Inkomstbeskattningen för 2019 har slutförts – 37,4 miljarder euro samlades in för att säkerställa ett väl fungerande samhälle

Skatteförvaltningens meddelande, 3.11.2020

Skatteförvaltningen har slutfört inkomstbeskattningen för skatteåret 2019. Skatteintaget ökade måttligt jämfört med året innan. Under 2019 samlades det in 31,6 miljarder euro i inkomstskatter för personer, 0,8 miljarder mer än föregående år (+2,7 %). Samfundsskatter togs ut till ett belopp av 5,8 miljarder euro. Skatteuppgifterna som gäller både personbeskattningen och samfundsbeskattningen för 2019 blir offentliga tisdagen den 3 november.

År 2019 samlades det in sammanlagt 28,6 miljarder euro i skatter på förvärvsinkomster för personer, vilket var 0,8 miljarder mer än året innan. Skatterna på kapitalinkomster uppgick till 3,0 miljarder (−1,9 %).

– Kapitalinkomsterna är känsligare för konjunkturväxlingar och också för läget på börsen. Det har sannolikt sålts mindre värdepapper eller gjorts färre företagsförvärv än under 2018. Ökningen av skatteintäkterna på förvärvsinkomster beror på att lönerna och pensionsinkomsterna har ökat och att arbetslösheten minskat, säger ekonomen Aki Savolainen från Skatteförvaltningen.

Förra året betalade Skatteförvaltningen 2,6 miljarder euro i skatteåterbäring till privatpersoner. Beloppet av de betalda skatteåterbäringarna minskade med 13,8 % jämfört med året innan. Privatpersoner betalade 10,8 % mer kvarskatt än året innan. Sammanlagt betalade privatpersoner 1,3 miljarder euro i kvarskatt år 2019.

När det gäller samfund minskade däremot både de betalda skatteåterbäringarna (0,7 miljarder euro) och beloppet av kvarskatterna (0,6 miljarder euro) jämfört med 2018. Intaget av samfundsskatt var 5,8 miljarder euro (−1,5 %).

Skatteåret 2019 präglades av två stora reformer

Vid ingången av 2019 förnyades skattekortet: alla löntagare hade för första gången ett skattekort med en enda inkomstgräns för hela året. Det tidigare skattekortet för biinkomst avskaffades och de löneperiodsspecifika inkomstgränserna på skattekortet slopades.

I samband med skattekortsreformen diskuterades särskilt huruvida redovisningen av förskottsinnehållningar till kommunerna kommer att fördröjas. Tack vare skattekortsreformen inflöt skatterna i realtid i större utsträckning än tidigare. Förskottsinnehållningar redovisades till ett lägre belopp än tidigare, men på motsvarande sätt minskade det sammanlagda beloppet av skatteåterbäringar betydligt jämfört med tidigare år.

Den andra stora reformen var inkomstregistret. Löneutbetalare anmälde löneuppgifter till inkomstregistret från ingången av 2019. Ibruktagandet av inkomstregistret påverkade inte beloppet av skatter som påfördes under skatteåret.

Så här samlas inkomstskatterna in

2019: januari–december

Förskottsinnehållningar och förskottsskatter ökar skatteintaget:

  • Förskottsinnehållningar tas ut från inkomsterna enligt den skattesats som finns på skattekortet.
  • Förskottsskatt betalas till exempel på hyresinkomster, överlåtelsevinster samt inkomster från näringsverksamhet och jordbruk.

2020: mars

De förhandsifyllda skattedeklarationerna skickas ut. Alla privatpersoner har möjlighet att komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration, och till exempel ange uppgifter om kostnader som berättigar till skatteavdrag eller om sådana inkomster för 2019 som Skatteförvaltningen ännu inte känner till.

2020: april–maj

Utsatta datum för kompletteringen av skattedeklarationer.

2020: juli–december

Utbetalningsdagarna för skatteåterbäringar och förfallodagarna för kvarskatter för 2019. Utbetalningsdagarna och förfallodagarna varierar från person till person, och beror bland annat på om ändringar har gjorts i den förhandsifyllda skattedeklarationen. För de flesta slutförs beskattningen i juni–augusti: utbetalningsdagarna för skatteåterbäringar och förfallodagarna för kvarskatter infaller då i augusti eller september. Till exempel hade beskattningen slutförts för 59 % av personkunderna redan innan utgången av juni.

31.10.2020

Beskattningen för 2019 har slutförts för alla finländare.

3.11.2020

Privatpersoners skatteuppgifter för 2019 blir offentliga.

2020: december

Skatteförvaltningen publicerar statistik över beskattningen för 2019.