Undersökning: Att skatter lämnas obetalda fördöms av ungdomar

Skatteförvaltningens meddelande, 18.6.2021

Enligt en undersökning som Skatteförvaltningen låtit göra upplever 65 procent av ungdomarna negativa känslor för att lämna skatter obetalda. Uppgifterna kommer från undersökningen som NayaDaya, analysföretag i empati, genomförde i vår om ungdomars attityder till beskattningen, användningen av skattemedel, Skatteförvaltningen och att lämna skatter obetalda.

De generella känslorna för att någon lämnar skatter obetalda var förakt och förargelse och på personlig nivå var känslorna skuld, skam och rädsla. I undersökningen utreddes attityderna till grå ekonomi genom att fråga hurdana känslor det väcker om den unga själv eller någon annan låter bli att betala skatter. Ungdomarna fördömer i båda fallen att skatterna lämnas obetalda. Av dem som besvarade enkäten upplevde 65 procent på ett allmänt plan och 52 procent på personlig nivå negativa känslor för att skatter lämnas obetalda.

Undersökningen genomfördes som en del av Skatteförvaltningens tre år långa projekt i ansvarighetskommunikation. Partner i projektet är Pensionsskyddscentralen och Arbets- och näringsministeriet. Projektet är en del av det åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet som statsrådet godkänt.

− Att grå ekonomi fördömdes så här starkt på attitydnivå är en bra utgångspunkt för projektet som strävar efter att minska den gråa ekonomin och öka den positiva inställningen till skatter, säger Antti Kettunen, kommunikationsplanerare på Skatteförvaltningen.

Information och nytta påverkar uppfattningen

Enligt undersökningen påverkas attityden av kommunikation om skatteärenden. Det långsiktiga målet för Skatteförvaltningens kommunikation är att finländarna också i framtiden ska förstå betydelsen av skatterna och beskattningssystemet.

När de positiva och negativa känslorna jämfördes med de bakgrundsvariabler som ungdomarna angett visade det sig att de som fått nytta av och tillräckligt med information om användningen av skattemedlen ställde sig positivare till att betala skatter.

− Detta är ett tecken på att det finns behov av sådan kommunikation om skatter som är riktad till unga, säger Skatteförvaltningens kommunikationsdirektör Kati Kalliomäki.

Information om skatter till ungdomar erbjuds på webbplatsen www.verokampus.fi/sv/ där det bland annat finns exempelfall som illustrerar beskattningen och material som stöd för undervisningen. I sociala medier påminner Skatteförvaltningen om och handleder i att sköta skatteärenden under årets gång. I kanalerna i sociala medier tycks det också vara lättare för unga att kontakta Skatteförvaltningen genom att ställa frågor om skatter.

− Utöver den utbildningsmässiga Verokampus söker vi nu nya och trevliga sätt för unga att få information om det vi får med skattepengarna. Vi önskar att ungdomar i och med vårt kommunikativa koncept ser sambandet mellan olika slag av skatter och det som ökar deras välmående.

Besvikelse, belåtenhet och stolthet bland mångfalden av känslor

Bland dem som upplever att de får nytta av skatterna är de positiva känslorna för att betala skatter oftast belåtenhet, stolthet, lättnad och empati medan känslorna bland dem som upplever att skatterna är onyttiga är besvikelse, förargelse, avsky och hat.

Det framgick av undersökningen att 35 procent upplevde positiva känslor för att betala skatter, 35 procent negativa och 30 procent inga känslor alls. De vanligaste känslorna som betalningen av skatter väckte var besvikelse, belåtenhet och stolthet.

Ungdomarna förhöll sig positivare till de tjänster som tillhandahålls med skattemedel. Positiva känslor upplevde 43 procent, negativa 32 procent och betydelselöshet 25 procent. De klart vanligaste känslorna för tjänsterna var antingen belåtenhet eller besvikelse.

I undersökningen användes en metod där 18–29-åriga ungdomar valde den bäst beskrivande känslan bland 10 positiva och 10 negativa känslor. Enkäten besvarades av totalt 1 003 ungdomar. Felmarginalen är 2,8 procentenheter.

Sidan har senast uppdaterats 18.6.2021