Coronavirussituationen: Endast sex procent av företagen har ansökt om förlängd betalningstid för skatter

Skatteförvaltningens meddelande, 24.8.2020

Företag har sedan mars haft möjlighet att ansöka om lättat betalningsarrangemang för att få förlängd tid för att betala skatter. Endast sex procent av företagen har använt möjligheten. I år har man dock redan ansökt om förlängd tidsfrist i lika stor omfattning som i fjol totalt. Man kan ännu ansöka om lättat betalningsarrangemang fram till utgången av augusti. Även andra flexibla lösningar till skatteärenden erbjuds.

Det är 36 000 kunder som ansökt om lättat betalningsarrangemang - ansökningstiden går ut i augusti

På grund av den exceptionella situation som coronaviruset orsakat har kunderna haft möjlighet att ansöka om lättat betalningsarrangemang hos Skatteförvaltningen. Det lättade betalningsarrangemanget innebär att man får förlängd betalningstid för skatterna (högst 24 månader). Kunderna har också tidigare haft möjlighet att ansöka om betalningsarrangemang för att betala skatter men på grund av coronavirussituationen har villkoren för att få betalningsarrangemang nu varit lättade och den första betalningsraten infaller tre månader efter att betalningsarrangemanget godkänts i stället för efter en månad. Också dröjsmålsräntan på skatter i ett betalningsarrangemang är lägre i det lättade betalningsarrangemanget.

Kunderna har haft möjlighet att begära lättat betalningsarrangemang från och med 25.3. Hittills har 36 000 begäranden kommit in.

– Cirka hälften av alla begäranden har kommit av företag, hälften av firmaföretagare och löntagare. Löntagare har ansökt om betalningsarrangemang till exempel för sina kvarskatter. Av företagen är det i synnerhet små och medelstora företag som varit intresserade av det lättade betalningsarrangemanget. Ansökningar har kommit jämnt från olika branscher. Stora företag har inte ansökt om förlängd betalningstid för skatter i lika stor omfattning, säger överinspektör Timo Helin på Skatteförvaltningen.

Om man vill ansöka om lättat betalningsarrangemang ska man göra det nu. Den sista dagen för att ansöka om ett lättat betalningsarrangemang är 31.8. Man kan göra en begäran i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.

– Största delen har gjort en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt, tack för det. Elektronisk kommunikation påskyndar handläggningen av ärendet. Antalet begäranden om betalningsarrangemang har lugnat ner sig betydligt sedan våren och vi kan snabbt handlägga de begäranden som ännu kommer i augusti, säger Helin.

Det sammanlagda beloppet av den skatteskuld som ingår i de lättade betalningsarrangemangen är för tillfället 1,3 miljarder euro.

Det har lånats tillbaka 362 miljoner euro i moms till företag

Företagen har också kunnat ansöka om återbetalning av den moms som de betalat i januari, februari eller mars. Det är fråga om ett lån, alltså företaget får inte permanent behålla de återbetalda inbetalningarna.

Till och med augusti har 5 400 kunder ansökt om att som lån få den moms som de betalat i början av året. Skatteförvaltningen har återbetalat moms för totalt 362 miljoner euro till de sökande.

Den sista dagen att ansöka om att få den moms som man betalat i början av året till låns är också 31.8. Detta går till genom att begära betalningsarrangemang i MinSkatt.

Även andra flexibla lösningar till skatteärenden erbjuds

Utöver betalningsarrangemang har Skatteförvaltningen stött företag i coronavirussituationen genom att ändra på förfaranden och erbjuda anvisningar. Information finns på adressen skatt.fi/corona.

I MinSkatt är det till exempel möjligt att minska på förskottsskattebeloppet om företagets omsättning har minskat. I år har man gjort över 20 % fler ändringsansökningar än under motsvarande tidsperiod i fjol.

I MinSkatt kan man vid behov också ansöka om förlängd tidsfrist för företagets skattedeklaration. När det gäller personbolag (t.ex. firmanamn) gjordes det 95 % mer begäranden om förlängd tidsfrist i början av året jämfört med ifjol. Samfund (t.ex. aktiebolag) beviljades automatisk en med en månad förlängd tidsfrist på våren. Möjligheten utnyttjades av 36 % av samfunden.

I och med coronavirussituationen har Skatteförvaltningen också utarbetat sådana riktlinjer som underlättar det för kunderna, till exempel riktlinjer beträffande lunchsedlar, coronavirustest och skatteavdrag för ansiktsmasker.

Antalet konkurser som coronaviruset orsakat framgår först i slutet av hösten

Om ett företag har begärt lättat betalningsarrangemang på våren ska man betala de första skatteraterna i september–oktober. Förutom betalningsarrangemangets rater ska kunden betala nya skatter som förfaller till betalning under betalningsarrangemanget för att betalningsarrangemanget ska förbli i kraft. Ett betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen förfaller om det uppstår ny skatteskuld för kunden eller om det framkommer annat som påverkar ärendet.

– Senhösten visar hur de företag som ansökt om förlängd betalningstid för skatter klarar av att betala dem. Antalet konkursansökningar har varit mycket litet i sommar eftersom många företag i svårigheter har ansökt om lättat betalningsarrangemang. Antalet av de eventuella konkurser som beror på coronaviruset kan därför uppskattas först i slutet av hösten, säger Helin.

Mer information:

Anvisningar på sidan: skatt.fi/corona