Vad ska en blivande taxiföretagare tänka på?

Nyhet, 17.2.2021

De lagändringar som berör taxibranschen inverkar inte på taxiföretagarnas skatteförpliktelser. Taxibilisterna ska själva deklarera sina inkomster till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen följer upp hur lagen inverkar på branschen och ingriper vid behov i missbruk.

Lagreformerna som gäller taxibranschen medför inga ändringar i de skatterelaterade deklarations- och betalningsskyldigheterna gentemot Skatteförvaltningen. Man måste själv komma ihåg att deklarera sina inkomster.

Skatteförvaltningen följer upp lagreformens effekter på taxibranschen och ingriper med effektiviserad skattekontroll vid eventuell upptäckt av osund konkurrens. Skatteförvaltningen har tillgång till olika jämförelseuppgifter som kan kombineras för att få heltäckande information om branschens aktörer. Skatteförvaltningen samarbetar också med andra myndigheter. 

Som företagare är en taxibilist skattskyldig för sin verksamhet och sina inkomster. Inkomster från körningar ska deklareras oavsett om en körning har utförts av en utomstående aktör eller inte.Skatteförvaltningen får uppgifter om prestationer som erhållits av förmedlare av transporttjänster från och med år 2020. Uppgifterna används vid skatteövervakningen. Om man själv deklarerar inkomsterna undviker man senare utredningar samt slipper betala skatter i efterskott med skatteförhöjning och dröjsmålsränta. I värsta fall kan försummelse att deklarera vara ett brott.

Ett kvitto till kunden är ett bevis på att aktören är ärlig och sköter sina samhälleliga förpliktelser. Det lönar sig för passagerarna att alltid be om ett kvitto för skjutsen.

Vill du verka som taxibilist under firma? Kom ihåg följande saker

Taxitjänster produceras alltid av företag. Företagsverksamhet kan bedrivas under olika företagsformer. För att kunna verka som taxibilist under firma måste du vara registrerad som företagare och ha de tillstånd som behövs för att bedriva taxitrafik.

1) Registrera dig som företagare

Anmäl dig som rörelseidkare eller yrkesutövare genom att ansöka om ett FO-nummer på adressen ytj.fi.  Anmäl dig samtidigt till Skatteförvaltningens register. Skatteinformation för nya företagare: skatt.fi/nyaforetag.

2) Skaffa alla tillstånd som behövs

För att bedriva taxitrafik behöver du ett taxitrafiktillstånd. Närmare information finns på Trafis webbplats

3) Registrera din bil

Även om ett fordon bara ibland används som taxi, ska det registreras för tillståndspliktig användning. Registreringen kan inverka på bland annat besiktningen av fordonet och fordonsförsäkringarna.

4) För körjournal

Du ska föra körjournal om du verkar som yrkesbilist. Av körjournalen ska framgå följande uppgifter:

  1. inkomster från körningar indelade i kontanta inkomster från körningar, inkomster från körningar med kredit och övriga inkomster
  2. uppgifter om det sammanlagda antalet kilometer som körts från början av skatteåret, indelade i yrkeskörningar, icke-inkomstbringande yrkeskörningar, privata körningar och övriga körningar. Om din bil har en taxameter med kvittoutskrivare fungerar kvittoutskrivarens rapport som körjournal.

5) Kom ihåg att ge ett kvitto till kunden

Företag och näringsidkare ska alltid erbjuda kunden ett kvitto. Ett kvitto kan också vara elektroniskt. Anteckna alla betalningstransaktioner i ditt företags bokföring. Läs mer om skyldigheten att erbjuda kvitto: Handla ärligt – kom ihåg kvittot.

6) Ange dina inkomster på skattedeklarationen för näringsverksamheten och gör avdrag för företagsverksamheten

All inkomst från persontransportverksamhet är skattepliktig inkomst som ska deklareras på skattedeklarationen för näringsverksamhet. I beskattningen kan du dra av de kostnader som direkt hänför sig till inkomsterna från näringsverksamheten. Sådana kostnader är exempelvis bränslekostnaderna för bilen samt kostnader som anknyter till reparation och tvätt av bilen. Avdrag får endast göras till den del som bilen används för näringsverksamheten.

7) Gör avdrag i beskattningen till den del bilen används som taxi

Du får göra en avskrivning i beskattningen för ett fordon om det används som taxi och hör till företagets tillgångar. Fordonet hör till företagets tillgångar om mer än hälften av det kilometerantal som körts med fordonet under ett år hänför sig till näringsverksamheten. Om fordonet däremot inte hör till företagsverksamhetens tillgångar, får du göra ett tilläggsavdrag på basis av det kilometerantal som hänför sig till företagsverksamheten. Med körjournalen kan du visa hur mycket bilen har använts för näringsverksamheten. Ytterligare information om avskrivningar på företagares anläggningstillgångar och om avdrag från företagares resekostnader.

8) Betala momsen och beakta avdragen

Du måste anmäla dig till registret över momsskyldiga om du uppskattar att din omsättning kommer att överstiga 15 000 euro per räkenskapsperiod (i allmänhet ett kalenderår). Du kan också anmäla dig till registret fastän försäljningen understiger 15 000 euro. Om du är införd i registret över momsskyldiga ska du lägga en moms på 10 % till priset för den persontransport du har sålt. För övriga transporttjänster är momsen 24 %. När du är införd i registret över momsskyldiga får du även dra av den moms som ingår i företagets anskaffningar. Avdragbara kostnader är exempelvis momsens andel av bränslekostnaderna för bilen samt av kostnaderna som anknyter till reparation och tvätt av bilen. Om fordonet används förutom persontransport till en annan skattepliktig verksamhet och också till privat bruk, kan avdrag göras endast för persontransportens del. Den som är momsskyldig ska deklarera momsen på eget initiativ och betala den i enlighet med företagets skatteperiod. Små aktörer kan ansöka om en förlängd skatteperiod.

9) Ansök om nedsatt bilskatt eller bilskattefrihet om villkoren för dessa uppfylls

Bilskattenedsättningen för taxibilar slopas stegvis fram till 1.7.2022. Villkor för nedsatt bilskatt är att fordonet vid den första registreringen i Finland registreras för taxitrafik och i huvudsak används i sådan trafik.

Nedsättning av bilskatten för taxibilar

Registrerad Nedsättning av bilskatt

–30.6.2018

högst 4 800 euro

1.7.2018–30.6.2019

högst 3 000 euro

1.7.2019–30.6.2020

högst 2 400 euro

1.7.2020–30.6.2022

högst 1 200 euro

1.7.2022–

ingen nedsättning av bilskatten

Skattenedsättningen sjunker enligt den tid som fordonet har varit i bruk någon annanstans än i Finland före registreringen. Ett fordon är en från bilskatt helt befriad taxi om det vid den första registreringen i Finland antecknas som ett fordon som används i taxitrafik och huvudsakligen också används för sådan trafik. Fordonet ska dessutom vara tillgänglighetsanpassat eller godkänt för transport av skol- och dagvårdsbarn. Fordonet ska även vara godkänt för transport av föraren och minst sex passagerare, varav en eller flera kan vara rullstolsburna personer.

Läs mera om ändringar i bliskattelagen