Förvaltningsdomstolen: Personerna har rätt att invända mot att deras inkomstbeskattningsuppgifter lämnas ut elektroniskt till medier men namnen på dem som invänt är inte sekretessbelagda

Skatteförvaltningens meddelande, 21.4.2021

Helsingfors förvaltningsdomstol har meddelat sitt avgörande för om Skatteförvaltningens kunder har rätt att invända mot att deras offentliga inkomstbeskattningsuppgifter lämnas ut till medier elektroniskt och om namnen på dem som invänt mot utlämnande av uppgifter är sekretessbelagda.

Dessa sju förvaltningsdomstolens avgöranden som vi nu fått drar riktlinjer för hur lagarna som gäller integritetsskydd för personer och offentlighet i fråga om beskattningsuppgifter samordnas.

– Den lagstiftning på EU-nivå som gäller detta är ny. Det är bra att vi får rättspraxis i denna fråga, säger överinspektör Noora Kontro från Skatteförvaltningen.

Nu har två olika ärenden avgjorts: rätten att göra invändningar och utlämnande av namnuppgifter

Skatteförvaltningen erbjuder massmedierna en möjlighet att på förhand beställa offentliga inkomstskatteuppgifter om personer i elektroniskt format för journalistiska ändamål. Med denna tjänst stöder Skatteförvaltningen den samhälleliga diskussion som förs om beskattningen i massmedier.

Att lämna ut de offentliga skatteuppgifterna till massmedier är ingen lagstadgad förpliktelse för Skatteförvaltningen och på det tillämpas därför rätten att göra invändning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Enligt förvaltningsdomstolens avgöranden är Skatteförvaltningens tolkning rätt.

I praktiken kan kunden alltså fortfarande i MinSkatt eller på en blankett invända mot att hens uppgifter lämnas ut i elektroniskt format till massmedierna. Alla uppgifter är dock offentliga och tillgängliga på skattebyråerna.

Skatteförvaltningens tolkning i fråga om namnuppgifterna är att även namnen på de personer som gjort invändning mot att uppgifterna lämnas ut är sekretessbelagda uppgifter. Skatteförvaltningen har inte lämnat ut dessa namn till massmedierna. Enligt förvaltningsdomstolens avgöranden stämmer denna tolkning inte.

I praktiken ska Skatteförvaltningen alltså på begäran till medierna lämna ut namnen på de kunder som använt sin rätt att invända eftersom namnuppgifterna inte är sekretessbelagda.

Ur kundens synvinkel är situationen delvis motstridig. En kund kan invända mot att hens uppgifter lämnas ut men uppgifterna om de personer som använt rätten är offentliga.

Skatteförvaltningen har ännu inte fattat beslut om att överklaga avgörandet

Avgörandena är ännu inte lagakraftvunna och det går att ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar.

– Vi har ännu inte beslutat om vi vill överklaga beslutet. Vi bekantar oss först noggrant med avgörandena och berättar sedan hur vi går vidare med ärendet. Jag kan ännu inte avgöra när vi fattar beslut om ett eventuellt besvär, säger Noora Kontro.

När vi inom de kommande veckorna fattar beslut om tjänsten för massmedier i fråga om de offentliga skatteuppgifterna för skatteåret 2020 berättar vi också om dem till offentligheten.
Eftersom förvaltningsdomstolens beslut som gäller offentligheten av namnuppgifterna ännu inte vunnit laga kraft, lämnar Skatteförvaltningen ännu inte ut namnen på de personer som använt rätten att invända under de senaste två skatteåren.