Aktiebolag − kom ihåg följande när du lämnar skattedeklarationen

Nyhet, 21.4.2021

Den utsatta tiden för att lämna skattedeklarationen närmar sig för en stor del av aktiebolagen. Skatteförvaltningen har på grund av coronan beviljat en tidsfrist på en månad för att lämna skattedeklarationen för de samfund vars räkenskapsperiod gått ut i december 2020. Det nya utsatta datumet är 31.5. Läs mer om den förlängda tidsfristen för samfundens skattedeklaration

Det nya utsatta datumet för skattedeklarationen visas i MinSkatt. Oavsett den förlängda tidsfristen önskar Skatteförvaltningen att samfunden lämnar sina skattedeklarationer inom den vanliga tidsfristen om det är möjligt.

När ska bolag lämna skattedeklarationen?

Bolag ska lämna skattedeklarationen om bolaget under skatteåret haft skattepliktiga inkomster, tillgångar, skulder eller övriga uppgifter som påverkar beskattningen. Du ska lämna skattedeklarationen för bolaget självmant senast på den utsatta dagen utan Skatteförvaltningens särskilda begäran. Du ska också lämna skattedeklarationen om aktiebolaget inte exempelvis under det allra första verksamhetsåret haft egentlig verksamhet eller om det har försatts i konkurs under skatteåret.

Om du lämnar skattedeklarationen eller uppgifter i den för sent kan det leda till förseningsavgift eller skatteförhöjning. Du kan vid behov ansöka om förlängd tidsfrist för skattedeklarationen senast på den utsatta dagen.

Lämna skattedeklarationen med bilagor elektroniskt

Skattedeklarationen och dess bilagor ska lämnas elektroniskt. Deklarationen kan lämnas antingen i MinSkatt, som en fil via Ilmoitin.fi eller via programmeringsgränssnittet. Skicka elektroniskt även alla bilageblanketter och bifogade filer (t.ex. bokslut) till skattedeklarationen.

Skatteförvaltningen förmedlar automatiskt alla de bokslutsuppgifter till handelsregistret som du lämnat i e-tjänsten och namngett enligt de bilagetyper som reserverats för bokslutsuppgifter. Du kan skicka bokslutsuppgifterna elektroniskt även efter att du lämnat skattedeklarationen. I samband med att du lämnar skattedeklarationen är det också möjligt att skicka bokslutet endast för Skatteförvaltningens bruk.

Lämna uppgifterna om extra dividendutdelning i första hand i MinSkatt. Extra dividendutdelning ska anges i skattedeklaration 6B med funktionen Bokslutsuppgifter och dividendutdelning.

När slutförs beskattningen för aktiebolag?

Varje skattskyldig har ett eget individuellt slutdatum för beskattningen. Datumet anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen för ett aktiebolag slutförs dock senast 10 månader efter att den sista kalendermånaden för räkenskapsperioden gått ut. Skatteförvaltningen har på grund av coronan beviljat en tidsfrist på en månad för att lämna skattedeklarationen för de samfund vars räkenskapsperiod gått ut i december 2020.

Förfallodagen för en eventuell kvarskatt är den 3 dagen i den andra månaden efter den månad då beskattningen slutförts. Kvarskatten kan inte betalas förrän beskattningen slutförs eftersom betalningen då inte kan allokeras rätt.

Om revisionsberättelsen och protokollet från bolagsstämman ännu inte är tillgängliga när jag lämnar skattedeklarationen

Om revisionsberättelsen och protokollet från bolagsstämman ännu inte är tillgängliga kan du skicka bokslutet som bilaga till skattedeklarationen. Komplettera skattedeklarationen senare med revisionsberättelsen och uppgifterna från bolagsstämman.

Om bokslutet inte bekräftats kan bokslutet skickas endast för Skatteförvaltningens bruk genom att välja "Bokslut endast för Skatteförvaltningen” som typ av bilaga. Om bilagetypen är "Bokslut” förmedlas uppgifterna också till handelsregistret.

Kom ihåg att deklarera ändringarna i aktiekapitalet efter räkenskapsperiodens utgång

Ange i skattedeklarationen sådana ändringar i aktiekapitalet som har skett efter utgången av räkenskapsperioden. Dessa uppgifter är exempelvis de uppgifter som gäller aktiebolagets aktieemissioner, ändringar i aktiekapitalet och i antalet aktier.

Observera att i skattedeklarationen i punkten ”Antalet egna aktier som bolaget besitter vid utgången av räkenskapsperioden” ska man endast ange antalet av de aktier som är i bolagets besittning vid utgången av räkenskapsperioden för 2020. Du ska alltså inte ange hela aktieantalet enligt bolagets aktiestock eftersom det matematiska värdet på aktierna då kan bildas felaktigt.

Observera ändringen av indelning i förvärvskällor för samfund

Indelningen i förvärvskällor för samfund ändrades den 1 januari 2020 och detta påverkar beskattningen skatteår 2020. Läs mer om ändringen av indelningen i förvärvskällor. 

Titta på videon:

Läs mer: