Välfärdsområdena kan få återbäring på moms på sina anskaffningar retroaktivt från och med den 1 juli 2021

Nyhet, 11.10.2021

Välfärdsområdena har rätt att få återbäring på den moms som ingår i momspliktiga anskaffningar. Återbäring kan dock endast fås på den moms från vilken avdrag inte får göras enligt mervärdesskattelagen. Det anknyter dessutom vissa sådana begränsningar till att få återbäring som motsvarar begränsningarna för kommunernas del.

Rätten till återbäring gäller redan från och med 1 juli 2021 då välfärdsområdena grundades även om den egentliga verksamheten inom välfärdsområdena börjar först 2023. Offentliga samfund som i mervärdesbeskattningen likställs med välfärdsområdena kan också få återbäring. Sådana är exempelvis välfärdssammanslutningar, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Ändringen anknyter till totalreformen av social- och hälsovården.

Om välfärdsområdet redan gjort sådana skattepliktiga anskaffningar på vilka det kan få återbäring, ska det för att få återbäringarna retroaktivt registrera sig i registret över momsskyldiga. Dessa anskaffningar kan hänföra sig till exempelvis ekonomiförvaltning och datateknik. Välfärdsområdet kan registrera sig som momsskyldigt med ändringsanmälan. Läs mer om registreringen.

Om välfärdsområdet har registrerat sig som momsskyldigt ska det månatligen på momsdeklarationen deklarera beloppet av den moms som berättigar till återbäring, i samma punkt som den avdragbara momsen anges. Momsdeklarationen ska lämnas även om välfärdsområdet inte alls haft någon verksamhet eller avdragbar moms. Läs mer om att deklarera moms.

Skatteförvaltningen tar bort eventuella förseningsavgifter och andra påföljder för den retroaktiva registreringen och för momsdeklarationer som lämnats för sent för skatteperioderna juli och augusti 2021.

Välfärdsområdena ska även anmäla det sammanlagda beloppet av återbäringar för kalenderåret. Anmälan ska lämnas före utgången av februari året efter kalenderåret med den nuvarande anmälanom kommunåterbäring i MinSkatt.

Skatteförvaltningen kommer att uppdatera den nuvarande momsbeskattningsanvisningen för kommuner och samkommuner så att anvisningen också gäller välfärdsområdena.

Läs mer: Lag om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen

Vid behov kan välfärdsområdet lämna en kontaktbegäran till adressen julkisyhteisot(a)vero.fi.