Skatteplanering som överskrider statsgränserna blir synligare

Skatteförvaltningens meddelande, 22.6.2020

En ny anmälningsskyldighet som gäller internationell skatteplanering träder i kraft vid ingången av juli. Den nya anmälningsskyldigheten gäller arrangemang som både företag och privatpersoner genomfört. I praktiken är det ofta en skattekonsult eller en annan tjänsteleverantör som lämnar anmälan. Privatpersoner anmäler arrangemanget själv endast när det inte sker via en tjänsteleverantör.

I början av året trädde de lagändringar i kraft i vilka det föreskrivs om anmälan av gränsöverskridande skattearrangemang. Anmälningsskyldigheten börjar vid ingången av juli. Före utgången av augusti ska man dock lämna anmälningarna om skattearrangemang från början av övergångsperioden, det vill säga från och med 25.6.2018.

– Syftet med regleringen är att få in uppgifter på EU-nivå om de gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang som kan innehålla element av att kringgå eller undvika skatt. I dessa kan det vara fråga om exempelvis sådana hål i lagstiftningen som utnyttjas i strid med lagens syfte, säger överinspektör Tarja Koikkalainen vid Skatteförvaltningen.

Vem gäller anmälningsskyldigheten?

Skyldigheten att anmäla gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang till Skatteförvaltningen gäller i första hand de så kallade tjänsteleverantörerna som deltar i att planera, marknadsföra eller genomföra arrangemanget. De tjänsteleverantörer som avses i lagen är till exempel skattekonsulter, advokater, aktörer inom finansbranschen och moderbolag i koncerner.

Anmälningsskyldigheten gäller de arrangemang som genomförs av såväl företag som privatpersoner.
– Privatpersoner är i praktiken endast anmälningsskyldiga när de inte har använt en tjänsteleverantör för att planera eller förverkliga arrangemanget eller när tjänsteleverantören är en advokat med tystnadsplikt, säger Tarja Koikkalainen.

Hurdana skatteplaneringsarrangemang ska anmälas?

Gränsöverskridande skatteplanering ska anmälas när arrangemanget gäller fler än en stat och det i arrangemanget framkommer sådana i lagen fastställda kännetecken som pekar på undvikande av skatt. Beträffande vissa kännetecken bedöms därtill om nyttan av att uppnå en skattefördel varit en av de huvudsakliga syftena med arrangemanget.

När ska man lämna anmälan?

Anmälningsskyldigheten gäller de arrangemang som förverkligats från och med 25.6.2018 då Europeiska unionens DAC6-direktiv trädde i kraft. Arrangemang förverkligade under övergångsperioden 25.6.2018–30.6.2020 ska anmälas till Skatteförvaltningen senast 31.8 2020.

Från och med 1.7.2020 efter övergångsperioden ska man lämna anmälan inom 30 dagar från att den i lagen föreskrivna gränsen för rapportering överskridits.

Målet är att förhindra skatteflykt och öka transparensen i beskattningen

Lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning baserar sig på Europeiska unionens DAC6-direktiv som trädde i kraft 25.6.2018. Syftet med lagarna är att öka beskattningens transparens och förbygga aggressiv skatteplanering.

Bakgrunden till direktivet är arbetet inom OECD:s BEPS-projekt om erodering av skattebasen och vinsteröverföring för att förhindra aggressiv skatteplanering och internationell skatteflykt. Direktivet förpliktigar EU-medlemsstaterna att samla in uppgifter om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang av de anmälningsskyldiga som är verksamma i landet. Dessa uppgifter delas kvartalsvis mellan medlemsstaterna.

Läs även:
Gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang som ska rapporteras