Den ytterligare tilldelade tiden för att betala skatter med lindrade villkor har inte intresserat företag på samma sätt som i fjol – Skatteförvaltningen börjar behandla ansökningar i dag

Skatteförvaltningens meddelande, 22.6.2021

Från och med april har kunderna haft möjlighet att ansöka om förlängd betalningstid för skatter med lindrigare villkor än vanligt. Kunderna har använt möjligheten i betydligt mindre mån än under våren och sommaren i fjol då det också var möjligt att få förlängd betalningstid för skatter med lindrade villkor. Skatteförvaltningen börjar behandla ansökningar i dag.

Målet med de lindrade betalningsarrangemangen är att särskilt hjälpa de företag och firmaföretagare som har betalningssvårigheter. Inom två månader har det kommit in knappa 9 000 ansökningar om lindrat betalningsarrangemang för skatter.

– I det här skedet i fjol hade det redan kommit in tredubbelt med ansökningar. Det ser ut att en betydligt mindre grupp företag och firmaföretagare har behov av att få förlängd betalningstid för skatter, säger riskansvarig Tuomas Hurskainen på Skatteförvaltningen.

Det går att ansöka om lindrat betalningsarrangemang fram till utgången av augusti. Lagen som gäller dröjsmålsräntan trädde i kraft på måndagen. Skatteförvaltningen börjar behandla redan inkomna ansökningar om lindrat betalningsarrangemang i dag.

Skatteförvaltningens statistik om konkursansökningar, betalningsarrangemang och skatteskuldsbeloppet stöder också påståendet att företagen inte har betalningssvårigheter i samma omfattning som våren 2020.

Antalet konkursansökningar som Skatteförvaltningen gjort motsvarar antalet före coronan

Från och med ingången av februari har det varit möjligt för Skatteförvaltningen att på vanligt sätt ansöka om att en gäldenär ska försättas i konkurs eftersom den tillfälliga konkurslagen upphörde att gälla.

– I februari–mars gjorde vi något fler konkursansökningar än normalt. Ökningen berodde på att konkursansökningarna fram till februari hade begränsats under en halvårsperiod och att företag under denna period hade hamnat i svårigheter. I april–maj har antalet konkursansökningar dock stabiliserats på en nivå som rådde före coronan, säger överinspektör Timo Helin på Skatteförvaltningen.

För tillfället har företagen 30 dagar på sig att få skatteärendena i ordning efter att företaget har fått en betalningsuppmaning med konkurshot. Skatteförvaltningen skickar dock inte automatiskt en konkursansökan till tingsrätten 30 dagar efter betalningsuppmaningen, utan en konkurs är det sista indrivningssättet.

Skatteskuldsbeloppet minskar men vi har ännu inte kommit ner till samma nivå som före coronan

För tillfället är skatteskuldsbeloppet 3,6 miljarder euro. Hälften av skatteskulden utgörs av moms.

Skatteskuldens totalbelopp har sjunkit i jämn takt sedan november i fjol då skatteskulden var 4,7 miljarder euro. Före coronan var skatteskuldsbeloppet cirka 3,1 miljarder euro.

– När det på våren 2020 blev möjligt att ansöka om lindrat betalningsarrangemang gjordes ett tvåårigt betalningsarrangemang för en del. Dessa betalningsarrangemang syns fortfarande i skatteskuldsbeloppet. Det positiva för skatteskuldens utveckling är att betalningsarrangemangen har följts bra, säger Helin.

Fakta om de lindrade betalningsarrangemangen 2021

  • Om en kund söker lindrat betalningsarrangemang får kunden
    • tidsfrist med betalningen av de skatteskulder som redan ingår i ett betalningsarrangemang,
    • nedsatt dröjsmålsränta på sin skatteskuld från och med den 1 maj 2021. Dröjsmålsräntan är 2,5 % medan räntan normalt är 7 %.
  • Alla de kunder kan söka lindrat betalningsarrangemang som inte har till exempel deklarationsbrister eller skatter i utsökning. Det går att söka även om det tidigare betalningsarrangemanget fortfarande är giltigt eller har förfallit. Även nya skatter tas med i betalningsarrangemanget.
  • Skatteåterbäringar som betalas ut till kunden i slutet av året används inte för att betala skatter i betalningsarrangemanget.
  • I dag börjar Skatteförvaltningen behandla de ansökningar som kommit in hittills. Besluten kommer inom två veckor.

Mer information:

Skatteförvaltningens statistik om coronan (endast på finska)

Statistiken innehåller exakta siffror om bland annat de konkursansökningar som Skatteförvaltningen gjort, utvecklingen av skatteskulden och de betalningsarrangemang som Skatteförvaltningen gjort

Tidigare om temat:

Ansökan om lindrat betalningsarrangemang för skatter börjar idag i MinSkatt

Lindring för företag och privatpersoner: förlängd tid för att betala skatter med en ränta på 2,5 procent