Skatteåterbäringarna har i dag betalats ut till de flesta – läs om de vanligaste orsakerna till att återbäringen inte kom in på kontot

Skatteförvaltningens meddelande, 6.8.2019

Skatteåterbäringarna för augusti har i dag betalats ut till 1,7 miljoner privatpersoner. De som inte ännu har fått sin återbäring har sin skatteåterbäringsdag mellan september och december. Det skatteåterbäringsbelopp som betalas in på kontot kan dock vara ett annat än det som angetts i beskattningsbeslutet.

Slutdatumet för den egna beskattningen samt skatteåterbäringens utbetalningsdag anges i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt. Tidpunkten för när skatteåterbäringen betalas ut beror på när kundens beskattning har slutförts.

Varför kom inte skatteåterbäringen in på kontot i dag?

 Om återbäringen inte har kommit in på kontot, kan man kontrollera läget i MinSkatt. Orsaken framgår sannolikt i MinSkatt eller av det skattesammandrag som kunden fick i början av juli. Man behöver alltså nödvändigtvis inte kontakta Skatteförvaltningen. De vanligaste orsakerna till att återbäringen inte kommit in på kontot är:

 • Skatteåterbäringen har använts till att betala skatter.
  Skatteåterbäring används till betalning av skatter från och med dagen då beskattningen slutförs till och med den 4:e dagen i månaden därpå. Om kundens beskattning alltså slutfördes exempelvis 10.6, har skatteåterbäring använts till moms eller andra skatter på eget initiativ som förfallit till betalning 12.6, till förskottsskatt som förfallit 24.6 samt till arvs- eller gåvoskatt som förfallit 1.7, i det fall att kunden har haft sådana skatter att betala. Därefter har det eventuellt återstående beloppet återburits 6.8. Om kunden betalade sin skatt på förfallodagen, har hens inbetalning återbetalats inom cirka en vecka, förutsatt att hen inte har haft andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande rater av samma skatteslag.
 • Kunden har kompletterat eller korrigerat sin förhandsifyllda skattedeklaration.
  I sådana fall kan återbäringsbeloppet och utbetalningsdatumet ändras. Om utbetalningsdatumet för skatteåterbäringen har flyttats framåt anges detta i det nya beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Det nya beskattningsbeslutet kommer före utgången av oktober.
 • Kundens maka eller make har ändrat sin skattedeklaration.
  Makars beskattning slutförs alltid samtidigt. Också utbetalningsdatumet för skatteåterbäring är densamma för makar.
 • Skatteförvaltningen har från annat håll fått uppgifter som gäller kundens beskattning och beskattningen har därför fortsatt.
  I så fall kan återbäringsbeloppet och betalningsdatumet ändras.
 • Skatteförvaltningen har inte rätt kontonummer.
  Om det anmälda kontonumret är fel, det gamla kontot har stängts eller kunden inte alls har anmält ett kontonummer, betalas återbäringen som en betalningsanvisning via OP. Banken skickar ett meddelande när skatteåterbäringen är tillgänglig på något av Andelsbankens kontor som erbjuder kassatjänster.
 • Kunden har skulder som gått till utsökning.
  Utsökningsmyndigheten har använt skatteåterbäringen till att betala skulder som gått till utsökning.

Ytterligare information:

Varför fick jag inte skatteåterbäring?
Användning av skatteåterbäringar till betalning av skatter – vanliga frågor