Anvisning till massmedier: Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2020

Inkomstbeskattningsuppgifterna om privatpersoner och samfund för skatteåret 2020 blir offentliga på onsdagen den 10 november 2021. Massmedierna kan beställa offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i elektroniskt format senast den 15 oktober 2021.

Vi rekommenderar att massmedierna utnyttjar möjligheten att använda distansuppkoppling till förfrågan om offentliga uppgifter. Anmälan till tjänsten sker senast den 3 november 2021.

Innehåll

Beställning av uppgifter för journalistiska ändamål

Massmedierna har en möjlighet att förhandsbeställa offentliga uppgifter om privatpersoner i elektroniskt format för journalistiska ändamål.

Beställningstiden för inkomstbeskattningsuppgifter om personer för skatteåret 2020 är från den 29 september till den 15 oktober 2021. Ett massmedium kan göra endast en beställning. Trots detta kan exempelvis varje lokaltidning inom samma koncern göra sin egen beställning.

Uppgifterna lämnas ut per landskap. Uppgifterna kan beställas om hela landet eller 1–3 landskap.

Urvalet baserar sig på de sammanräknade förvärvs- och kapitalinkomsterna. Massmedierna kan beställa uppgifter om de personer som sammanlagt har fått minst 100 000 euro beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid statsbeskattningen. I urvalet ingår inte uppgifter om de personer som har invänt mot att deras uppgifter lämnas ut elektroniskt för journalistiska användningsändamål.

Det går endast att välja ett urvalsalternativ på beställningsblanketten. Det mest omfattande urvalsvillkoret innehåller uppgifter om alla de personer i hela landet som fått minst 100 000 euro och som inte har invänt mot utlämnande av sina uppgifter.

De ifyllda och undertecknade blanketterna ska sändas senast den 15 oktober 2021 per e-post till adressen verohallinto(at)vero.fi

Blanketten kan också postas till adressen:
Skatteförvaltningen
Informationstjänsten
PB 325, 00052 SKATT

Uppgifterna skickas per säker e-post till den person som anges i beställningen. En PIN-kod som behövs för att öppna det säkra e-postmeddelandet skickas som sms till den persons mobiltelefonnummer som angetts på beställningen. Anvisningen för att öppna det säkra e-postmeddelandet och en närmare beskrivning av filen skickas till den på beställningen angivna e-postadressen. För mottagningen av uppgifterna är det viktigt att e-postadressen och mobiltelefonnumret har antecknats rätt på blanketten.

De uppgifter som beställts senast den 15 oktober 2021 skickar vi den 10 november 2021 från och med kl. 8.00. Uppgifter som beställts senare lämnar vi ut enligt en separat överenskommen tidsplan.

Uppgifterna lämnas ut gratis.

Kunden har rätt att invända mot att hens uppgifter lämnas ut

Rätten att invända mot utlämnade av offentliga uppgifter tillämpas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Detta innebär att kunden av skäl som hänför sig till hens specifika situation kan invända mot att hens uppgifter lämnas ut. Anvisningarna till kunder finns på skatt.fi: Du kan invända mot att dina inkomstskatteuppgifter för 2020 lämnas ut till massmedier i elektroniskt format

För massmedier innebär detta att de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om de personer, vars begäran om invändning mot att uppgifterna lämnas ut Skatteförvaltningen har godkänt, saknas från listorna till massmedier. I samband med att uppgifterna lämnas ut får massmedierna information om hur många personers uppgifter som saknas från listan.

Motiveringen i begäran är sekretessbelagd.

Invändningsbegäran gäller endast ifrågavarande utlämning av uppgifter, det vill säga utlämning av inkomstbeskattningsuppgifter för 2020 i elektroniskt format för journalistiska ändamål. Även om kundens invändningsbegäran har godkänts är hens offentliga inkomstbeskattningsuppgifter också i fortsättningen tillgängliga på skattebyråernas kundterminaler och per telefon.

Massmedier har rätt att begära namnen på dem som invänt

Massmedier har rätt att för journalistiska ändamål be om att få namnen på de personer som lämnat en invändningsbegäran. Massmedier kan begära namnlistorna per e-post på adressen verohallinto(at)vero.fi.

Uppgiftsbegäranden som gäller namnlistor behandlas inom två veckor. Vi strävar efter att senast på onsdagen den 10 november 2021 lämna en fullständig namnlista över de personer, vars invändningsbegäran Skatteförvaltningen har godkänt, till de massmedier som har begärt listan. På namnlistan visas namnen på de personer som lämnat invändningsbegäran men inte deras offentliga beskattningsuppgifter.

Uppgifterna om samfund på skatt.fi

De offentliga uppgifterna om samfund offentliggörs den 10 november i CSV-format på skatt.fi, frånsett bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och begränsat skattskyldiga dödsbon.

Medietjänst den 10 november 2021

Skatteförvaltningens huvudkontor i Vallgård erbjuder inte några kundterminaler för journalister i likhet med tidigare år utan vi rekommenderar att massmedier ställer frågor om offentliga uppgifter via distanstjänsten. Om det inte är möjligt att använda distanstjänsten i stället för ett besök på kontoret i Vallgård kan du kontakta kommunikationen på Skatteförvaltningen.

Vi ber massmedier att anmäla sig till medietjänsten senast den 3 november.

Distanstjänst

Massmedier kan ställa frågor om de offentliga uppgifterna via en distansuppkoppling den 10 november 2021 från och med klockan 8. I tjänsten deltar Skatteförvaltningens tjänsteman och journalisten i ett möte på Teams och tjänstemannen delar sin dataskärm där programmet med de offentliga uppgifterna är öppet. Journalisten berättar vilka sökvillkor hen vill använda och tjänstemannen visar sökresultatet.

En tjänsteman på Skatteförvaltningen och en eller flera journalister från samma massmedium deltar i varje möte på Teams. Det har visat sig fungera bra att journalisterna ställer frågor om uppgifterna i par.

Vi ber att du anmäler dig till distanstjänsten med den bifogade blanketten senast den 3 november. De alternativa tiderna är klockan 8–10, 10–12 eller 13–16 och du kan boka en eller flera av dessa alternativ. Ange uppgifterna om alla som deltar i samma möte på anmälningsblanketten så att vi per e-post kan skicka dem en Teams-inbjudan till distanstjänsten.

Om du vill boka flera samtidiga möten ska du fylla i en separat anmälningsblankett till varje möte. Vi kan bli tvungna att begränsa antalet möten som kan bokas för ett och samma massmedium.

Ett informationsmöte ordnas för de journalister som anmält sig. Under mötet visar vi hur journalisterna i praktiken kan ställa frågor om uppgifterna via en distansuppkoppling. Mötet ger också en möjlighet att testa hur Teams-uppkopplingen fungerar. Informationsmötet ordnas den 8 november 2021 klockan 11–11.30. Vi skickar en inbjudan till informationsmötet på Teams per e-post till alla de journalister som har anmält sig till distanstjänsten.

Anmälningsblankett

Telefon

Det går att ställa frågor om offentliga inkomstbeskattningsuppgifter genom att ringa Skatteförvaltningens landomfattande servicenummer (mån–fre kl. 9–16.15):

  • Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om privatpersoner: 029 497 003 (svenska) och 029 497 002 (finska)
  • Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om samfund: 029 497 007 (svenska) och 029 497 006 (finska)

Skattebyråerna

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om fysiska personer och samfund för skatteåret 2020 är tillgängliga från och med den 10 november på skattebyråernas kundterminaler. På grund av coronan och för att undvika rusning rekommenderar vi dock att massmedier använder distanstjänsten.

Kontoren har öppet enligt normala öppettider (dörrarna öppnas kl. 9). Observera att en del kontor är stängda på onsdagar och att öppettiderna, antalet kundterminaler och maximiantalet kunder kan vara begränsat på grund av coronan. Om det inte är absolut nödvändigt att göra sökningar i uppgifterna på kundterminalerna genast den 10 november lönar det sig att flytta det till en senare tidpunkt.

Vid sökningen av offentliga beskattningsuppgifter om privatpersoner på en kundterminal är de obligatoriska sökfälten skatteår, landskap och minst de tre första bokstäverna i efternamnet. På terminalerna visas också uppgifterna från tidigare år.

För att kunna förbereda oss för en eventuell överbelastning ber vi de journalister som kommer till skattebyråerna den 10 november att anmäla sig på förhand senast den 3 november. Det går dock inte att på förhand boka de kundterminaler som finns på skattebyråerna.

Anmälningsblankett

Statistik över inkomstbeskattningen för 2020

I början av november publicerar vi statistik över utvecklingen av inkomstskatter, skatteåterbäringar och kvarskatter under 2020. Noggrannare inkomstskattestatistik publiceras på skatt.fi och i statistikdatabasen i december. Vi meddelar om detta separat.

Sakkunniga ger mer information till medier

Elektronisk beställning av uppgifter:
Maunu Jalava, överinspektör, 029 513 6888, maunu.jalava(at)vero.fi

Frågor som gäller rätten att göra invändning och namnlistan över dem som gjort det:
Hanna Liiti, överinspektör, 029 513 4258, hanna.liiti(at)vero.fi
Maunu Jalava, överinspektör, 029 513 6888, maunu.jalava(at)vero.fi

Frågor om uppgifternas offentlighet och sekretess samt dataskydd:
Taito von Konow, specialsakkunnig, tfn 029 512 4165

Frågor som gäller statistiken och statistikdatabasen:
Matti Luokkanen, överinspektör, tfn 029 512 4110

Allmänna frågor om beskattningen:
Matti Merisalo, ledande jurist 029 512 4074 (särskilt beskattningen av privatpersoner)
Kari Aaltonen, ledande sakkunnig, 029 512 3893 (särskilt beskattningen av företagskunder)

Frågor som gäller tjänsten för massmedier:
Terhi Karttunen, kommunikationsplanerare, 029 512 5044
Satu Mastola, webbredaktör, satu.mastola(at)vero.fi, tfn 029 512 4710 (praktiska arrangemang i Teams)