Momsbedrägerier kan hänföra sig till företagets affärsverksamhet

Skatteförvaltningens meddelande, 14.5.2019

En ärlig företagare, oavsett företagets storlek, kan omedvetet bli delaktig i oärlig affärsverksamhet där någon som hör till leveranskedjan försöker undvika att betala mervärdesskatt (moms). Företagarens delaktighet i en oärlig leveranskedja kan leda till konsekvenser, om företagaren inte har utrett sin handelspartners beskattningsmässiga pålitlighet.

Skatteförvaltningens enhet för bekämpning av grå ekonomi vill höja företagens medvetenhet om riskerna med oärlig verksamhet och om utredningsskyldigheten samt ansvaren. Medverkan i oärlig verksamhet kan gälla företag i alla storlekar och inom vilken bransch som helst.

– Som delaktig i en oärlig kedja kan ett ärligt företag bli tvunget att betala den andra partens andel av momsen. I praktiken kan köparen gå miste om momsavdraget för inköpet. För säljarens del kan den eventuella skattefria försäljningen anses som skattepliktig, säger Jarkko Liljander, sakkunnig inom bekämpningen av grå ekonomi inom moms.

En ärlig aktör blir inte ansvarig om hen har blivit delaktig i en oärlig försäljningskedja omedvetet. Förutsättningen är dock att företagaren har handlat i god tro. I praktiken innebär detta normal omsorgsfullhet i näringsverksamheten.

Omsorgsfull verksamhet inkluderar en utredningsskyldighet. Företagaren har ansvaret för att kontrollera sin handelspartners beskattningsmässiga ärlighet.

– Vi har listat kännetecknen med vars hjälp säljarens pålitlighet kan bedömas exempelvis samtidigt som företagaren utreder sin egen affärsverksamhet och ekonomiska ställning, såsom granskar produktens kvalitet, leveranssäkerheten eller affärspartnerns betalningsförmåga. Det lönar sig att göra det till en rutin att bedöma handelspartnernas verksamhet med hjälp av dessa kännetecken, säger Juha Kuusala, koordinator för bekämpningen av grå ekonomi inom moms.

 1. Automatiskt erbjudanden som är för bra för att vara sanna.
 2. Säljaren är ett nytt, nyligen grundat eller registrerat företag utan ekonomisk eller kommersiell historia.
 3. Försäljningspartierna är stora i proportion till säljarens affärsverksamhetshistoria.
 4. Företaget eller dess representant har inte tillräckligt med kunnande om produkten eller marknaden.
 5. Samma kontakt- eller ansvarspersoner finns kvar men bolaget, dess kontaktuppgifter och/eller bankkonto byts upprepade gånger.
 6. Bolaget är detsamma men kontakt- eller ansvarspersonerna byts och på samma gång sjunker priset betydligt.
 7. Säljaren förutsätter kontantbetalning även vid större affärer.
 8. Betalningen riktas till en tredje part och/eller till ett utländskt konto.
 9. Betalningen ska betalas in på flera konton.
 10. Betalningsarrangemangen förefaller inte förnuftiga eller väcker misstankar.
 11. Företaget går inte att hitta i registret över momsskyldiga även om affärsverksamheten är omfattande.

Enskilda kännetecken visar inte direkt på verksamhet inom grå ekonomi. Om flera kännetecken uppfylls kan det vara på sin plats att betvivla handelspartnerns pålitlighet. Det lönar sig till och med att avhålla sig från en sådan här affärsförbindelse. Därtill lönar det sig att meddela sina iakttagelser direkt till Skatteförvaltningen på tipsblanketten som finns på webbplatsen skatt.fi. Konkurrensförutsättningarna är bättre för de ärliga företagen när de oärliga aktörerna inte konkurrerar på samma marknad.

Läs mer:

Se även videon (på finska):