Glöm inte att i skattedeklarationen ange inkomster av virtuella valutor

Skatteförvaltningens meddelande, 8.4.2021

Skatteförvaltningen räknar med att det deklareras mer inkomster av virtuella valutor i vår än tidigare. Inkomster av användning och utvinning av virtuell valuta är skattepliktiga. Inkomsterna ska anges i skattedeklarationen.

Virtuella valutor är till exempel Ethereum, Tether, Litecoin och Bitcoin. Marknadsvärdet på enbart Bitcoins var cirka 540 miljarder euro i fjol. Marknadsvärdet har fyrdubblats från och med 2019.

– I fjol har marknadsvärdet på Bitcoins ökat särskilt mycket. Därför räknar vi med att många har sålt valuta i fjol och kan deklarera försäljningsvinster på skattedeklarationen nu i vår, säger överinspektör Timo Puiro från Skatteförvaltningen.

Finländarna har deklarerat inkomster av virtuella valutor till Skatteförvaltningen bra även under tidigare år.

– Exempelvis under åren 2017–2018 deklarerades det överlåtelser av virtuella valutor för ett värde på 176 miljoner och vinster för ett belopp på 60 miljoner euro. Det fanns tusentals personer som deklarerade vinster, säger Puiro.

Även i år följer Skatteförvaltningen upp och övervakar deklarationsuppgifterna om virtuell valutahandel och använder olika jämförelseuppgifter som hjälp vid uppföljningen. Skatteförvaltningen skickar också på eget initiativ uppgifter om virtuell valutahandel till andra länder. Till exempel uppgifterna om åren 2018–2019 skickades till hundra olika länder och i de skickade uppgifterna fanns överlåtelser och annan verksamhet som anknöt till virtuella valutor för ett belopp på 13,5 miljarder euro. Skatteförvaltningarna i andra länder har aktivt använt uppgifterna i sin övervakning.

Undvik skatteförhöjning, deklarera inkomsterna själv

När inkomsterna av virtuella valutor deklareras själv på skattedeklarationen undviks den skatteförhöjning som påförs dem som inte deklarerat.

Inkomster av virtuella valutor ska deklareras på skattedeklarationen om du i fjol har

  • bytt virtuell valuta till euro eller annan officiell valuta
  • bytt virtuell valuta till en annan virtuell valuta
  • betalat fakturor med virtuell valuta
  • köpt varorna eller tjänster med virtuell valuta
  • eller deltagit i grävning av virtuell valuta.

Inkomst av att använda en virtuell valuta beskattas som kapitalinkomst, och virtuell valuta av grävning beskattas som förvärvsinkomst. Som värde på en virtuell valuta används den växelkurs som den virtuella valutan har vid tidpunkten för användningen eller grävningen.

Kostnaderna för anskaffningen av virtuell valuta kan dras av i beskattningen. Också de förluster som uppstått av överlåtelse av virtuella valutor är avdragbara.

Anvisningar för att deklarera virtuella valutor

Ta hjälp av räknaren

För att beräkna inkomsten av virtuella valutor kan du ta hjälp av Skatteförvaltningens FIFO-räknare. Räknaren använder FIFO-principen (First In – First Out, Först in - först ut) som innebär att de virtuella valutorna används i den ordning som de har skaffats.

Deklarera i MinSkatt och spara verifikat

  • Ange i MinSkatt de vinster som du har fått av att använda virtuella valutor i punkten ”Kapitalinkomster" – ”Överlåtelsevinster”. Välj "Annan egendom" som egendomstyp och skriv virtuell valuta som beskrivning. Ange här även överlåtelseförluster av och anskaffningskostnader för virtuella valutor.
  • Ange inkomsterna av grävning av virtuella valutor i punkten "Övriga förvärvsinkomster".
  • Bifoga inte till skattedeklarationen dokument om anskaffning/inköp eller försäljning. Du ska dock bevara verifikat i sex år från utgången av skatteåret. Skatteförvaltningen ber att få verifikaten vid behov.

Var ute i god tid

De utsatta dagarna för skattedeklarationen för löntagare är i år 4.5, 11.5 eller 18.5. Den egna utsatta dagen kan kontrolleras i skattedeklarationen eller i MinSkatt. Det går att deklarera inkomster av virtuella valutor redan nu.


Mer information:
Beskattning av virtuella valutor – skatt.fi
FIFO-räknaren – skatt.fi

Tidigare om skattedeklarationerna i vår:
Det mest gjorda skatteavdraget har varit avdraget av kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats – Skatteförvaltningen räknar med att antalet personer som gör dessa avdrag minskar – skatt.fi
Distansarbetare: så här anger du kostnaderna på din skattedeklaration – skatt.fi
Coronanedstängning: löntagare och pensionärer kan sköta alla vårens skatteärenden i MinSkatt – skatt.fi