Skatteförvaltningen har byggarbetsplatser för egnahemshus som föremål för kontrollbesök

Skatteförvaltningens meddelande, 1.7.2019

Skatteförvaltningen utförde i början av juni kontrollbesök på 52 stycken byggarbetsplatser för egnahemshus runt om i Finland. Kontrollbesöken utfördes på nybyggnadsområden där det fanns flera byggarbetsplatser igång samtidigt. Kontrollbesöken gjordes i samarbete med Regionförvaltningsverkets beställaransvarsinspektörer, som utförde inspektioner inom ramen av sin behörighet.

För Skatteförvaltningens del var syftet att handleda och övervaka hushåll eller företag som fungerar som byggherrar i fråga om skyldigheter som gäller betalningen av löner eller arbetsersättningar. Från och med ingången av år 2019 måste löneuppgifterna ha anmälts till inkomstregistret.

På största delen av kontrollbesöken upptäcktes inte bristfälligheter. På kontrollbesöken upptäcktes dock en del saker som kräver tilläggsutredning, t.ex. i Nyland upptäcktes på varannan byggarbetsplats ärenden som behöver utredas. Via övervakningen uppdagades bland annat arbetstagare om vilka någon anmälan om löneuppgifter inte hade lämnats till inkomstregistret. På byggarbetsplatserna fanns både inhemska och utländska företag som enligt preliminära utredningar har försummelser som anknyter till beskattningsrelaterade skyldigheter.

Också utbetalaren har skyldigheter

Innan ett hushåll betalar en faktura har hushållet skyldighet att kontrollera om det företag som fakturerat är förskottsuppbördsregistrerat. Detta går att kontrollera i företags- och organisationsdatasystemet på adressen ytj.fi. Om företaget inte är infört i förskottsuppbördsregistret ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret. Om arbetsersättningen som det fakturerar för arbetet överskrider 1500 euro under ett kalenderår ska hushållet också ta ut förskottsinnehållning på beloppet.

– Tyvärr är inte alla hushåll medvetna om sina skyldigheter som utbetalare. Om hushållet har försummat sina skyldigheter och beloppet av förskottsinnehållningen inte kan debiteras hos det företag som fakturerat kan detta medföra för hushållet en oförutsedd utgift till följd av betalningen av förskottsinnehållningen, berättar överinspektör Tommi Lehtinen från Skatteförvaltningen.

Inom byggbranschen finns skyldigheter som anknyter till bekämpning av grå ekonomi, såsom t.ex. skattenummer samt att uppgifter om arbetstagare och entreprenader anmäls till Skatteförvaltningen. Det finns särskilda bestämmelser i lagstiftningen då det gäller byggande av egnahemshus om byggherren är en privatperson som tar egnahemshuset i eget bruk.

Läs mera:
Anvisningar för egnahemsbyggare - gör så här