Fastighetsskatt behöver i fortsättningen inte betalas på ett naturskyddsområde som ligger på privat mark

Skatteförvaltningens meddelande, 10.2.2021

Från och med ingången av 2021 behöver fastighetsskatt inte betalas på ett naturskyddsområde som ligger på privat mark. För att få en lättnad i fastighetsskatten ska fastighetsägaren till Skatteförvaltningen anmäla var naturskyddsområdet är beläget och dess areal.

Reformen anknyter till målen i Sanna Marins regeringsprogram. Syftet är att trygga den biologiska mångfalden: önskan är att skattefriheten sänker tröskeln att inrätta skyddsområden också på privat mark.

Enligt regeringens proposition finns det skattepliktiga skyddsområden inom högst några hundra fastigheters områden. Enligt en grov uppskattning uppgår den fastighetsskatt som influtit från områdena till 100 000–300 000 euro per år.

Skattefriheten gäller endast de enskilda fastighetsägare på vars mark det finns ett område som enligt 24 § i naturvårdslagen är skyddat. Fastighetsägarna ska fortfarande betala fastighetsskatt på de byggnader och dessas byggplatser som är belägna på ett naturskyddsområde.

Enskild markägare: anmäl det skyddsområde som du äger till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen får inte automatiskt uppgifter om att ett naturskyddsområde finns på privat mark.

– Därför är det viktigt att fastighetsägaren kontaktar oss och berättar om var naturskyddsområdet finns och hur stor arealen av området är. På detta sätt kan fastighetsbeskattningen ändras till kundens fördel, berättar ledande skattesakkunnig Mira Kosunen på Skatteförvaltningen.

Uppgifterna som behövs för att korrigera fastighetsskatten finns i NTM-centralens beslut om att inrätta ett naturskyddsområde.

Det går att lämna en anmälan om ett naturskyddsområde genom att korrigera uppgifterna i det fastighetsbeskattningsbeslut som kommer på våren. Skatteförvaltningen rekommenderar fastighetsägarna att korrigera uppgifterna i MinSkatt. En kopia av NTM-centralens beslut ska bifogas. Korrigeringarna kan också lämnas på papper med en separat blankett.