Intaget av inkomstskatt ökar måttfullt

Skatteförvaltningens meddelande, 21.1.2020

Skatteförvaltningen samlade in skatter för sammanlagt 70 360 miljoner euro år 2019. Det största skatteintaget utgjordes av inkomstskatt för privatperson som uppgick till 30 818 miljoner i fjol.

Privatpersonernas inkomstskatt ökade med 529 miljoner. "Ökningen kan delvis förklaras med att beskattningen slutförs enligt flexibel tidtabell vilket har lett till att en del av kvarskatterna för i år kommit till betalning redan under 2019", säger nationalekonom Aki Savolainen från Skatteförvaltningen.

Det viktigaste inkomstskatteslaget bland privatpersoner är förskottsinnehållningarna på löner och pensioner. År 2019 uppgick förskottsinnehållningarna till 29 214 miljoner euro.

Ökningen av förskottsinnehållningarna bromsades upp av att praxis ändrades så att årsinkomstgränsen började användas som grund för förskottsinnehållningen istället för den tidigare använda månatliga gränsen. Därtill togs skattekortet för biinkomst ur bruk.

Det totala nettointaget av moms var 18 951 miljoner euro år 2019, vilket innebär en tillväxt på 2,2 procent jämfört med året innan.

Momsen på import som Tullen samlat in överfördes till Skatteförvaltningen från och med januari 2018 men moms för tidigare perioder betalas fortfarande till Tullen. ”På grund av övergångsperioden har Tullens och Skatteförvaltningens totala momsintag beräknats för 2018 och 2019 för att jämförbarheten till den tidigare utvecklingen på så sätt blir bättre” säger Aki Savolainen.

I siffrorna har det inte beaktats de skatter som andra myndigheter samlat in. Den mest betydande av de skatter som andra myndigheter samlar in är den av Trafi insamlade fordonskatten. År 2018 samlade Trafi in fordonsskatt på 1 193 miljoner euro.

Skatterna samlas in till förmån för samhället

Av de insamlade skatterna redovisades 63,3 procent till staten och 32,8 procent till kommunerna. Andra skattetagare är även församlingarna med en andel på 1,3 procent och FPA med 2,6 procent.

Riksdagen fattar besluten om skatternas användningsändamål. Största delen, det vill säga ungefär hälften, av de insamlade skatterna används till socialskydd samt garanti- och folkpension. Därtill använder samhället 12 procent av skatterna till hälso- och sjukvård, och utbildningens andel är cirka en tiondedel.