Fastighetsskatteintäkterna ger kommunerna 1,9 miljarder euro i år

Skatteförvaltningens meddelande, 12.3.2019

Enligt Skatteförvaltningens preliminära statistik uppgår kommunernas fastighetsskatteintäkter i år till ca 1 915 miljoner euro. Detta är 81 miljoner euro (4,4 %) mer än i fjol. Såsom tidigare flyter största delen av fastighetsskatten in från byggnader. Markens andel utgör ca 27 procent av intäkterna.

Fastighetsskatten för 2019 beräknas på basis av beskattningsvärdena för år 2018 och de skattesatser som för år 2019 fastställts av kommunen där fastigheten finns.

Den allmänna fastighetsskattesatsen har stigit i 25 kommuner medan skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende har stigit i 20 kommuner och skattesatsen för övriga bostadsbyggnader i 21 kommuner. Den förhöjda skattesatsen på obyggda byggplatser, som är högre än den allmänna skattesatsen, steg i 13 kommuner. Också skattesatsen för kraftverk steg i 17 kommuner.

I beräkningsgrunderna för återanskaffningsvärdet av byggnader och konstruktioner 2018 har det beaktats att byggnadskostnadsindexet stigit. Därför har återanskaffningsvärdena för byggnader höjts med 2,7 procent. På grund av åldersavdragen har byggnadernas beskattningsvärden dock kunnat vara mindre än detta.

Beskattningsvärdena för mark har beräknats enligt anvisningarna om värdering och de tomtpriskartor som utarbetats kommunvis. Dessa anvisningar har inte ändrats och även områdespriserna är samma som tidigare.

Fastighetsbeskattningsbesluten skickas ut i mars

Fastighetsbeskattningsbesluten kommer snart med posten. Sammanlagt postas mer än 2,1 miljoner beskattningsbeslut. Beslutet och den bifogade deklarations- respektive utredningsdelen ska kontrolleras. Om det finns något att korrigera eller komplettera i uppgifterna går detta enkelt via webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet.

Den sista inlämningsdagen för fastighetsskattedeklarationen är 25.4.2019 för samtliga kunder, också för samfund. Den sista inlämningsdagen står antecknad i skattedeklarationens första sida.

Förfallodagarna för fastighetsskatten är på hösten

Av beskattningsbesluten är 36 procent sådana där skatten understiger 170 euro. Fastighetsskatten tas inte ut om skatten understiger 17 euro. Ungefär 2 procent hör till denna kategori.

En fastighetsskatt som är under 170 euro betalas i en rat på den första förfallodagen, medan större belopp betalas i två rater. Förfallodagarna är 3.9 och 15.10.2019.

Ytterligare information: