Naturaförmånsvärdena för år 2022 har fastställts

Nyhet, 25.11.2021

Skatteförvaltningen har meddelat sitt årliga beslut om naturaförmånernas värde. I beslutet fastställs värden för de vanligaste naturaförmånerna, liksom bostadsförmåner, bilförmåner, kostförmåner och telefonförmåner. En naturaförmån från arbetsgivaren beskattas som arbetstagarens löneinkomst. Förmånens beskattningsvärde fastställs enligt naturaförmånsbeslutet.

Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2022

Kostförmåner kan fortfarande användas även för kostnader för transport av mat

Enligt beslutet kan kostförmånen också användas så att det i kostnaderna ingår kostnader för mattransport. Till den del motsvarar naturaförmånsbeslutet det beslut som meddelades för år 2021. Kostnaderna kan betalas exempelvis med lunchsedlar, lunchkort, mobilapplikationer eller andra motsvarande riktade betalningsmedel. Arbetsgivarens andel av måltids- och transportkostnaderna får dock vara högst 11,30 euro, som är kostförmånens maximibelopp. Om beloppet överskrids ska kostförmånen som arbetsgivaren gett (exempelvis i form av en lunchsedel eller ett eurobelopp som laddats in i ett betalningsmedel) värderas till det nominella värdet; beskattningsvärdet är med andra ord detsamma som förmånens nominella värde.

Preciseringar till bilförmånen och cykelförmånen

Från ingången av 2022 görs ett avdrag i euro från den driftskostnadsandel som läggs till den fria bilförmånens grundvärde (17.3 § 2 punkten) också om drifkraften för en bil som laddas från en extern källa (s.k. laddhybrid) är elström och motorbensin eller elström och dieselolja eller om drivkraften för bilen är bränsle som består av metan (gasbil).

Till beslutet (17 § 6 mom.) har fogats en hänvisning till den nya 64 a § 3 mom. i inkomstskattelagen som handlar om skattelättnad för bilar med låga utsläpp. Ändringen ingår i regeringens proposition 142/2021 rd.

Till cykelförmånen har lagts en precisering som gäller cyklar med elassistans (27.4 §). I beslutet anges separat ett högre schablonmässigt värde på 30 euro för service- och reparationskostnader för cyklar med elassistans.