonomi är förebyggande och träffsäker

Inom bekämpning av grå ekonomi har vi satsat allt mer på att förebygga missbruk genom att öka medvetenheten om nya fenomen och bedrägeriformer inom grå ekonomi. Utbildningar har ordnats för andra myndigheter och bland annat banktjänstemän, revisorer och studerande. Även stadssamarbetet med Konkurrens- och konsumentverket fortsatte under 2019. För företagare ordnade vi en kampanj i syfte att förebygga att företag involveras i momsbedrägerier. Ett inslag i kampanjen var en animation som delades i sociala medier.

Titta på videon: Yrittäjä, tunnista liiketoimintaasi kohdistuva ALV-petos (på finska).

Inom bekämpningen av grå ekonomi fokuserar vi på att utreda och bekämpa allvarliga skattebedrägerier. Det riskbaserade urvalet av objekt har utvecklats systematiskt, och tack vare detta avslöjas ekobrottslingar i högre grad än tidigare. År 2019 ledde över 86 procent av de granskade objekten till beskattningsåtgärder och av dem över 74 procent till prövning av brottsanmälan. En stor andel av skatteinspektionerna utfördes fortfarande tillsammans med förundersökningsmyndigheterna.

I övervakningen av skatter på eget initiativ och registrering har enheten för bekämpning av grå ekonomi effektivt förhindrat ogrundad skatteåterbäring och registrering. När det gäller skatter på eget initiativ ledde ca en tredjedel av fallen till åtgärder. Sammanlagt behandlades 3 136 fall. Enheten för bekämpning av grå ekonomi behandlade 828 registreringsfall, av vilka 683 ledde till spärrning i eller avföring ur momsregistret. Utifrån observationsmaterialet orsakar de fall som avförts ur registret skatteförluster på 5 000 euro i genomsnitt per registreringsmånad. De förhindrade skatteförlusterna var uppskattningsvis 18,7 miljoner euro 2019 (15 miljoner euro 2018).

Myndighetssamarbete är viktigt inom bekämpning av grå ekonomi, och samarbetet har effektiviserats ytterligare. Skatteinspektörer vid enheten för bekämpning av grå ekonomi fungerar som kontaktpersoner i informationsutbyte och operativ verksamhet mellan olika myndigheter av vilka de nyaste är Migrationsverket och Livsmedelsverket. En hel del gemensamma övervakningsåtgärder inom olika branscher vidtogs med olika myndigheter. Exempel på dessa är taxibranschen, cabotageövervakning inom persontransportbranschen samt övervakning av restaurang- och byggbranschen och bärträdgårdar. Effektiva verktyg har dessutom utvecklats för övervakningen av arbetskraft.

Internationellt samarbete innehar en viktig roll i bekämpningen av grå ekonomi såväl i Norden som inom EU och OECD. År 2019 uppdaterades under Finlands ledning den gemensamma nordiska utbildningen i identifiering av penningtvätt och finansiering av terrorism för skatteinspektörer. Utbildningen ordnas under 2020, liksom också den nordiska utbildningen i identifiering av missbruk av identiteter. Även andra myndigheter kan delta i bägge utbildningarna.

Effektivt informationsutbyte är en central framgångsfaktor

Effektivt informationsutbyte mellan myndigheter är en central framgångsfaktor i bekämpningen av grå ekonomi. Informationsutbytet mellan myndigheter utvecklas i en samarbetsgrupp med representanter för centrala registeransvariga och informationsanvändare.

År 2019 publicerade vi tiotals utredningar av fenomen inom grå ekonomi och utarbetade över 400 000 utredningar av fullgörandet av åtaganden som stöd för myndigheternas uppgifter.

Utredningarna av fullgörandet av åtaganden fick nya användare under 2019, såsom Regionförvaltningsverkets uppbördsregistrering och Finansinspektionens registrering av emittenter av virtuella valutor samt Konkurrens- och konsumentverkets utredningar av konkurrensbegränsningar.

Myndigheternas gemensamma lägesbild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet publiceras på webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet som utredningsenheten samordnar. Webbplatsen ger en övergripande bild av den grå ekonomins omfattning, aktuella fenomen, myndigheternas pågående projekt och bekämpningsåtgärder samt rådgivning för företag och privatpersoner i hur man agerar rätt.