Skatteförvaltningen fortsätter med tjänsten för beställning av offentliga uppgifter för medier - kunden kan i MinSkatt invända mot att hens uppgifter lämnas ut

Skatteförvaltningens meddelande, 1.6.2020

Skatteuppgifterna för 2019 blir offentliga den 4 november 2020. De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om alla personer och samfund är tillgängliga på skattebyråernas kundterminaler och per telefon.

Skatteförvaltningen erbjuder medierna även en möjlighet att beställa offentliga uppgifter om personer i elektroniskt format för journalistiska ändamål. Beställningstiden för inkomstbeskattningsuppgifterna om personer för skatteåret 2019 är 1.10-16.10.2020.

Medierna kan beställa uppgifter om de personer vars sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid statsbeskattningen sammanlagt varit minst 100 000 euro. I urvalet ingår inte uppgifter om de personer som har invänt mot att deras uppgifter lämnas ut elektroniskt för journalistiska ändamål.

Närmare anvisningar för medier finns på skatt.fi: Anvisning till medier: Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om personer och samfund för skatteåret 2019

Tjänsten för beställning av uppgifter stöder den samhälleliga diskussionen 

Skatteförvaltningen stöder den samhälleliga diskussionen som anknyter till beskattningen genom att ge medierna en möjlighet att beställa uppgifter för journalistiska ändamål. Medierna har på basis av de massuppgifter de fått en möjlighet att bland annat mer omfattande göra observationer av beskattningens nivå och fördelning. 

Tjänsten har erbjudits från och med år 2000 och cirka 40 massmedier har årligen använt tjänsten. 

Rätten att invända blev möjlig i och med EU:s dataskyddsförordning 

Den nationella dataskyddslagen trädde i kraft 1.1.2019, vilket innebär att EU:s allmänna dataskyddsförordning även började tillämpas på inkomstbeskattningsuppgifterna. Eftersom det inte är Skatteförvaltningens lagstadgade förpliktelse att ordna tjänsten för beställning av offentliga uppgifter, tillämpar man på tjänsten rätten att göra invändning enligt dataskyddsförordningen. 

Skatteförvaltningen har i dag öppnat en möjlighet för kunderna att göra en invändning mot att deras inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2019 lämnas ut till medierna elektroniskt. Begäran kan göras i MinSkatt eller med en pappersblankett 1.6–1.10.2020. Anvisningarna för kunder finns på skatt.fi: Du kan invända mot att dina inkomstskatteuppgifter för 2019 lämnas ut till massmedier i elektroniskt format

För medierna innebär detta att de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om personer som förtjänat över 100 000 euro och vars begäran om invändning mot att uppgifterna lämnas ut har godkänts av Skatteförvaltningen, saknas från de listorna som lämnas ut till medierna. 

Medborgarna har rätt att ansöka om bortlämning av sina inkomstbeskattningsuppgifter nu för andra året i rad. Förfarandet har lett till diskussioner och behandlas i rättsinstanser. Under rättsbehandlingen fortsätter Skatteförvaltningen möjligheten att begära om invändning. 

Alla personers inkomstbeskattningsuppgifter är fortfarande offentliga 

Även om namn kommer att saknas från uppgifterna, fortsätter Skatteförvaltningen att erbjuda medierna tjänsten att beställa uppgifter för att dessa ska ha tillgång till en mer omfattande bild av inkomstbeskattningen än endast enskilda personers uppgifter. 

Uppgifterna om de kunder vars begäran om invändning har godkänts är fortfarande tillgängliga för medier på skattebyråernas kundterminaler och per telefon, såsom alla andra personers inkomstbeskattningsuppgifter. 

En allt mer omfattande statistikdatabas har också samlats ihop för medier: Skatteförvaltningens statistikdatabas

Mer information 

  • Frågor om utlämnande av uppgifter och beställning: Noora Kontro, överinspektör, tfn 029 512 7416 
  • Frågor som anknyter till tjänsten för medier: Kati Kalliomäki, kommunikationsdirektör, tfn 029 512 5126