Preliminära resultat av den skärpta övervakningen av taxiföretagare: inkomster på 1,2 miljoner euro har inte bokförts

Skatteförvaltningens meddelande, 15.9.2021

I den skärpta övervakningen av taxiföretagare som Skatteförvaltningen inledde på våren har det hittills uppdagats inkomster på 1,2 miljoner euro som inte har bokförts på behörigt sätt. Vid utgången av augusti hade den riskbaserade övervakningen omfattat 182 taxiföretagare. I 45 procent av övervakningsfallen har taxiföretagaren påförts att betala mera skatt.

Det blev lättare att få taxitillstånd 2018 när den nya taxilagen trädde i kraft. Till följd av reformen kom det många nya företagare till branschen. Skattekontrollen blev också mer utmanande än tidigare.

På basis av resultaten av den inledande fasen av den skärpta övervakningen finns det oärlig verksamhet både bland dem som varit länge i branschen och bland dem som är nya företagare.

– Den mest betydande observationen är att försäljningar inte bokförts eller inte anmälts till oss på annat sätt. Försäljningar har exempelvis bokförts bristfälligt och försäljningsrapporterna från taxametern i taxibilen har inte sparats eller bifogats till bokföringsmaterialet, sammanfattar överinspektör Jarmo Lahdenperä på Skatteförvaltningen resultaten.

Enligt övervakningen har taxiföretagare i bokföringen också dragit av till exempel kostnader för privata körningar med bilen och andra sådana egna utgifter som inte är avdragbara.

I övervakningen har det också upptäckts att löner har betalats ut svart och att arbetsgivarskyldigheter inte har skötts.

De som får taxiinkomster via plattformar tror felaktigt att plattformen anmäler taxiföretagarens inkomster till Skatteförvaltningen

I den skärpta övervakningen har det framkommit att de som bedriva taxiverksamhet via internationella plattformar inte vet om att de själv ansvarar för att deklarera sina inkomster av taxiverksamheten till Skatteförvaltningen.

– Många tror felaktigt att det internationella företaget som upprätthåller plattformen anmäler alla taxiföretagares inkomster till skattemyndigheten i det rätta landet. Så är det inte. Taxiföretagaren ansvarar för att deklarera alla inkomster till oss, säger Lahdenperä.

I Finland går det att bedriva taxiverksamhet via exempelvis plattformarna Uber och Yango.

För att upptäcka svarta inkomster går vi också igenom taxitillstånd som ägs av skrivbordsbolag

Den skärpta övervakningen av taxibranschen fortsätter åtminstone fram till nästa vår. I övervakningen kommer Skatteförvaltningen att granska verksamheten för cirka 600 taxiföretagare som tidigare har deklarerat inkomster av taxiverksamhet.

– Syftet är att utöver dessa också gå igenom sådana personer med taxitillstånd som enligt skatteuppgifterna inte har bedrivit taxiverksamhet. Vi utreder om de har kört taxi svart, säger Lahdenperä.

Fakta: skärpt övervakning av taxiföretagare 2021

  • De övervakningsåtgärder som riktats mot taxiföretagare har varit skatterevisioner, övervakningsbesök och utredningsbegäranden.
  • Objekten för övervakningen har varit taxiföretagare, näringsidkare och taxiföretag. Bland dessa finns både nya aktörer och sådana som redan längre varit i branschen.
  • Vid ingången av september har övervakningen omfattat 182 aktörer. Målet med den skärpta övervakningen är att ännu granska verksamheten för cirka 600 taxiföretagare och taxiföretag. Skatteförvaltningen riktar övervakningen till aktörerna riskbaserat.
  • Hittills har det i övervakningen kommit fram 1,2 miljoner euro i sådana inkomster som inte har deklarerats. År 2019 var inkomsterna för hela taxibranschen sammanlagt cirka 204 miljoner euro.
  • Den skärpta övervakningen av taxibranschen fortsätter åtminstone fram till nästa vår.

Anvisningar till taxiföretagare:
Taxiföretagare – skatt.fi

Tidigare om temat:
Pressmeddelande 18.2.2021: Skatteförvaltningen övervakar taxiföretagare intensifierat – skatt.fi