Har du frågor om den förhandsifyllda skattedeklarationen? Skatteförvaltningen besvarar de vanligaste frågorna

Skatteförvaltningens meddelande, 24.4.2019

Just nu får Skatteförvaltningens kundtjänst många frågor om den förhandsifyllda skattedeklarationen. Skattedeklarationens layout ändrades i år och uppgifterna kompletteras nu för första gången i MinSkatt eller på separata pappersblanketter. Skatteförvaltningen besvarar de vanligaste frågorna

I skattedeklarationen visas att jag har fått kvarskatt att betala. Kan jag ännu påverka kvarskattebeloppet?

Ja, det kan du göra om du deklarerar avdrag. Om du för förra året har kostnader som berättigar till skatteavdrag rekommenderar Skatteförvaltningen att du deklarerar avdragen i MinSkatt. De vanligaste kostnaderna som berättigar till skatteavdrag är resekostnader, kostnader för inköp av tjänster som berättigar till hushållsavdrag och kostnader för förvärv av inkomst.

Ska jag bifoga en redogörelse och kvitton när jag kompletterar resekostnader, kostnader för förvärv av inkomst och hushållsavdrag?

Du behöver inte bifoga en redogörelse eller kvitton till skattedeklarationen. Ange de uppgifter som behövs i fälten som reserverats för uppgifterna antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om vi behöver tilläggsuppgifter ber vi om dem separat. Du ska bevara kvitton och verifikat i sex år från skatteårets utgång.

När får jag skatteåterbäringen eller ska betala min kvarskatt?

Största delen av personkunderna får i år sin skatteåterbäring 6.8. Om du däremot ska betala kvarskatt infaller den första förfallodagen för de flesta 1.8. Om du eller din maka eller make kompletterar skattedeklarationen förflyttas skatteåterbäringsdagen eller förfallodagarna till senare på hösten. Då får du ett nytt beskattningsbeslut. I beskattningsbeslutet visas också den nya betalningsdagen för skatteåterbäringen eller de nya förfallodagarna för kvarskatt med uppgifter om betalning. Skatteåterbäringen betalas och den första raten av kvarskatt förfaller senast i december.

Hur stor är självriskandelen av resekostnader och hushållsavdrag?

Självriskandelen för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen är 750 euro. Efter självriskandelen får resekostnader dras av till ett belopp på högst 7 000 euro. Resekostnaderna dras av från de förvärvsinkomster som du har fått under året. Avdraget dras alltså inte av direkt från skatterna utan resekostnaderna minskar på beloppet av beskattningsbara förvärvsinkomster. Du kan testa i skatt.fi om du kan dra av resekostnaderna för egen bil eller enligt kollektivtrafik.

Självrisken för hushållsavdraget är 100 euro. Du kan få hushållsavdrag för hushållsarbete som du låter utföra i ditt hem eller i din fritidsbostad. Sådant arbete är exempelvis städning, barnpassning, renovering av bostaden och installation av IT-utrustning. Hushållsavdraget är högst 2 400 euro om året. Testa i skatt.fi om du har rätt till hushållsavdrag.

Varför lönar det sig för mig att komplettera skattedeklarationen i MinSkatt?

Elektronisk kommunikation sparar tid, pengar och miljön. I MinSkatt kan du sköta dina skatteärenden när det passar dig allra bäst. Kunderna har från år till år i allt högre grad övergått till att använda våra e-tjänster. Det sparar också på samhällets kostnader att övergå till att använda e-tjänster – bara Skatteförvaltningens papperspost kostar minst tio miljoner euro årligen.

Faktaruta: Förhandsifyllda skattedeklarationer

  • Kunderna får de förhandsifyllda skattedeklarationerna hem före utgången av april. De som använder e-tjänsten Suomi.fi-meddelanden har via e-posten fått ett meddelande om att skattedeklarationen har kommit till e-tjänsten MinSkatt.
  • Om uppgifterna i skattedeklarationen stämmer behöver du inte göra något.
  • Den förhandsifyllda skattedeklarationen som skickas hem är en A4-utskrift av beskattningsuppgifterna. Utskriften som kommit per post kan inte kompletteras eller returneras. Uppgifterna anges antigen i MinSkatt eller på de pappersblanketter som nämns i skattedeklarationen vid respektive uppgift. Blanketterna hittar du på adressen skatt.fi/blanketter.
  • I MinSkatt kan du ange uppgifter flera gånger. Kom då alltid ihåg att klicka på knappen Skicka så att uppgifterna sparas. Uppgifter som du har angett tidigare finns färdigt ifyllda i din deklaration.

Mer information:

Du får hjälp med att fylla i skattedeklarationen: skatt.fi/skattedeklaration

Hilkka Pelander, överinspektör, tfn 029 51 23369

Nilla Hietamäki, kommunikationschef, tfn 029 51 25292

e-postadress: fornamn.efternamn@skatt.fi