Ingen källskatt tas ut på royaltyer till Lettland från och med 1.1.2018

Nyhet, 7.4.2021

Skatteavtalet mellan Lettland och Finland innehåller en så kallad mest-gynnad-nations-klausul som påverkar så att från och med 1.1.2018 behöver ingen källskatt längre tas ut på royaltyer som betalas till Lettland.

Finland och Lettland har ett gällande avtal som undertecknades den 23 mars 1993. Avtalets syfte är att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst och på förmögenhet (FördrS 92/1993). Enligt artikel 12 i avtalet har det på royaltyer kunnat tas ut källskatt i den stat från vilken den härrör. Det uttagna källskattebeloppet har varit 5 procent på det sammanlagda beloppet av de royaltyer som betalas för användningen av industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning och 10 procent i alla övriga fall.

Lettland har meddelat att det har ingått ett skatteavtal med en tredje stat i vilket de har kommit överens om en snävare definition på royaltyer och om att en royalty endast beskattas i inkomsttagarens hemviststat. På grund av den nämnda så kallade MFN-klausulen (most favoured nation clause) i skatteavtalet mellan Finland och Lettland tillämpas motsvarande bestämmelser automatiskt även mellan Finland och Lettland.

Finansministeriet gav 3.3.2021 ett meddelande som har publicerats i fördragsserien (FördrS 15/2021). Enligt meddelandet ska följande bestämmelser i skatteavtalet tillämpas i stället för styckena 2 och 3 i artikel 12:

  1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat, beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, om den verklige innehavaren av förmånen av royalty är en person med hemvist i denna andra stat.
  2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbegripet biograffilm), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

Om källskatt har tagits ut i strid med den nya bestämmelsen kan utbetalaren av royalty korrigera sin skattedeklaration genom att lämna en ersättande skattedeklaration eller inkomsttagaren ansöka om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen.