De utsatta datumen för att komplettera skattedeklarationen för löntagare närmar sig – avdragen för distansarbete och kostnaderna för munskydd väcker frågor

Skatteförvaltningens meddelande, 27.4.2021

Skatteförvaltningen räknar med att det i år görs fler korrigeringar och kompletteringar i de förhandsifyllda skattedeklarationerna än på flera år. På grund av coronaåret finns det många som kompletterar sin skattedeklaration första gången. I synnerhet de skatteavdrag som anknyter till distansarbete och avdraget för kostnader för munskydd intresserar människorna.

Den första utsatta dagen för att komplettera skattedeklarationen för löntagare är om en vecka på tisdagen den 4 maj. De andra utsatta dagarna är den 11 och den 18 maj. Privatpersoner ska göra eventuella korrigeringar i fastighetsbeskattningsbesluten senast den 4 maj. Betalningsdagarna för fastighetsskatten är den 6 augusti och den 6 oktober.

Skatteförvaltningen skickade tidigare i vår 4,9 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer. Vid månadsskiftet mars–april fick 2,1 miljoner löntagare och 1,2 miljoner pensionärer den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Förra våren kompletterade eller korrigerade 1,3 miljoner personer den förhandsifyllda skattedeklarationen. I år förväntas antalet öka. Orsaken är det exceptionella coronaåret. Kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen minskade eftersom många började distansarbeta delvis eller helt i mars i fjol. En del kan nu i stället dra av kostnader för distansarbete. Också kostnader för de munskydd som används under resor mellan hemmet och arbetsplatsen får dras av om resorna gjorts med kollektivtrafiken.

– Beskattningen av löntagarna påverkades mest av coronapandemin och av dem använder till och med 95 procent e-tjänsten MinSkatt för att deklarera smidigt. Därför förväntas inga folkköer när skattedeklarationerna ska lämnas. Människorna har varit mycket intresserade av skattedeklarationsärenden och vill deklarera avdragen rätt, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki från Skatteförvaltningen.

Kostnader för distansarbete får dras av som utgifter för förvärvande av inkomst

På våren 2020 började uppskattningsvis cirka en miljon löntagare distansarbeta åtminstone delvis medan en del av dem arbetade hemifrån resten av året. Kostnader som anknyter till distansarbete får dras av i beskattningen som utgifter för förvärvande av inkomst.

Skatteförvaltningen gör automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst för alla löntagare. Om det sammanlagda beloppet av utgifterna för inkomstens förvärvande understeg 750 euro i fjol behöver utgifterna inte deklareras.

Mer om temat: Distansarbetare: så här anger du kostnaderna på din skattedeklaration – skatt.fi

De som använder kollektivtrafiken mellan bostaden och arbetsplatsen får dra av kostnader för munskydd

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen får endast dras av enligt de faktiska resorna under 2020. För många personer är dessa kostnader nu mindre än normalt och kostnaderna ska korrigeras också på skattedeklarationen så att de motsvarar verkligheten.

Självrisken är 750 euro för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Resekostnaderna ska deklareras endast om de överskrider 750 euro.

Om munskydd använts i kollektivtrafiken under resor mellan hemmet och arbetsplatsen och munskydden har köpts själv, kan kostnaderna för munskydden dras av i beskattningen som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Ifall sådana munskydd använts som arbetsgivaren erbjudit får avdraget inte göras.

Beloppet av munskyddsavdraget är två euro för alla de dagar då en sådan resa gjorts som berättigar till avdrag. Kostnader för de munskydd som använts under resor mellan hemmet och arbetsplatsen får dras av från och med den 13 augusti 2020 då Institutet för hälsa och välfärd gav rekommendationen om att använda munskydd i kollektivtrafiken.

Mer om temat: Det mest gjorda skatteavdraget har varit avdraget för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats – Skatteförvaltningen räknar med att antalet personer som gör dessa avdrag minskar – skatt.fi

Den som deklarerar kan bekanta sig med anvisningarna och be om hjälp vid behov

På skatt.fi finns omfattande anvisningar om hur det lönar sig att kontrollera och vid behov korrigera eller komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen: Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper – skatt.fi

Det finns tillgång till hjälp också i Skatteförvaltningens telefonservice, på chatten och Skatteförvaltningens kanaler på sociala medier. På grund av coronan rekommenderar Skatteförvaltningen att undvika besök på skattebyråerna.


Tidigare om vårens skattedeklarationer:
Kom ihåg att ange hyresinkomsterna på skattedeklarationen – skatt.fi
Glöm inte att på skattedeklarationen ange inkomster av virtuella valutor – skatt.fi
Coronanedstängning: löntagare och pensionärer kan sköta alla vårens skatteärenden i MinSkatt och per telefon – skatt.fi