Yle-skatt – samfund

Rundradioskatten (Yle-skatten) ersätter televisionsavgiften från och med början av år 2013. Beloppet på Yle-skatt för samfund baserar sig på den beskattningsbara inkomsten. Exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser är samfund.

Vilka samfund är skattskyldiga

Sådana samfund som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk ska betala Yle-skatt. Således är till exempel ett samfund som endast har så kallad inkomst från personlig förvärvskälla inte skyldigt att betala Yle-skatt.

Den personliga förvärvskällan kan utgöras av exempelvis en fastighet som aktiebolaget har hyrt ut till en utomstående och som inte direkt eller indirekt betjänar näringsverksamheten.

När det gäller allmännyttiga föreningar kan till exempel medlemsavgiftsinkomster, dividendinkomster, ränteinkomster, hyresinkomster av aktielägenheter, donationer och bidrag betraktas som inkomster från personlig förvärvskälla.

Staten och dess inrättningar, kommuner, församlingar, religionssamfund, bostadsaktiebolag och samfällda förmåner har befriats från Yle-skatten. Yle-skatten gäller inte heller sådana samfund vars hemkommun är i landskapet Åland.

Beloppet på Yle-skatt

Beloppet på Yle-skatt för samfund baserar sig på den beskattningsbara inkomsten. Skattebeloppet är 140 euro om samfundets beskattningsbara inkomst under skatteåret är 50 000 euro. För den del som överstiger gränsen tar man ut 0,35 procent skatt så att skattens belopp är högst 3 000 euro per år. Sådana samfund vars beskattningsbara inkomst under skatteåret är till exempel 868 000 euro betalar det högsta beloppet dvs. 3000 euro.

Exempel:

Samfundets beskattningsbara inkomst Beloppet på Yle-skatt
mindre än 50 000 euro 0 euro
500 000 euro 140 + (0,35 % x 450 000) = 1 715 euro
867 143 euro eller mer 3 000 euro

 

Yle-skatten för samfund tas ut första gången för den räkenskapsperiod som går ut under året 2013. Till exempel om samfundets räkenskapsperiod är 1.2.2012 - 31.1.2013 tar man ut Yle-skatten för hela räkenskapsperioden.

Samfundet får dra av Yle-skatten i beskattningen.

Betalning av Yle-skatt och dess inverkan på förskottsskatter

Med början av år 2014 behöver samfunden inte vidta några åtgärder för att betala Yle-skatt, eftersom skatten ingår i förskottsskatterna.

Mer information: