Coronaåret var utmanande för övervakningen av grå ekonomi – myndigheterna har tagit i drift nya övervakningsmetoder

Skatteförvaltningens meddelande, 20.4.2021

Coronasituationen, anhopningen i förundersökningen och anhopningen av mål i domstolarna var utmanande för myndigheternas bekämpning av grå ekonomi förra året. Den ekonomiska brottslighet som kom till polisens kännedom ökade från det föregående året, Skatteförvaltningen påförde i sin tur skatter till ett belopp på över 80 miljoner euro utifrån granskningarna inom grå ekonomi. Uppgifterna framgår av statistiken över bekämpningen av grå ekonomi år 2020, som publiceras idag.

På grund av coronasituationen var fjolåret utmanande för de myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Trots utmaningarna kunde myndigheterna reagera på den nya situationen och ta fram nya sätt för att bekämpa grå ekonomi. Till exempel infördes granskningar på distans. På grund av sjukdomssituationen ökade vikten för informationsutbytet mellan myndigheterna och informationsanalysen, vilka sedan tidigare fanns i utbudet av metoder.

– Coronakrisen tvingade oss myndigheter att utnyttja andra myndigheters uppgifter ännu effektivare i bekämpningen av grå ekonomi. Informationsutbytet användes effektivt till exempel i övervakningen av de coronastöd som beviljades till företagen och beställaransvarslagen. Fysisk övervakning har gjorts i mindre grad under det senaste året, men tack vare bakgrundsarbetet har den riktats bättre, berättar Janne Marttinen, som är direktör för Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen.

Anhopningen i förundersökningen av de allvarligaste missbruken har också medfört utmaningar i bekämpningen av grå ekonomi. Också domstolarnas situation är besvärlig: behandlingstiderna för mål som gäller grå ekonomi har dragit ut på tiden.

Exempel på resultaten av bekämpningen av grå ekonomi år 2020

Den ekonomiska brottslighet som kom till polisens kännedom ökade med 15 procent från fjolåret

Förra året registrerade polisen sammanlagt 2 251 brottsärenden med anknytning till ekonomisk brottslighet. Antalet öppna ärenden relaterade till ekonomisk brottslighet har nu ökat under de två senaste åren. Under fjolåret ökade bland annat de grova skattebedrägerierna, mutbrotten och bedrägerierna. Under pandemin har inte nya former av ekonomisk brottslighet kommit fram.

Närmare information om resultaten av polisens arbete: Brottsbekämpning – Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet (skatt.fi)

På 79 arbetsplatser påträffades utlänningar utan arbetsrätt

Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittade i fjol på 79 arbetsplatser åtminstone en utländsk arbetstagare utan rätt att utföra arbetet i fråga i Finland. I 37 % av granskningarna där en bedömning av arbetsrätten gjordes arbetade en utlänning utan det tillstånd som krävs för arbetet. År 2019 påträffades utlänningar som arbetade utan tillstånd vid var femte granskade arbetsplats.

Närmare information om resultaten av regionförvaltningsverkets arbete:
Arbetsgivare och beställaransvar – Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet (skatt.fi)

Utifrån granskningarna med anknytning till grå ekonomi påförde Skatteförvaltningen moms till ett belopp på 26,1 miljoner euro

Skatteförvaltningen gjorde förra året 547 granskningar relaterade till grå ekonomi. Utifrån granskningarna påfördes moms jämte skatteförhöjning till ett belopp på 26,1 miljoner euro och arbetsgivarprestationer till ett belopp på 22,3 miljoner euro. Vid granskningarna hittade Skatteförvaltningen dolda inkomster till ett sammanlagt belopp på 119,5 miljoner euro, utifrån vilka totalt 31,2 miljoner euro påfördes i skatt. Skatteförvaltningen gjorde 11 % av granskningarna relaterade till grå ekonomi i samarbete med polisen och Tullens brottsbekämpning.

Närmare information om resultaten av Skatteförvaltningens arbete:
Beskattning – Grå ekonomi & Ekonomisk brottslighet

FPA gjorde 1 218 polisanmälningar om misstänkt förmånsmissbruk

År 2020 gjorde FPA 1 218 polisanmälningar om misstänkt förmånsmissbruk. FPA misstänker missbruk om en klient till exempel lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet hemlighållit en omständighet som påverkar en förmån. Det sammanräknade värdet på de missbruk som lett till en begäran om undersökning uppgick till 8,1 miljoner euro.

Närmare information om resultaten av FPA:s arbete:
Förmåner – Grå ekonomi & Ekonomisk brottslighet (skatt.fi)

Tullen utredde 917 skattebedrägerier

Tullen fick ifjol kännedom om 917 skattebedrägerier, av vilka 98 var grova skattebedrägerier. Antalet skattebedrägerier minskade från förra året, mest inom lindriga skattebedrägerier. På grund av pandemin rasade antalet passagerare år 2020 och övervakningen koncentrerades till den kommersiella frakt- och godstrafiken. De mindre passagerarvolymerna syntes till exempel som en nedgång i straffyrkandena och -föreläggandena med anledning av skattebedrägerier.

Närmare information om resultaten av Tullens arbete:
Bekämpning av grå ekonomi hos Tullen – Grå ekonomi & Ekonomisk brottslighet (skatt.fi)

Kommer år 2021: övervakning av coronastöd

Efter mars i fjol har stöd relaterade till coronasituationen delats till ett sammanlagt belopp på 2,1 miljarder euro.

– Det finns tecken på att utdelningen av medel satt i rörelse också företagare som inte haft rent mjöl i påsen. Övervakningen av användningen av coronastöd är ett centralt tema i bekämpningen av grå ekonomi i år. Vi följer också bland annat missbruk relaterade till konkurser. Pandemin kan ha många olika konsekvenser för hur grå ekonomi och ekonomisk brottslighet manifesterar sig, berättar Marttinen.

De första resultaten av övervakningen av coronastöd väntas på hösten. Under kommande år klarnar det om coronakrisen ökar den grå ekonomin eller inte.


Ytterligare information:

Bekämpning – Grå ekonomi & Ekonomisk brottslighet (skatt.fi)