Utredning av automatisk rapportering i momsbeskattningen

Nyhet, 15.10.2020

Utvecklingen av momsrapporteringen har utretts hos Skatteförvaltningen i samarbete med kunder och intressentgrupper sedan 2017. Utredningen jämte förslag har lämnats till finansministeriet, och finansministeriet avgör hur detta eventuellt framskrider och om lagstiftningsarbetet inleds.

Uppgifterna som behövs för momsrapporteringen kan enligt utredningen i framtiden fås automatiskt från företagens ekonomisystem på basis av faktura- och kvittouppgifterna. Avsikten är att uppgifterna överförs till Skatteförvaltningen via ett gränssnitt. Med hjälp av automatisk rapportering är det också möjligt att skapa en förhandsifylld momsdeklaration för små företag. I detta fall behöver företaget endast kontrollera och vid behov redigera deklarationen.

Enligt Skatteförvaltningens förslag sker övergången till faktura- och kvittospecifik deklaration stegvis i och med att realtidsekonomin och ekonomiförvaltningsbranschen utvecklas. Med realtidsekonomi avses till exempel att elektroniska kvitto- och faktureringssystem är i allmänt bruk.

Internationella erfarenheter är uppmuntrande

Det finns goda internationella erfarenheter av faktura- och kvittospecifik rapportering. Det har konstaterats att genom att utveckla rapporteringen minskar skattefelet som till exempel orsakas av bristfälliga eller felaktiga uppgifter.

En noggrannare rapportering ger också en bättre helhetsbild av företagens affärsverksamhet. Detta gör det möjligt att lätta på de utredningsbegäranden som skickas till kunderna och rikta dem bättre, och exempelvis behandla momsåterbäringar snabbare.

Målsättningen är att även datainnehållet i momsdeklarationen kan utvecklas under de närmaste åren. Dessa två reformer stöder varandra. En förnyelse av momsdeklarationen behövs för att säkerställa att faktura- och kvittouppgifter riktas bättre. Deklarationen behöver också förnyas när det gäller rapporteringen av specialsituationer inom momsen.

Förutsättningar och kostnader har utretts

Faktura- och kvittospecifik rapportering kräver ändringar i de ekonomisystem som företag och bokföringsbyråer använder och i de processer som behövs för att producera uppgifter. Därför är det meningen att ändringen genomförs stegvis, varvid de möjligheter som företag har att övergå till det nya rapporteringssättet tas i beaktande.

För att det ska vara så lätt som möjligt att ta i bruk rapporteringen kan uppgifterna alternativt rapporteras antingen från faktureringssystemet eller från bokföringssystemet – enligt det lättaste eller mest ändamålsenliga sättet för företaget. Skatteförvaltningen utreder också möjligheten att erbjuda små företag ett avgiftsfritt ekonomisystem som kan användas för att skicka deklarationsuppgifterna till Skatteförvaltningen. Det planerade systemet kan också användas till att exempelvis utarbeta nätfakturor och göra den lagstadgade bokföringen.

Som en del av utredningen av momsrapporteringen har Skatteförvaltningen gjort en kostnads-nyttoanalys i samarbete med Världsbanken. I utredningen har kostnader och nyttor uppskattats ur olika kundgruppers synvinkel. Kostnaderna påverkas betydligt av hurdant ekonomisystem företaget har och hurdan momsrapporteringsprocessen i företaget är. I synnerhet för små och medelstora företag samt de bokföringsbyråer som använder färdigprogram kommer kostnaderna att bli klart mindre än för de företag som använder skräddarsydda program. Det är framför allt stora företag som använder skräddarsydda programvaror.

Enligt resultaten av utredningen överstiger den faktura- och kvittospecifika rapporteringens långsiktiga nyttor för kunden och hela samhället de kostnader i euro som ändringen för med sig. De som vinner på detta är i synnerhet småföretag i och med den förhandsifyllda momsdeklarationen. Tillsammans med uppdateringen av momsdeklarationen har det uppskattats att faktura- och kvittospecifik transaktionsrapportering minskar momsfelet med över 200 miljoner euro per år.

Mer information om reformen