Bestämmelserna om utflyttningsbeskattning av samfund trädde i kraft 1.1.2020

Nyhet, 2.1.2020

De i regeringspropositionen (76/2019 rd) förslagna bestämmelserna om utflyttningsbeskattning av företag trädde i kraft 1.1.2020 och de tillämpas för första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. De nya bestämmelserna ändrade på de bestämmelser om utflyttningsbeskattning som varit i kraft och klargjorde bestämmelserna om utflyttningsbeskattning vid gränsöverskridande företagsarrangemang.

Tillgångar som ställs utanför Finlands beskattningsrätt

I utflyttningsbeskattningen betraktas tillgångarnas utflyttningsvärde som skattepliktig inkomst när tillgångarna ställs utanför Finlands beskattningsrätt. Bestämmelserna tillämpas både när ett utländskt samfund överför tillgångar eller affärsverksamheten från ett fast driftställe i Finland och när ett inhemskt samfund överför tillgångar till ett fast driftställe i en annan stat, om Finland inte längre har rätt att beskatta tillgångarna till följd av överföringen. Bestämmelserna tillämpas också när ett finländskt samfund flyttar sin skatterättsliga hemvist till en annan stat, om tillgångarna inte längre är faktiskt knutna till ett fast driftställe i Finland.

Anstånd med skattebetalningen på grund av utflyttningsbeskattningen

Enligt de nya bestämmelserna har den skattskyldige rätt till anstånd med skattebetalningen på grund av utflyttningsbeskattningen när tillgångarna överförs till en annan medlemsstat eller en sådan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som med Finland eller Europeiska unionen har ingått ett avtal om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar. Skatten ska då betalas i form av betalningsposter som erläggs under fem år, om inte anståndet upphör innan dess.

Skatteförvaltningen ger en anvisning om tillämpningen av bestämmelserna under början av 2020.