Kom ihåg att ange hyresinkomsterna på skattedeklarationen

Skatteförvaltningens meddelande, 19.4.2021

Skatteförvaltningen påminner om att hyresinkomster och de kostnader som hänför sig till dem alltid ska deklareras i beskattningen. De som får hyresinkomster har ökat under en femårsperiod. Det har också skett en ökning av eurobeloppet av inkomsterna från uthyrningen.

Hyresinkomster är kapitalinkomster som beskattas enligt kapitalinkomstskattesatsen. Uppgifterna om hyresinkomsterna ska deklareras även om ingen skatt blir kvar att betala efter avdraget av kostnaderna.

– Hyresinkomsterna för 2020 ska deklareras senast på den egna utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen i maj. Om uppgifterna inte deklareras kan vi påföra en skatteförhöjning, säger Mervi Hakkarainen, ledande skattesakkunnig.

Nytt för i år: MinSkatt påminner om att deklarera hyresinkomster

I vår testar Skatteförvaltningen för första gången att handleda och övervaka kunderna med hjälp av individuella påminnelser. Kunden påminns i MinSkatt om det som hen ska beakta på sin skattedeklaration innan hen skickar den.

– Kunden har efter påminnelsen en möjlighet att ännu ändra eller komplettera sin deklaration innan hen skickar den. Så här kan hen undvika en eventuell utredningsbegäran, säger Hakkarainen.

År 2019 deklarerade knappa 400 000 personer hyresinkomster för totalt 1,85 miljarder euro

Antalet personer som deklarerar hyresinkomster och hyresförluster till Skatteförvaltningen har ökat med 22 procent under en femårsperiod. År 2014 deklarerade sammanlagt 324 000 personer inkomster och förluster till Skatteförvaltningen medan antalet var 394 000 år 2019.

En orsak till att antalet ökar är de plattformar med hjälp av vilka det går att hyra ut sitt eget hem under enskilda dagar. Även till exempel AirBnb-inkomster är sådana hyresinkomster som ska deklareras i beskattningen. Skatteförvaltningen följer och övervakar deklarationsuppgifterna också om sådan hyresverksamhet som sker via e-tjänster.

Eurobeloppet av hyresinkomsterna har däremot ökat med 25 procent under en femårsperiod. Till Skatteförvaltningen deklarerades 1,48 miljarder euro i hyresinkomster år 2014 och 1,85 miljarder år 2019.

Mest hyresinkomster har personer i medelåldern och äldre

År 2019 hade 55–59-åringar mest hyresinkomster, totalt 218 miljoner euro. Sammanlagt 44 000 personer i den här åldersgruppen deklarerade hyresinkomster vilket är fler än i någon annan grupp.

Av dem som fick hyresinkomster år 2014 var åldersgruppen 65–69-år störst både till eurobeloppet och till antalet.

Fakta: Deklarera din egen andel av hyresinkomsterna per lägenhet eller fastighet

Du behöver följande uppgifter om hyresobjektet

  • FO-numret och namnet på husbolaget / fastigheten. I MinSkatt visas de av dina aktielägenheter och fastigheter som Skatteförvaltningen har uppgifter om. Du kan välja den egendom till vilken de hyresinkomster som ska deklareras hänför sig till.
  • uppgifter om hyresgästen. Om objektet haft flera kortvariga hyresgäster ska du i namnkolumnen skriva texten ”Flera hyresgäster”.
  • hyrestiden
  • inkomsterna
  • uppgifterna om kostnaderna för hyresverksamheten.

Dra i beskattningen av kostnader för och förluster av hyresverksamheten

Du får dra av kostnader för hyresverksamheten, till exempel

  • direkta utgifter för att skaffa hyresgäster, exempelvis arvodet till Airbnb eller någon annan förmedlare
  • fasta kostnader för bostaden (t.ex. skötselvederlag) för hyrestiden.

Om kostnaderna är större än inkomsterna uppstår det förlust av hyresverksamheten. Förlusten dras av från andra kapitalinkomster. Det kan uppstå förlust till exempel om bostaden stått tom en del av året. Förutsättningen för att kostnaderna ska kunna dras av för den tid då bostaden stått tom är att ägaren hela tiden aktivt försökt hyra ut bostaden.

Spara alla verifikat

Verifikat som anknyter till hyresinkomsterna ska bevaras i sex år efter skatteårets utgång. Skatteförvaltningen ber om verifikat vid behov, alltså de behöver inte längre fogas till skattedeklarationen.

Deklarera senast på den utsatta dagen

Skicka de kompletterade uppgifterna i MinSkatt senast på den utsatta dagen. De utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen är i år 4.5, 11.5 och 18.5. Den egna utsatta dagen finns på den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.


Mer information:
Hyresinkomster – skatt.fi
Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper – skatt.fi

Tidigare om vårens skattedeklarationer:
Distansarbetare: så här anger du kostnaderna på din skattedeklaration – skatt.fi
Glöm inte att i skattedeklarationen ange inkomster av virtuella valutor – skatt.fi
Det mest gjorda skatteavdraget har varit avdraget av kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats – Skatteförvaltningen räknar med att antalet personer som gör dessa avdrag minskar – skatt.fi