Momsbeskattningen av näthandeln förnyas – den särskilda ordningen för moms utvidgas att omfatta all konsumenthandel

Nyhet, 25.2.2021

Regeringen har lämnat en proposition om att förnya momsbeskattningen av näthandeln. Enligt propositionen utvidgas den särskilda ordningen för moms som används inom internationell och EU-intern handel till att omfatta alla tjänster som säljs till konsumenter och distansförsäljning av varor till konsumenter. Den nuvarande särskilda ordningen omfattar endast elektroniska tjänster som säljs till konsumenter. Dessutom slopas den nuvarande skattefriheten för de försändelser från områden utanför EU vars värde är högst 22 euro.

Ändringarna baserar sig på EU-lagstiftning och de avses träda i kraft den 1 juli 2021. Målet är att förenkla de befintliga momsskyldigheterna och minska den administrativa bördan för företag som bedriver gränsöverskridande onlineförsäljning.

Den särskilda ordningen för moms utvidgas

Företag kan använda den särskilda ordningen för moms vid internationell handel med konsumenter. När momsen går via den särskilda ordningen behöver säljaren inte deklarera och betala moms separat till varje köpares hemland. I Finland svarar Skatteförvaltningen för den särskilda ordningen för moms.

Den nuvarande särskilda ordningen för moms som endast omfattar försäljning av tele-, sändnings- och elektroniska tjänster till konsumenter inom EU utvidgas betydligt i och med lagändringen. I fortsättningen består den särskilda ordningen av tre olika ordningar: unionsordningen, tredjelandsordningen och importordningen.

  • Unionsordningen och tredjelandsordningen omfattar alla tjänster som säljs till konsumenter inom EU.
  • Unionsordningen omfattar också EU-intern distansförsäljning av varor till konsumenter.
  • Den nya importordningen omfattar distansförsäljning av sådana varor till konsumenter som importerats från områden utanför EU när värdet på varuförsändelsen är högst 150 euro. I vissa situationer ska säljaren utse en förmedlare som lämnar skattedeklarationerna och betalar skatterna i säljarens namn och på säljarens vägnar.

Från och med den 1 april 2021 är det möjligt att i MinSkatt göra en registreringsanmälan till de särskilda ordningarna.

Användningen av den särskilda ordningen är frivillig. Om säljaren inte registrerar sig i den särskilda ordningen för moms, ska hen registrera sig som momsskyldig i de länder där konsumenterna har köpt tjänster eller varor som omfattas av den särskilda ordningen.

Skattefriheten vid import av ringa värde slopas

För tillfället betalas ingen moms om den vara som importerats från ett område utanför EU har ett värde på högst 22 euro. Det avses att all import blir momspliktig i fortsättningen. Ändringen förbättrar konkurrenssituationen för företag i EU-länderna genom att skapa enhetliga konkurrensförhållanden.

Om näthandeln använder den nya importordningen lägger säljaren momsen på sina produkter till priset. Köparen betalar alltså momsen som en del av inköpspriset, vilket underlättar den administrativa bördan för de privatpersoner som importerar varor.

Distansförsäljaren eller en förmedlare som denne utsett kan använda importordningen när värdet på varuförsändelsen är högst 150 euro och varorna inte omfattas av punktskatt. Om distansförsäljaren (dvs. nätbutiken) inte använder importordningen, kan också transportföretaget deklarera och betala momsen på köparens vägnar enligt Tullens nya särskilda ordning. Om importordningen eller Tullens särskilda ordning inte används tar Tullen ut momsen på importen av andra aktörer än dem som är införda i momsregistret, till exempel av privatpersoner. Företag som är införda i momsregistret deklarerar och betalar momsen på importen på eget initiativ till Skatteförvaltningen.

Skattskyldigheten för den som ansvarar för en elektronisk marknadsplats

För den som ansvarar för en elektronisk marknadsplats uppstår det under vissa förutsättningar skattskyldighet för försäljning av varor via ett elektroniskt gränssnitt, eftersom den ansvariga anses ha köpt varorna från säljaren och sålt dem till köparen. Också den som är ansvarig för en elektronisk marknadsplats eller en förmedlare som denne utsett kan deklarera och betala momsen på distansförsäljningen av varor beroende på situationen antingen i unionsordningen eller importordningen.

Distansförsäljning av varor

I lagen fastställs vad som avses med distansförsäljning av varor inom EU och distansförsäljning av varor importerade från områden utanför EU och var distansförsäljningen av varor beskattas.

De EU-medlemsstatsspecifika gränsvärdena på distansförsäljning slopas. I fortsättningen beskattas distansförsäljningen i konsumtionsstaten. De medlemsstatsspecifika gränsvärdena avses att ersättas med ett nytt årligt gränsvärde på 10 000 euro som är gemensamt för hela EU och som avser distansförsäljning och försäljning av vissa tjänster.


Mer information: