Under sommaren infaller utbetalningsdagen för skatteåterbäring eller förfallodagen för kvarskatt för många finländare

Skatteförvaltningens meddelande, 25.6.2020

Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder i likhet med i fjol. Dagen då beskattningen slutförs påverkar när man får skatteåterbäringen eller när kvarskatten förfaller till betalning. Det är viktigt att komma ihåg att det slutdatum för beskattningen som angetts i beskattningsbeslutet på våren kan ändras. Då kan också datumet för och beloppet på skatteåterbäringen eller kvarskatten ändras. Det är lättast att kontrollera det egna aktuella läget i MinSkatt.

Majoriteten av finländarna får sina återbäringar i augusti eller september – det lönar sig att kontrollera sitt kontonummer

För många finländare infaller utbetalningsdagen för skatteåterbäringen i slutet av sommaren och i början av hösten. Datumet kan dock vara redan i juli och senast i december. Den egna skatteåterbäringsdagen och det egna återbäringsbeloppet visas i MinSkatt.

Enligt en preliminär uppskattning får 1,9 miljoner kunder sammanlagt 900 miljoner euro i skatteåterbäring i augusti. I september får uppskattningsvis 700 000 kunder skatteåterbäring, då den totala potten är cirka 500 miljoner euro.

– Skatteåterbäringar betalas nu för andra gången ut till kunderna på ett flexibelt sätt under året. Mest återbäringar betalas ut i augusti men stora återbäringsrater infaller även under slutet av året. Senast i december har alla kunderna fått skatteåterbäringarna på sina konton, säger Juha Villman, överinspektör på Skatteförvaltningen.

I juli får cirka 90 000 yrkesutövare och rörelseidkare sin skatteåterbäring. Sammanlagt betalas cirka 90 miljoner euro ut i skatteåterbäring till dem. Utbetalningsdagen för skatteåterbäringarna är 6.7.2020.För att få skatteåterbäringen till rätt konto hinner man ännu 28.6 anmäla sitt ändrade eller nya kontonummer i MinSkatt.

Kontonumret för över 90 000 kunder saknas

Det lönar sig att kontrollera att Skatteförvaltningen har det rätta kontonumret. Om kontonumret ändrats eller det ännu inte anmälts, lönar det sig att anmäla det i MinSkatt.

I Skatteförvaltningens kunduppgifter saknas för tillfället kontonumren för över 90 000 löntagare. Till dem betalar Skatteförvaltningen ut en eventuell skatteåterbäring som betalningsanvisning, det vill säga som penningförsändelse via OP. Andelsbankerna tar ut en avgift enligt sina servicetariffer för inlösen av en betalningsanvisning.

För en del förfaller kvarskatten till betalning redan i juli, för majoriteten i augusti

Augusti är rusningsmånaden för kvarskatter eftersom 330 000 finländare betalar dem 3.8, vilket är en klar majoritet På denna förfallodag samlas det in skatter för ett belopp på cirka 105 miljoner euro. Den eventuella andra raten ska betalas 1.10.

Cirka 44 000 yrkesutövare och rörelseidkare har kvarskatt att betala 1.7. Då förfaller sammanlagt 36 miljoner euro i skatt till betalning. Den eventuella andra raten för den här gruppen ska betalas 1.9.

Kvarskattebeloppet delas i två rater om det belopp som ska betalas är 170 euro eller mera. Betalningsuppgifterna finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Varför kan utbetalningsdagen för skatteåterbäringen ändras?

Kundens utbetalningsdag för skatteåterbäringen och förfallodagen för kvarskatt kan ändras om den dag då beskattningen slutförs skjuts upp till ett senare datum. Även skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet kan då ändras.

Dagen då beskattningen slutförs ändras i allmänhet på grund av att kunden gör ändringar i sin skattedeklaration. De uppgifter man oftast anger själv är resekostnader och hushållsavdrag. Andra vanliga orsaker för att datumen flyttas framåt är:

  • Ändringar som makan eller maken gjort i sin skattedeklaration. Beskattningen för makar slutförs alltid samtidigt.
  • Skatteförvaltningen har fått in uppgifter om beskattningen från annat håll, till exempel av arbetsgivaren eller banken.
  • Skatteförvaltningen undersöker ännu beskattningen närmare.
    Om slutdatumet för beskattningen flyttas framåt får kunden uppgifter om att beskattningen ännu fortsätter antingen i ett nytt beskattningsbeslut eller per brev.

Obs! Om kunden gör ändringar i sin skattedeklaration ska hen vänta på ett nytt beskattningsbeslut och betala kvarskatten enligt uppgifterna i den. I MinSkatt kan man kontrollera om skattedeklarationen fortfarande är under behandling eller om ett nytt beskattningsbeslut redan har skapats för kunden.

Mer information