Har du fått inkomster av Airbnb eller andra hyresinkomster? Deklarera inkomsterna i skattedeklarationen

Skatteförvaltningens meddelande, 17.4.2019

Skatteförvaltningen uppmanar att i tid deklarera hyresinkomsterna för i fjol. Hyresinkomsterna av en bostad är skattepliktiga inkomster. Detta gäller även korttidsuthyrning: exempelvis inkomster av uthyrning av bostaden via Airbnb eller någon annan plattform ska anges i beskattningen. Hyresinkomsterna för i fjol ska deklareras till Skatteförvaltningen senast i maj. Skatteförvaltningen rekommenderar att deklarera i e-tjänsten MinSkatt.

År 2017 deklarerade 330 000 personer hyresinkomster till Skatteförvaltningen. Det sammanlagda hyresinkomstbeloppet som deklarerades till Skatteförvaltningen uppgick till 1,75 miljarder euro. Största delen av hyresinkomsterna kom av uthyrning av aktielägenheter.

Skatteförvaltningen följer och övervakar olika fenomen, såsom deklarationsuppgifter om uthyrningsverksamhet via plattformar i likhet med Airbnb. De nya fenomenen kan vara förknippade med grå ekonomi. Ofta är det dock fråga om att deklaranten inte vet exakt vad hen ska deklarera. Skatteförvaltningen effektiviserar skattekontrollen av sådana aktörer vars deklarationer uppvisar brister. Vid kontrollen utnyttjas tillgängliga jämförelseuppgifter.

Sex tips för att deklarera hyresinkomster

1) Deklarera hyresinkomsterna i MinSkatt

Ange uppgifterna per aktielägenhet eller fastighet. Om du har många uthyrda lägenheter kan du i skattedeklarationen i MinSkatt också skicka uppgifter i mindre delar. Om objektet har haft flera kortvariga hyresgäster ska du när du deklarerar skriva texten ”Flera hyresgäster” i namnkolumnen.

När uppgifterna om uthyrda bostäder har fyllts i en gång och skickats till Skatteförvaltningen i MinSkatt, visas de automatiskt i tjänsten i fortsättningen.

2) Om du deklarerar hyresutgifter på pappersblanketter ska du inte bifoga specifikationer

Du kan i stället för att använda MinSkatt också deklarera hyresinkomster på separata pappersblanketter. Blanketterna finns på webbsidan skatt.fi/blanketter. Om du kompletterar uppgifter på papper ska du inte skicka en separat pappersspecifikation över hyresgästerna med skattedeklarationen. Om du lämnar in uppgifter om hyresinkomster på papper ska du inte längre deklarera dem i MinSkatt.

3) Spara själv de dokument som hänför sig till uthyrningen av bostaden och hyresgästerna

Kvitton och verifikationer som hänför sig till hyresinkomster ska sparas i sex år efter skatteårets utgång. Skatteförvaltningen ber om verifikationerna vid behov.

Åtminstone följande uppgifter måste ingå i de egna dokumenten:

  • bostadens hyresgäster (namn)
  • hyrestiden
  • inkomsterna

Också uppgifterna om de utgifter som yrkats som avdrag ska bevaras.

4) Dra av de utgifter i beskattningen som anknyter till hyresinkomsterna

Observera:

a) Du får från hyresinkomsterna dra av de kostnader som hänför sig till uthyrningen. Dessa kostnader är bland annat direkta kostnader för att skaffa hyresgäster, exempelvis förmedlingsavgiften till Airbnb eller någon annan förmedlare och den del av de fasta kostnaderna för bostaden (t.ex. av skötselvederlaget) som hänför sig till hyrestiden.

b) Om du har haft flera hyresgäster under året behöver du inte rikta kostnaderna separat till varje hyresgäst. Du kan deklarera de kostnader som hänför sig till hyresinkomsten och hyrestiden per bostad.

c) Om du endast hyrt ut en del av bostaden ska du proportionera kostnaderna till hyrestiden och den uthyrda bostadsytan.

5) Även sporadisk uthyrning av en bostad kan påverka den skattefria försäljningen av bostaden

Om du utan avbrott har bott två år i en bostad som du äger, kan du sälja den skattefritt. Observera att uthyrning av hela bostaden, även för en kortare tid, avbryter perioden av eget bruk av bostaden och att tiden börjar räknas från början efter att hyresperioden tagit slut. Detta kan påverka beskattningen av överlåtelsevinsten på bostaden.                    

6) Deklarera hyresinkomsterna senast på den utsatta dagen

De utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen är i år 7.5, 14.5 och 21.5. Den individuella utsatta dagen kan kontrolleras i skattedeklarationen eller i MinSkatt.

Se webbseminariet: Att deklarera hyresinkomster och övriga kapitalinkomster (på finska)

Om du vill få mer information om att deklarera hyresinkomster och kostnader för förvärv av inkomst som kan dras av från hyresinkomsterna kan du se på det inspelade webbseminariet Att deklarera hyresinkomster och övriga kapitalinkomster (på finska). På seminariet går Skatteförvaltningens experter också igenom hur hyresinkomster deklareras i MinSkatt.

 

Faktaruta: Förhandsifyllda skattedeklarationer

  • Kunderna får de förhandsifyllda skattedeklarationerna hem i april. De som använder e-tjänsten Suomi.fi-meddelanden får inte längre skattedeklarationen per post utan de får information via e-posten när skattedeklarationen visas i e-tjänsten MinSkatt.
  • Den förhandsifyllda skattedeklarationen är en A4-utskrift av beskattningsuppgifterna. Utskriften kan inte kompletteras eller returneras. Uppgifterna deklareras antingen i MinSkatt eller på papper på egna blanketter för varje ämnesområde. Blanketterna kan skrivas ut på adressen skatt.fi/blanketter eller beställas per telefon på numret 029 497 031.
  • Om uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen stämmer och inget saknas behöver kunden inte göra någonting.
  • Om det finns något att komplettera rekommenderar Skatteförvaltningen att göra det elektroniskt i MinSkatt.