Tammerforsborna är de vars löneinkomster har ökat mest i januari-oktober jämfört med i fjol

Skatteförvaltningens meddelande, 22.11.2021

Av de stora städerna har löneinkomsterna ökat mest i Tammerfors i januari–oktober jämfört med motsvarande tidsperiod 2020. I januari–oktober har det sammanlagda beloppet av löneinkomster ökat i alla de sex största städerna i Finland. Uppgifterna framgår av den nya statistik som Skatteförvaltningen publicerat i dag. Med hjälp av denna statistik går det att per kommun följa de förvärvsinkomster som anmälts till inkomstregistret.

Tammerforsbornas löneinkomster ökade med 7 % i början av året. Jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol har ökningen i Uleåborg varit 6,3 %, i Esbo 5,9 %, i Helsingfors 5,5 %, i Åbo 5,4 % och i Vanda 4,3 %.

I fråga om hela landet ökade lönesumman för januari-oktober med 5,1 %. Den årliga ökningen började i april. I synnerhet coronarestriktionerna på våren under jämförelseåret 2020 och att de stegvis lindrats i år förklarar ökningen.

Utvecklingen av lönesumman per månad i sex av de största städerna 2021 jämfört med 2020

– Det lönar sig för dem som bekantar sig med den månatliga statistiken att i synnerhet fästa uppmärksamhet vid utvecklingens riktning i allmänhet. Lönesummorna för enskilda månader påverkas exempelvis av antalet arbetsdagar i månaden. Det lönar sig inte att dra förhastade slutsatser genom att jämföra på varandra följande månader, berättar överinspektör Matti Luokkanen från Skatteförvaltningen.

Den nya kommunspecifika månadsstatistiken hjälper att följa upp kommunernas ekonomiska situation

På kommunnivån har det tidigare varit möjligt att följa utvecklingen av förvärvsinkomsterna endast på årsnivå.

– Tack vare den nya statistiken finns det nu kommunspecifik och även församlingsspecifik information om förvärvsinkomsternas utveckling betydligt mer i realtid än tidigare, en gång i månaden. Vi önskar att kommunerna och församlingarna hittar statistiken och utnyttjar den vid planeringen av ekonomin och beslutsfattandet, berättar Luokkanen från Skatteförvaltningen.

I den kommunspecifika månadsstatistiken visas förutom förvärvsinkomsterna även utbetalade pensioner, arbetslöshetsersättningar och övriga skattepliktiga sociala förmåner.

– Eftersom utbetalade förmåner och pensioner har anmälts till inkomstregistret först från ingången av 2021, kommer det att finnas jämförelser med det tidigare året först från och med januari 2022, säger Luokkanen.

Skattestatistiken också som stöd för lokala och regionala redaktioner

Skatteförvaltningen hjälper och handleder också massmedier i användningen av den månatliga statistiken. Journalister kan kontakta oss och till exempel be om en kort presentation av statistiken för sin egen redaktion.

Den månadsspecifika statistiken utvecklas också utifrån användarnas önskemål.


Mer information:
Månadsstatistik över förskottsinnehållningspliktiga inkomster